Upphovsrättsorganisationen Copyswede grundades under tidigt 80-tal med syfte att kompensera innehållsskapare för det då vanligt förekommande fenomenet privatkopiering. Det görs genom att belägga vissa produkter med en särskild avgift, något som i folkmun även kallats "kassettskatten".

Copyswede bekräftar – smarta klockor kan få kassettskatt

Trots att privatkopiering har förpassats till det förgångna är avgifterna kvar, och har på senare tid även utökats till allt från externa lagringsenheter till datorer, mobiltelefoner och spelkonsoler, där avgiftens storlek baseras på mängden lagringsutrymme. Avgifterna är både omstridda och har väckt kritik från både konsumenter och elektronikbranschen, vilket resulterade i en statlig utredning som nu publicerats för allmänheten.

I utredningens sammanfattning framgår det att både den nuvarande beräkningsgrunden för ersättningens storlek och vilka produkter som omfattas inte framstår som aktuellt, något som bidragit till de långdragna konflikter och förhandlingar som utspelat sig mellan Copyswede och Elektronikbranschen.

För att komma till rätta med detta föreslår utredningen dels nya regler för hur avgränsningen av vilka som är ersättningsberättigade och ersättningsskyldiga ska göras, dels att ett visst ansvar för att fastställa ersättningen ska flyttas till staten. Utredningen föreslår att det inte längre ska anges några ersättningsnivåer i lag. I stället föreslås att en ny myndighet ska inrättas som, med beaktande av vissa i lag angivna förhållanden, i en föreskrift vartannat år ska precisera vilka anordningar som ska medföra ersättningsskyldighet och ersättningsnivåerna för dessa.

För att komma till rätta med problemen föreslår utredningen huvudsakligen förändringar av hur avgiftens storlek bestäms, samt vem som ansvarar över det. För tillfället är detta Copyswede, något utredningen anser bör ersättas med en ny statlig myndighet. Därtill föreslås avgifterna inte bli permanent lagstiftade om, utan istället utvärderas och uppdateras vartannat år, för att följa den tekniska utvecklingen. Vid en sådan utvärdering ska det både bestämmas om vilken nivå avgifter ska ligga på, samt vilka typer av enheter som ska omfattas av det.

Utredningen föreslår däremot inte att staten går in och tar över det övergripande ansvaret för att samla in avgiften, samt betala ut ersättning till innehållsskapare. Den nya myndigheten ska dock ansvara över att bereda en organisation för att ansvara över det. Huruvida det blir Copyswede som fortsatt får den uppgiften återstår att se.

De åtgärder som utredningen presenterar föreslås träda i kraft den 1 juni 2023. Hela utredningen om 247 sidor finns att läsa på Regeringskansliets webbplats.