Kan inte starta Minecraft

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2009

Kan inte starta Minecraft

Mors!

Har betalat för att få ladda ner Minecraft och har ett konto så allt är legit skit. Problemet ligger i att när jag ska starta spelet så loggar jag först in och sedan släcks fönstret ned och kommer inte upp igen. Har senaste versionen av java och flash så problemet tycks inte ligga i att det är en gammal version som används. Kan inte spela i webbläsaren heller. Jargongen där är att java laddar och sedan blir skärmen vit, och det är allt som händer.

Varje gång jag startar det nedladdade programmet så sparas en text-fil på samma ställe som programmet är sparat. Är inte superteknisk och förstår då inte allt vad som sägs i denna "felrapport".

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x70565861, pid=4976, tid=4436
#
# JRE version: 6.0_30-b12
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [aticfx32.dll+0x25861]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x4a846000): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=4436, stack(0x4c950000,0x4c9a0000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x0000013c

Registers:
EAX=0x00000008, EBX=0x4c99f18c, ECX=0x0000000a, EDX=0x00000000
ESP=0x4c99e798, EBP=0x4c99e7a4, ESI=0x4d862898, EDI=0x4d8607d0
EIP=0x70565861, EFLAGS=0x00010202

Top of Stack: (sp=0x4c99e798)
0x4c99e798: 4c99f18c 4d8607d0 00000000 4c99f13c
0x4c99e7a8: 70563f2c 400000c0 4c99f18c 00393c34
0x4c99e7b8: 0027ec20 400000c0 00000000 4c99e7d0
0x4c99e7c8: 00000960 400000c0 00000001 088d0000
0x4c99e7d8: 0000000a 00000000 00000008 00000007
0x4c99e7e8: 0000027c 0000073b 00000001 00000001
0x4c99e7f8: 00008bc3 00000001 00001f9d 000007fc
0x4c99e808: 00000001 e2f32107 000001ba 00f7ff3f

Instructions: (pc=0x70565861)
0x70565841: 70 68 88 00 00 00 6a 08 52 8b f8 ff 15 b0 a0 58
0x70565851: 70 8b f0 85 f6 74 1b 8b 47 20 8b 4f 14 83 c0 08
0x70565861: 8b 80 34 01 00 00 50 8b c7 e8 21 ff ff ff 8b f0
0x70565871: eb 02 33 f6 8b fe e8 54 24 01 00 85 c0 7c 1d 53

Register to memory mapping:

EAX=0x00000008 is an unknown value
EBX=0x4c99f18c is pointing into the stack for thread: 0x4a846000
ECX=0x0000000a is an unknown value
EDX=0x00000000 is an unknown value
ESP=0x4c99e798 is pointing into the stack for thread: 0x4a846000
EBP=0x4c99e7a4 is pointing into the stack for thread: 0x4a846000
ESI=0x4d862898 is an unknown value
EDI=0x4d8607d0 is an unknown value

Stack: [0x4c950000,0x4c9a0000], sp=0x4c99e798, free space=313k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [aticfx32.dll+0x25861] gslCfxExit+0xe1
C [aticfx32.dll+0x23f2c] OpenAdapter+0x6edc
C [atigktxx.dll+0x1daf] GetD3DKMTProcAddress+0xbfd

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+0
j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+15
j org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(Lorg/lwjgl/opengl/DisplayMode;Ljava/awt/Canvas;II)V+176
j org.lwjgl.opengl.Display.createWindow()V+68
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+63
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+9
j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+151
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
=>0x4a846000 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=4436, stack(0x4c950000,0x4c9a0000)]
0x4a845c00 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=4952, stack(0x4c5d0000,0x4c620000)]
0x4a92fc00 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=5940, stack(0x4c660000,0x4c6b0000)]
0x4b833400 JavaThread "Image Fetcher 0" daemon [_thread_blocked, id=4172, stack(0x4b180000,0x4b1d0000)]
0x4b82a400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=4028, stack(0x4c540000,0x4c590000)]
0x01f99800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3056, stack(0x01f20000,0x01f70000)]
0x4a7b4400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=6108, stack(0x4b4c0000,0x4b510000)]
0x4a7df000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4052, stack(0x4ace0000,0x4ad30000)]
0x4a7dec00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=5636, stack(0x4ac50000,0x4aca0000)]
0x4a7ad800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4112, stack(0x4ab50000,0x4aba0000)]
0x02070000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=3732, stack(0x4a650000,0x4a6a0000)]
0x0206ac00 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=4384, stack(0x4a5c0000,0x4a610000)]
0x02069c00 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3260, stack(0x4a530000,0x4a580000)]
0x02066c00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3496, stack(0x4a4a0000,0x4a4f0000)]
0x0203c400 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5056, stack(0x4a410000,0x4a460000)]
0x02037800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=6048, stack(0x4a380000,0x4a3d0000)]

Other Threads:
0x02033800 VMThread [stack: 0x4a2f0000,0x4a340000] [id="3400"]
0x02083000 WatcherThread [stack: 0x4a6e0000,0x4a730000] [id="4296"]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 157248K, used 84576K [0x04120000, 0x0ebc0000, 0x19670000)
eden space 139776K, 60% used [0x04120000, 0x093b82c0, 0x0c9a0000)
from space 17472K, 0% used [0x0c9a0000, 0x0c9a0000, 0x0dab0000)
to space 17472K, 0% used [0x0dab0000, 0x0dab0000, 0x0ebc0000)
tenured generation total 349568K, used 0K [0x19670000, 0x2ebd0000, 0x44120000)
the space 349568K, 0% used [0x19670000, 0x19670000, 0x19670200, 0x2ebd0000)
compacting perm gen total 13312K, used 13285K [0x44120000, 0x44e20000, 0x48120000)
the space 13312K, 99% used [0x44120000, 0x44e19528, 0x44e19600, 0x44e20000)
No shared spaces configured.

Code Cache [0x020a0000, 0x02260000, 0x040a0000)
total_blobs=1085 nmethods=844 adapters=175 free_code_cache=31738368 largest_free_block=0

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00425000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x77920000 - 0x77aa0000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x76b10000 - 0x76c20000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x761b0000 - 0x761f6000 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
0x769b0000 - 0x76a50000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x768f0000 - 0x7699c000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x76ed0000 - 0x76ee9000 C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
0x764e0000 - 0x765d0000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x75000000 - 0x75060000 C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
0x74ff0000 - 0x74ffc000 C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
0x75070000 - 0x75170000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x76fd0000 - 0x77060000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x764d0000 - 0x764da000 C:\Windows\syswow64\LPK.dll
0x76c20000 - 0x76cbd000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x76cc0000 - 0x76d20000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x76400000 - 0x764cc000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x6fac0000 - 0x6faf2000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x6fa40000 - 0x6fa8c000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\awt.dll
0x6fcf0000 - 0x6fd41000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x76790000 - 0x768ec000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x6fd50000 - 0x6feee000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
0x76200000 - 0x76257000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x6ffa0000 - 0x6ffb3000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
0x72670000 - 0x726f0000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x74930000 - 0x74938000 c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\saHook.dll
0x754d0000 - 0x7611a000 C:\Windows\system32\shell32.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\net.dll
0x76e90000 - 0x76ec5000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x778f0000 - 0x778f6000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x70500000 - 0x7053c000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x70720000 - 0x70726000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\nio.dll
0x705e0000 - 0x705e5000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x6f6c0000 - 0x6f704000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
0x70450000 - 0x70477000 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x769a0000 - 0x769a5000 C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
0x6f9d0000 - 0x6f9ec000 C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
0x6f9c0000 - 0x6f9c7000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x705d0000 - 0x705d6000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x70410000 - 0x70448000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x73870000 - 0x73886000 C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x734c0000 - 0x734fb000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x74f30000 - 0x74f47000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x731f0000 - 0x731fb000 C:\Windows\system32\profapi.dll
0x70210000 - 0x70220000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x69d20000 - 0x69d30000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x69d00000 - 0x69d12000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x69cf0000 - 0x69cf8000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x76a50000 - 0x76adf000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.DLL
0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x75170000 - 0x7528d000 C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
0x75060000 - 0x7506c000 C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
0x4c890000 - 0x4c8fb000 C:\Users\Joakim\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x70230000 - 0x702f8000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
0x74c10000 - 0x74c32000 C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x70120000 - 0x70207000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x74c00000 - 0x74c06000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x76260000 - 0x763fd000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x76ae0000 - 0x76b07000 C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
0x76d20000 - 0x76d32000 C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
0x6ffc0000 - 0x6ffc9000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jawt.dll
0x4cca0000 - 0x4d745000 C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
0x74bf0000 - 0x74bf8000 C:\Windows\system32\atigktxx.dll
0x70540000 - 0x705c8000 C:\Windows\system32\aticfx32.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m
java_command: C:\Users\Joakim\Desktop\Minecraft.exe
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
USERNAME=Joakim
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5, GenuineIntel

--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows 7 , 64 bit Build 7601 Service Pack 1

CPU:total 4 (2 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 37 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht

Memory: 4k page, physical 3984048k(2914328k free), swap 7966248k(5609796k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03) for windows-x86 JRE (1.6.0_30-b12), built on Nov 10 2011 01:51:00 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Sun Feb 12 10:52:20 2012
elapsed time: 12 seconds

Dold text

Svara gärna om ni haft liknande problem och hur man kan lösa dem!

PS. det fungerar på mina andra datorer. Det är nåt fel med denna.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2010

Testa uppdatera grafikdrivrutiner

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Luleå
Registrerad
Okt 2011

Har du lagt i några mods?
Ibland är det att man har mods som inte stöder för denna Minecraft versionen.
Eller så kör du "Force Update". ^^

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2009

Ladda ner 64bit Java

Mobiltelefon: iPhone 6S Plus 32GB
Bildskärm: Dell Ultrasharp 30" 2560x1600
Datorsystem: Intel Core i7 4790K @ 4.0GHz - nVidia GTX 1070 - Asus Maximus VI Gene - NZXT H440 Blue
Övrigt: Corsair K95 RGB - Corsair Scimtar - Corsair VOID Wireless

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norrköping
Registrerad
Feb 2010

Vad har du för grafikkort? Om det är inbyggd Intel grafik så funkar det inte för att det inte stödjer OpenGL ordentligt.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2009
Skrivet av madrid4444:

Mors!

TEXT!

Vad har du för dator? En snabb googling och fick fram detta
http://www.minecraftforum.net/topic/679852-windows-7-64-bit-u...

i5 2500K|Vengeance 8Gb|Sabertooth P67|GTX 980Ti|Corsair AX1200|Force GT 120Gb|5TB lagring|Asus Xonar STX II