När pandemin blev ett faktum under 2020 innebar det för många att arbetsplatser fick flytta hem. Det råder delade åsikter kring detta. För vissa är distansarbete det bästa sedan skivat bröd, medan andra saknar småpratet vid kaffemaskinen. Enligt en studie från Microsoft ser det dock ut som att bolaget själva inte anser sig gynnas av distansarbete, åtminstone inte när det gäller samarbete.

Studien är utförd av forskare på Microsoft, men är kvalitetsgranskad (eng. peer-reviewed) och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Human Behaviour. Forskare har studerat anonym data över cirka 61 000 Microsoft-anställdas arbetsmönster mellan december 2019 och juni 2020.

Resultaten visar att anställda är 25 procent mindre benägna att kommunicera med kollegor på andra avdelningar. En motsvarande minskning ses även i hur mycket tid som spenderas på samarbeten mellan avdelningar jämfört med innan pandemin. Det menar Microsoft kan bli skadligt i längden, då det riskerar försvåra och förhindra kunskaps- och informationsutbyte över hela arbetsplatsen.

Utöver det sågs en ökning av asynkron kommunikation, det vill säga kommunikation som är oberoende av att båda parter aktivt deltar samtidigt. Ett exempel på detta är mail, där mottagaren kan få informationen utan att svara på mailet direkt. Motsatsen till detta är synkron kommunikation, vilket inkluderar exempelvis video- och telefonsamtal som kräver att mottagaren svarar.

Kortfattade mail, chatt eller SMS räcker inte till det, men har ökat och börjat ersätta telefonsamtal och videokonferenser, som istället tar upp mindre tid. Trots att den totala längden på möten minskat ökade däremot istället antalet kortare möten. Anställda arbetar även i snitt fler timmar per dag vid hemarbete jämfört med tidigare. Baserat på tidigare studier tror forskare att skiftet till simplare kommunikationssätt kan bidra till att anställda får det svårare att uttrycka och bearbeta komplex information.

Anställda på Microsoft rapporterar trots det att de känner sig mer inkluderade och får bättre stöd från sina chefer än tidigare. De känner sig även lika produktiva som tidigare och för vissa innebär en flexibel arbetsplats att de får bättre balans mellan arbete och fritid.

Sammantaget menar Microsoft att distansarbete kan förvärra problem relaterade till produktivitetsnivå och innovation, snarare än förbättra situationen. Enligt forskarna i studien bör företag noga överväga hur de utformar en långsiktig policy för hemarbete i framtiden.

Hur har du påverkats av att arbeta hemifrån?