I slutet av förra året lämnades en lagrådsremiss för en ny konsumentköplag över till Lagrådet och inom kort uppdateras lagstiftningen i enlighet med detta. Den nya lagen ersätter Konsumentköplagen (KKöpL, KKL) från 1990 och är anpassad efter EU-direktiv från 2019, som behandlar konsumenträtt i relation till bland annat digitala produkter och tjänster.

I konsumentköplagen behandlas skyldigheter och rättigheter för både köpare och säljare, exempelvis hur parterna ska agera när det är något fel på varan, hur ett köp kan hävas och reklamationsrätt. Den nya lagen introducerar regler för hur bedömningen av fel i digitalt innehåll och digitala tjänster ska göras, och vad en konsument i sådana fall har rätt att kräva.

Det tillkommer bland annat ett krav som innebär att den som tillhandahåller digitalt innehåll blir skyldig att hålla innehållet uppdaterat i minst tre år eller så länge avtalet gäller och säkerställa att det fungerar. Det inkluderar även innehåll som säljs integrerat i exempelvis datorer och telefoner samt vissa gratistjänster, om konsumenten delat med sig av personuppgifter för att ta del av innehållet.

Vid ett enstaka tillhandahållande av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst gäller näringsidkarens skyldighet enligt första stycket under den tid som konsumenten med fog kan förutsätta uppdateringar. Vid kontinuerligt tillhandahållande av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst under en period gäller skyldigheten under tre år efter det att varan med digitala delar avlämnades eller den längre tid som avtalet löper. – Kapitel 4, 4 §, Konsumentköplagen

Det sker även fler mer generella förändringar, däribland en förlängd tid för omvänd bevisbörda. För närvarandet är det 6 månaders presumtionstid, vilket innebär att det efter den tiden är köparens ansvar att bevisa att det rör sig om ett ursprungligt fel. Det höjs nu till betydligt mer tilltagna 24 månader.

Även reglerna kring omleverans förändras. Konsumenten "ska vid avhjälpande och omleverans göra varan tillgänglig för näringsidkaren", men att detta för specifikt omleverans nu inte behöver göras förrän en ny vara levererats. Lagen skärps dock även gällande rätt att häva köpet, där konsumenten inte får rätt att göra detta om näringsidkaren kan visa att felet är ringa.

Omdaningarna sträcker sig även till garantivillkor, där garantivillkor enligt den nya lagen ska stämma överens med vad som marknadsförts med produkten. Om varans garantivillkor marknadsförts som mer fördelaktiga ska villkoren gälla enligt detta.

Den nya lagen i sin helhet finns att läsa på Riksdagens webbsida och träder i kraft söndagen den 1 maj. Senare i sommar väntas även förändringar i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen. De ska revideras för att öka krav på transparens i näringsidkares kommunikation mot konsumenter.