I en allt mer digitaliserad värld ökar kraven på IT-säkerhet, varför regeringen under längre tid aviserat planer om inrättande av ett nationellt center för cybersäkerhet. Idag den 10 december fattas beslutet, något som uppmärksammas av de fyra berörda myndigheterna i en debattartikel på Dagens Nyheter.

Vi vet att säkerhetsarbetet i dag tyvärr är eftersatt på många håll. Kunskapen om sårbarheter och hur de kan motverkas behöver öka, i hela samhället. Det finns sårbarheter som måste täppas till. Angreppen mot oss pågår här och nu.

Ansvariga för inrättandet är Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen (SÄPO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som skriver att de bygger vidare på sedan tidigare god samverkan mellan myndigheterna. Centret ska arbeta nära Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Försvarets materielverk (FMV), vilka även ska ges möjligheten att medverka i centrets verksamhet.

Syftet med centret är att samla Sveriges förmåga för att förebygga, upptäcka och hantera pågående cyberattacker. Därför sträcker sig uppdraget bortom myndighetssamverkan och en central del blir samarbete med aktörer inom privat och offentlig sektor, både i att samordna och utveckla dessa aktörers skydd mot cyberattacker.

Våra respektive myndigheters mest fundamentala uppdrag är att skydda liv och hälsa, Sveriges intressen, den svenska demokratin, och våra medborgares fri- och rättigheter. I och med inrättandet av det nationella centret för cybersäkerhet ökar vår möjlighet att effektivt fullgöra detta uppdrag. Gemensamt stärker vi Sveriges motståndskraft mot dagens och morgondagens cyberhot.

Förhoppningen med samordningen är att med gemensamma analyser, aktuella lägesbilder om hot, sårbarheter, risker och skyddsförmågor, göra Sverige bättre rustat mot redan existerande och framtida hot mot Sverige. Förutom att stötta samhället i stort ska centret agera konsultativt till Regeringskansliet i strategiska frågor som rör cybersäkerhet.

Arbetet med att inrätta centret inleds omgående och inom kort fattas beslut om var det ska beläggas. Centrets personalstyrka ska stegvis byggas upp och beräknas år 2023 ha en personalstyrka på ett 100-tal. År 2023 ska verksamheten utvärderas av regeringen, som då tar ställning till hur centrets verksamhet bör riktas och bedrivas därefter.