Datainspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för att skydda individens personliga integritet gällande hantering av personuppgifter. Utöver översyn av hantering av personuppgifter granskar myndigheten också att bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) följs, något som bland annat lett till att Google bötfällts för bristfällig hantering av sökresultat.

Datainspektionen har haft nuvarande namn sedan myndigheten etablerades år 1973, men det kan komma att ändras inom kort. Under år 2017 aviserade regeringen att myndigheten ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten, och nu rapporterar Computer Sweden att namnbytet sker vid årsskiftet 2021. Under de remisser ändringsförslaget genomgått under åren har det kritiserats på flera håll, bland annat från Datainspektionen själv.

Namnet Dataskyddsmyndigheten ligger nära vårt nuvarande, väl etablerade namn men indikerar samtidigt något nytt och ett bredare uppdrag där skyddet för enskildas rättigheter tydligare framgår. – Lena Lindgren, Datainspektionens generaldirektör

I ett utlåtande på myndighetens webbplats från år 2018 menar Datainspektionen att det föreslagna namnet inte representerar uppdragets natur och omfattning. Istället lyfts namnet Dataskyddsmyndigheten fram som ett bättre alternativ, bland annat för att begreppen "dataskydd" och "dataskyddslagstiftning" är mer etablerade hos befolkningen.

Att ge myndigheten ett namn som i detalj beskriver omfattningen av dess uppdrag är dock svårt att förena med kravet på att namnet ska vara kärnfullt och samtidigt markera myndighetens förändrade uppdrag. Det avgörande bör vara att det nya namnet understryker den huvudsakliga inriktningen på myndighetens verksamhet.

I den senaste budgetpropositionen (PDF) ställer sig regeringen dock bakom tidigare föreslagna Integritetsskyddsmyndigheten, och menar att namnet understryker myndighetens huvudsakliga verksamhet och inriktning. Valet grundas i att det nya namnet ska vara mer kärnfullt och dessutom markera hur dess uppdrag har förändrats i modern tid.

Om invändningarna mot namnbytet inte bär frukt byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten den 1 januari år 2021.

Läs mer om Datainspektionen: