Sedan ett år tillbaka godkändes metoden "hemlig dataavläsning", där spionprogram används för att samla in information från mobiltelefoner och liknande enheter. Det används i nuläget av polis och säkerhetspolis vid misstankar om allvarlig brottslighet, och då metoden ses som särskilt integritetskänslig krävs domstolsbeslut innan användning.

Innan metoden infördes gjordes en statlig utredning, där den väntade omfattningen baserades på liknande övervakningsmetoder, som exempelvis hemlig rumsavlyssning. Även det måste ansökas om hos tingsrätt och beviljas enligt statistik cirka 100 gånger per år. Den bedömningen kan nu visa sig vara felaktig, enligt Sveriges Radio Ekot som tagit del siffror från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Enligt siffrorna har uppemot 500 domstolsbeslut fattats kring tillstånd för hemlig dataavläsning, men nämnden svarar inte på hur många som godkänts. Enligt ordförande för Säkerhets- och integritetsnämnden Gunnel Lindberg är det dock "ingen hemlighet att det är ganska få avslag normalt, på den här typen av tvångsmedel".

Med ett spionprogram installerat på exempelvis en telefon kan information som meddelanden, vilka applikationer som används, webbplatser som besöks och användaruppgifter som skrivs in ses av den som kontrollerar programmet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ansvarar för att säkra att metoden används på ett rättssäkert vis, men uppger att effektiv tillsyn är svår att säkerställa på grund av bristande resurser.

Det här är i grunden en lagstiftning som är väldigt integritetskränkande, och då är det oerhört angeläget att en sådan här lagstiftning utvärderas, och att man hela tiden har en tillsyn över att det sker på ett rättssäkert sätt. Och det vet vi ju inte riktigt ännu, om det gör det eller inte. [...] Det är deras uppgift att se till att det här sker på ett rättssäkert sätt och att medborgares rättigheter inte kränks. Om de inte har tillräckligt med resurser för att utföra den uppgiften är det oerhört allvarligt, och det är något som man måste åtgärda omedelbart.

Eventuella brister i tillsyn är enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander "oerhört allvarligt". Hon vill därför se att metoden omedelbart utreds och åtgärdas.

Läs mer om lagen kring hemlig dataavläsning: