Med 5G-nätverk utlovas stora steg framåt sett till både högre nedladdningshastigher och sänkta latensnivåer ställt mot 4G/LTE. I Sverige tilldelas licenser för dessa nätverk till hösten, även om flera svenska telekomoperatörer valt att dra igång 5G-nätverk på befintliga frekvensband för 4G-nät. Utvecklingen går dock alltid framåt och koreanska Samsung presenterar nu en rapport (PDF) om företagets forskning runt 6G-teknik.

While 5G commercialization is still in its initial stage, it’s never too early to start preparing for 6G because it typically takes around 10 years from the start of research to commercialization of a new generation of communications technology. We’ve already launched the research and development of 6G technologies by building upon the experience and ability we have accumulated from working on multiple generations of communications technology, including 5G.

Going forward, we are committed to leading the standardization of 6G in collaboration with various stakeholders across industry, academia and government fields – Sunghyun Choi, chef för Samsungs Advanced Communications Research Center

Uppgifterna kommer från Samsungs Research, företagets forskningsavdelning som här lämnar rapport om vad 6G bör erbjuda när en ny generation av behov tar vid. Rapporten anger bland annat att nätverkshastigheterna bör ta steget upp till 1 000 Gbps (cirka 125 GB/s) i nätverket, att jämföra med de cirka 20 Gbps (cirka 2,5 GB/s) som 5G teoretiskt erbjuder idag. Rapporten anger också en användarupplevd hastighet om 1 Gbps (125 MB/s).

Samsung-6G-White-Paper_main_3.jpg
Samsung-6G-White-Paper_main_2.jpg
Samsung_6G_3.jpg
Samsung_6G_1.jpg

Det sistnämnda syftar till den faktiska hastighet som användare kan förvänta sig i praktiken, vilket i regel är långt ifrån den teoretiska kapaciteten som aktuell standard erbjuder. Både 4G i form av LTE Advanced och 5G erbjuder gigabithastigheter, men för den förstnämnda ska det mest ses som en teoretisk möjlighet än ett praktiskt faktum. Även med 5G är de övre hastighetsnivåerna något användaren sannolikt sällan ser. Med Samsungs vision för 6G ska alltså alla användare kunna förvänta sig minst 125 MB/s.

Sett till latensnivåer definierar Samsung återigen som användarupplevda, vilka anges kunna understiga 1 millisekund för alla användare. Dagens 5G-nätverk över frekvensbanden i Sub-6 GHz eller millimetervågor (mmWave) utlovar också latensnivåer så låga som 1–2 millisekunder, men detta avser de inledande 5G-nätverken som är begränsade i den yta de täcker. Samsungs 6G-vision avser nätverk som en större del av befolkningen kan ta del av.

Latens för radiovågornas kommunikation i luften anges sjunka till 100 mikrosekunder, vilket är en tiondel av dagens 5G-nät och dessa egenskaper möjliggör bland annat fjärrkontrollerade sjukhusoperationer, tidskritiska katastrofinsatser och mycket mer. Andra möjligheter som öppnas upp med 6G är också att video och relaterade upplevelser som förstärkt verklighet (AR) kan strömmas i 16K-upplösningar, där en högkvalitativ upplevelse ställer krav på bandbredd om 900 Mbps, något som inte kan garanteras med dagens 5G-nät.

För att göra alla dessa tekniska landvinningar möjliga föreställer sig Samsung Research att 6G-näten kan behöva tillämpa frekvensband som arbetar på terahertz (THz)-nivå, vilket spänner 300 till 3 000 GHz. Jämförelsevis arbetar 5G-nätverk i spannet 2,5 GHz (Sub-6 GHz) till teoretiska 300 GHz (mmWave). Företaget anser också att AI-beräkningar ska tas med redan i utvecklingsstadiet för 6G, för att underlätta de relativt sett begränsade beräkningsresurserna hos mobila enheter.

Samsung_6G_2.jpg
Samsung_6G_4.jpg

Radiosignaler i så höga frekvensband som terahertznivå kräver dock en signifikant ökning i antalet radioantenner ställt mot vad som krävs med 5G mmWave, vilket i sin tur kräver högre densitet i antalet radioantenner jämfört med 5G Sub-6 GHz och 4G/LTE. Ett förslag till lösning är att använda ett flertal olika signalelement som öppnar upp större kapacitet för manipulering av mönster i radiosignalerna. Spektrumdelning, där oanvänt spektrumutrymme ska kunna användas dynamiskt, är också en nyckelkomponent för att de högt ställda ambitionerna ska kunna bli verklighet.

For 6G, we expect ITU-R will begin their work to define a 6G vision in 2021. Taking into account the trend of speeding up of development of technical standards for each new generation, we expect that the completion of the 6G standard and its earliest commercialization could happen as early as 2028, while massive commercialization may occur around 2030

Samsung meddelar att ITU-R, en av tre avdelningar inom EU:s hantering av radiokommunikation, påbörjar sitt arbete med 6G under år 2021. Företaget väntar sig att en kommersiell tillämpning av 6G kan ske till 2028, medan utbredd tillgänglighet hos allmänheten väntas dröja till år 2030.

Läs mer om nästa generations radionätverk: