I mitten av januari 2020 framgick att EU-parlamentet var på väg att rösta igenom ett förslag om gemensam laddarstandard inom EU. Den föreslagna gemensamma standarden avser att både förenkla för konsumenter och minska mängden elskrot som medlemsländerna producerar. Förslaget röstas nu igenom av EU-parlamentet, som lämnar frågan vidare till kommissionen.

Förslaget gäller en gemensam standard för laddare av mobil radioutrustning. Detta avser med andra ord mobiltelefoner, surfplattor, e-boksläsare och andra typer av enheter som utrustas med radiosändare. Det övergripande syftet är att minska det elektroniska avfall som olika laddartyper genererar årligen, och på så sätt verka för bättre hållbarhet.

Förslaget baseras på ett direktiv om radioutrustning som presenterades redan 2014, vilket inte var bindande. Att förslaget nu röstats igenom i parlamentet innebär att det skickas vidare till EU-kommissionen som uppmanas att ta fram ett bindande lagförslag. I förslaget menar parlamentet att kommissionens uppdrag blir att säkerställa att standarden ska ta teknikens utveckling i beaktande, utan att hämma innovationsmöjligheten för europeiska företag.

Se till att konsumenterna inte längre tvingas köpa en ny laddare med varje ny enhet. Parlamentet anser att strategier där enheter och laddare säljs separat skulle möjliggöra större miljöfördelar, men betonar samtidigt att man bör undvika att åtgärder som syftar till att enheter och laddare ska säljas separat eventuellt leder till högre priser för konsumenterna. Kammaren framhåller dessutom att sådana strategier för separat försäljning dessutom bör införas parallellt med en gemensam laddare för att direktivets syften ska uppnås.

Vidare innehåller förslaget också önskemål om att EU-kommissionen ska säkerställa att standarden även tar kompatibilitet mellan trådlösa laddare och mobila radioenheter i beaktande. Vidare ombeds kommissionen även överväga lagstiftning som leder till ökad återvinning av laddare inom EU. Slutligen konstaterar förslaget också att konsumenter inte ska tvingas köpa ny laddare med varje ny mobil enhet.

Att mängden genererad elskrot står i fokus i parlamentets förslag bottnar i tidigare utförda undersökningar som visat att cirka 50 miljoner ton elskrot genereras årligen i EU. En undersökning från 2016 visade att i genomsnitt 16,6 kilogram elskrot genererades per individ, något förslaget om gemensam laddarstandard hoppas att reducera.

Parlamentets ledamöter uppmanar EU-kommissionen att anta den delegerande akt som beskrivs i direktivet från 2014 senast i juli 2020. Om direktivet inte antas i sin rådande form uppmanas kommissionen att anta en annan motsvarande åtgärd senast samma datum.

Läs mer om EU:s förslag om laddarstandard: