Permalänk
Medlem

FAQ: Vattenkylning

Innehållsförteckning

 • Inledning
  - Innehåll och begränsingar i artikeln

 • Hur fungerar vattenkylning?
  - En kortast tänkbar sammanfattning om principen med vattenkylning

 • Vilka saker behövs för kylning med vatten?
  - En kortast tänkbar lista med nödvändiga komponenter och en lista med några tillval

 • Beskrivning av komponenterna
  - En längre och utökad teori kring hur varje komponent i systemet fungerar

 • Val av komponenter
  - Aspekter och prioriteringar man bör göra inför de val man ställs inför vid inköp och modifikationer av sitt vattenkylning

 • FAQ
  - Återkommande, intressanta, kluriga, och relevanta frågor som ni läsare har ställt och svarat på tidigare i tråden. Nu samlade på ett ställe.

 • Länkar för mer information om vattenkylning
  - Mer eller mindre aktuella sidor och forum (om ni har fler förslag som passar här, så kontakta mig)

 • Nätbutiker med stort sortiment av vattenkylning
  - Mer eller mindre aktuella (om ni har fler förslag som passar här, så kontakta mig)

 • Slutord och Tack!
  - Finns alltid rum för fler avtackade.. Bidra med egen kunskap och nyheter inom vattenkylning, så hamnar DU här med!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Inledning

Att modifiera och byta ut delar i sin dator i syfte att förbättra och optimera sin lilla elektroniska kelgris har vi gjort sen datorernas begynnelse. Att förändra och förbättra kylningen var lite senare steg i modifieringens historia, än bytena av de mer elektroniska komponenterna. Övergången till vattenkylning av datorer skedde ytterligare senare i historien, och var initialt mer eller mindre framgångsrika hemmabyggen som sällan vann några skönhetstävlingar. Efter ett antal år av entusiastdriven utveckling och hemtillverkning, började så sakteliga enstaka block och radiatorer som var specialbyggda för vattenkylning, leta sig ut på marknaden. Dessa följdes av både fler vattenblock, radiatorer och pumpar, men även nya märken. I samband med denna ”mainstreamifiering” av vattenkylning infördes även de slutna vattenkylningssystemen, som idag får anses vara en ganska konventionell kyllösning. I dagsläget har effektutvecklingen hos både processorer, men framförallt grafikkort, ökat kraftigt. Denna utveckling har verkligen satt press på utvecklingen av kyllösningar för både enskilda komponenter, men även hela datorsystem i syfte att få dessa både effektiva, men även tysta. Speciellt den sistnämnda parametern är svåruppnåelig om man har en dator med många högpresterande komponenter. Som ett komplement till luftkylning kan man idag välja högeffektiv vattenkylningskomponeter i flera olika prisklasser. Att komplexiteten i bygget av sin vattenkylning nu kan variera kraftigt beroende på både budget och vad man vill uppnå, möjliggör mycket, men kräver i gengäld också att man som konsument och användare är hyggligt påläst för att inte senare bli besviken. Att du som läsare skall bli hyfsat påläst för att kunna göra bra val när du bygger din vattenkylning är hela syftet med denna lilla artikel.

Denna text innehåller dock INTE:
1. Svaren på frågor som ”Vad är bästa kylningen till min dator?” eller ”Vilken temperatur kommer jag få om jag byter ut X mot Y?”, då dessa frågor ständigt kommer att få olika och förmodligen även ganska felaktiga svar(gissningar). Dock kommer du förmodligen att få en vägledning till svaret genom att läsa hela artikeln.
2. En lista på produkter som är ”bäst”. Produkter byts ständigt ut till nya och annorlunda modeller, med mer eller mindre ändrade specifikationer. Några produkter namnges dock för att förtydliga och klargöra olika principer, teorier eller speciella typer av komponenter. Detta för att den grundläggande teorin för optimering av kylning troligen består.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hur fungerar vattenkylning?

Vattnet, som hela tiden pumpas genom slangarna är bärare av den värmeenergi som avges av de delar man väljer att ha vattenkylda, ex. processor, grafikprocessor, nordbrygga, hårddisk och nätaggregat. Överföringen mellan komponenten och vattnet går via en metallyta i ett vattenblock. Vattnet som nu tagit upp värmeenergi från de varma delarna kommer även att passera en radiator den del där det ska kylas ner. Avkylningen av vattnet sker ofta genom att en fläkt blåser svalare luft genom de kanaler som bildas av kylflänsarna som sitter på vattenrören i radiatorn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vilka saker behövs för kylning med vatten?

Vad är minimum av prylar jag behöver till ett vattenkylningssystem?
1. En pump
2. Ett vattenblock för de delar du vill kyla
3. En radiator
4. Slang
5. Vatten
6. Fästanordningar

Vilka mer saker kan jag tänkas vilja ha i mitt vattenkylningssystem?
7. En fläkt till radiatorn
8. Någon typ av vattentillsats
9. En tank
10. Flödesindikator/pumprelä

-------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivning av komponenterna

1. Pumpen
Är den enhet som får vattnet att cirkulera i systemet. Det vill säga, sköter borttransporten av värme från vattenblocken till radiatorn genom att flytta runt vattnet.

Man kan i huvudsak mäta pumpens förmåga på två sätt:
1.) Flödet, vilket är den volym vätska per tidsenhet som pumpas(liter per minut[l/min] eller galons per minut[gpm]). Detta flöde är uppmätt då pumpens inflöde ligger i nivå med utflödet och utan slangar, etc. som kan hindra flödet. Detta är inte ett vidare bra mått på hur väl pumpen kommer att prestera i ett system med vattenblock, radiator och slangar inkopplade som alla bidrar till att sänka flödet radikalt.
2.) Trycket: Vilket är den vätskepelare pumpen trycka upp en vattenyta i ett öppet rör ovanför pumpens inflöde. Detta mått ger en bättre indikation på hur bra pumpen är på att övervinna motståndet i block och radiator med ett bibehållet flöde.

De flesta pumptillverkare har P-Q diagram som visar vätskepelarens höjd(meter) som funktion av flödet(liter/tidsenhet) för sina pumpmodeller. Då inget flöde finns är vätskepelarens höjd maximal och för ett högre flöde krävs en sänkning av det motstående trycket. Angivelserna kan även vara i fot(0,3048 meter) och gallons(3,786 liter). Den pump du väljer bör vara avpassad för att klara av de komponenter i systemet som du vill ha. Det kan även vara så att vissa komponenter inte presterar ordentligt om pumpen är för klen, vilket kan resultera i högre temperatur på komponenterna eller på kylvattnet. För att minska eventuella ljud och vibrationer från pumpen bör mjuka slangar användas samt att pumpen fästs mot gummiliknande underlag samt med dämpande brickor mellan chassi och skruvar.
Stora och starka pumpar sett ur vattenkylningsperspektiv, som exempelvis MD-30RZ, Danner Mag 3, genererar ett högre vätsketryck och högre flöde, och kräver ofta grövre innerdiameter(ID) på slangar och anslutningar. Dessa pumpar förbrukar generellt sett mer energi, vilket även ger ett visst värmetillskott till vattnet(i princip försumbart), låter mer och har kraftigare vibrationer. De fysiska dimensionerna är också större. Dessa pumpar användes i huvudsak i vattenkylningens "barndom" då pumpar speciellt framtagna för vattenkylning av datorer inte var tillgängliga.
Mindre pumpar som Hydor Seltz L20,Eheim 600, Eheim CompactON 1000 producerar generellt minimalt med ljud och vibrationer, de har dock ett sämre flöde och en klart sämre höjd på vätskepelaren. Dessa pumpar bör inte användas i system med många och mycket restriktiva komponenter.
Mellanstora pumpar som Hydor Seltz L30, Eheim 1200, Laing D5/Swiftech MCP655/Alphacool VPP655, Swiftech MCP 35x och Swiftech MCP 355; är alla modeller som har kvalitéer lite mitt emellan de två tidigare pumpkategorierna. Dessa har inbördes lite olika egenskaper, men kan idag ses som de primära valet vid bygge av ett vattenkylningssystem. Några av de ovan listade modellerna går på vanlig nätspänning men de flesta modellerna är i 12Volts utförande för anslutning till nätaggregatet med en vanlig 4-pinnars molex-kontakt.

Olika pumpars förmåga att skapa en vätskepelare(foot) som funktion av flödet(galons per minut) sammanställt av pHaestus från Procooling.com.

För att ytterligare optimera sitt flöde mot det tryckfall i systemet man har, kan man använda sig av två tekniker för sammankoppling av pumpar.
Seriekoppling: Här fäster man utloppet från den första pumpen i den andra pumpens insug. Detta kommer nästan att generera en dubbling av tryckhöjden men med en bibehållen flödeshastighet. Denna koppling ger även en viss redundans om en pump skulle gå sönder, då den andra pumpen fortfarande kan driva systemet, dock med sämre verkan.
Parallellkoppling: Här delar man upp sin flödesslinga i två kanaler över två pumpar. Detta kommer nästan att dubbla flödeshastigheten, men inte öka förmågan att övervinna tryckfallet i systemet. Detta kommer dock inte att kunna ge vidare redundans alls, då flödet inte är hindrat att flöda bakåt igenom den trasiga pumpen.

Hyfsat ny review av fem populära pumpar.

2. Vattenblocket
Vattnet som passerar nära den komponent i dator som alstrar värme, skiljs från komponenten med ett vattenblock. Vattenblockets konstruktion är optimerat för att så mycket som möjligt av komponentens värme ska transporteras bort, utan att ett allt för stort motstånd på vattnet i blocket skall uppstå. För att en vattenmolekyl i ett flöde skall kunna ta upp värme måste den vara i nära anslutning till metallytan. Vid ett linjärt flöde kommer det närmast metallen bildas ett skikt av vatten som nästan saknar flöde. Detta lager värms lätt via sin närhet till ytan men kommer att hindra tillflödet av nya vattenmolekyler tack vare den låga flödeshastigheten över ytan. För att öka överföringskapaciteten på vattenblocket kan man antingen öka arean på metallen med bibehållen flödesprofil eller så kan man inducera turbulens över ytan vilket minskar tjockleken på det skikt närmast metallen. Ett linjärt flöde, från exempelvis en slang som förs in i en kammare med diverse svängar, håligheter, pinnar och hinder, kommer att övergå till att likna ett turbulent flöde.

Det finns lite olika designmönster på blocken idag.
En lösning är att man precis över processorkärnan stryper diametern på vattenkanalen för att öka trycket och flödet mot vattenblockets yta, så kallade mikrokanal/mikrojet-block , där några modeller är: White Water, Danger Den RBX , TDX, Apogee SKF och Cuplex Kryos Next. Dessa modeller har ofta ett lite högre tryckfall över blocket och lämpar sig därför bättre med pumpar som är lite starkare.
En annan är att man i vattenblocket har flera lameller av metallen där vattnet kan flöda emellan. Några modeller är med horisontella lameller är: Eisblock XPX, Zalman ZM-WB2. Block med vertikala lameller som ligger i vattenflödets riktning är: Danger Den Maze 4 och Nateman Doo. Dessa har generellt sett ett lägre flödesmotstånd vilket kan vara att rekommendera om man vill ha en klenare/tystare pump.
En tredje förekommande, är de block där flödeskanalerna liknar en labyrint/spiral mellan inlopp och utlopp, ett exempel är: Aqua Computer Cuplex. Dessa har ett relativt högt flödesmotstånd men varierar ganska mycket mellan modellerna. Spiralblocken är en något äldre konstruktion och presterar inte lika bra som nyare modeller.
Block har tidigare utrustat med små piggar Swiftech MVC6002 för att få en ökad yta och turbulentare flöde. Detta verkar nu åter vara den metoden som ger de effektivaste blocken, tex. Cuplex Pro och Apogee-GTZ, för att nämna några.

Vattenblock är mycket svårt att kunna ge en enkel jämförande enhet, då de flesta tester baseras på datorsystem vilka alla är olika varandra.
Ett sätt att testa är att göra en fiktiv komponent som producerar en väldefinierad värmeeffekt, montera vattenblocket och sedan mäta hur mycket man kan sänka temperaturen i komponenten som funktion mot tex. det inkommande vattnets temperatur eller tryck, samt förändringen av vätsketrycket innan och efter vattenblocket.
Dessa parametrar kan i sig inte tala om vilken exakt temperatur man kommer att få eller hur vattenblocket kommer att prestera i ett specifikt system, dock kan de ge en bra fingervisning om prestanda och vilka krav blocket har, samt tjäna som relativa jämförelser mellan block.

Detta diagram visar skillnaden mellan komponentens temperatur och vattentemperaturen(Grader Celsius) som funktion av flödeshastigheten (Gallons/Minut). Gjord av pHaestus från Procooling.com.

Vattenblock till andra värmealstrande komponenter, så som moderkortets nordbrygga, grafikprocessorn på grafikkortet och hårddiskar finns idag tillgängliga i de flesta välsorterade butiker. Principerna för kylning är densamma för dessa komponenter som för processorn. Hårddiskblock finns i två huvudutföranden. En modell är att blocket liknar en hårddisk där vattnet flödar igenom den i en loop. Om den är tillverkad symmetriskt i metall, kan två hårdiskar kylas genom att lägga dem mot varandra på var sida om kylblocket. En annan modell som ger en effektivare kylning är att vattenblocket monteras i sidorna på hårddisken. Vad avser kylning av hårddiskar är det inte nödvändigt om man ser på en normal montering i ett datorchassi. Vill man utföra kraftiga ljuddämpande åtgärder som begränsar luftflödet och kontakten med värmespridande material runt hårddisken, är det ett mycket effektivt sätt att förlänga livslängden genom att sänka temperaturen med vattenkylning.
Att det nu även finns nätaggregat som är vattenkylda ökar definitivt möjligheten att få en helt tyst dator. Konverteringar av nätaggregat till vattenkylning kan man göra om man är lite händig och har god kännedom om el och dess verkningar.

3. Radiatorn
Radiatorn ska fungera som ett vattenblock fast tvärt om, dvs. avlämna den värme som vattnet tagit upp i vattenblocken. Den nu uppvärmda metallen överför i sin tur värmen till den omgivande luften, som antingen aktivt pressas mot ytan genom en fläkt, eller utnyttjandet av konvektion där ett passivt flöde av kallare luft över ytan uppstår när den varma luften stiger.

I praktiken är en radiator uppbyggt av flera loopar av rörledningar som är täckta med utskott för att öka rörens metallyta gentemot luften. Det förekommer dock ett brett spektrum av olika dimensioner, rörtjocklekar, rörlängder, antal loopar av rör och täthet mellan fenorna mellan olika typer av radiatorer. Det som är mest optimalt är som sagt beroende på fläkt och pumpmodell och vilka vattenblock man har, vilka i slutändan bestäms av vad användaren vill ha ut av sitt system. Materialen i dagens radiatorer är ofta koppar(Cu) eller aluminium(Al). Ibland finns båda materialen med, då är ofta rören av koppar och de pålödda lamellerna av Aluminium. Vidare kan mässing förekomma som tillverkningsmaterial
Det finns två huvudtyper av radiatorer lämpade för användning vid vattenkylning av datorer. Den första typen är de som har runda rör försedda med mellanliggande fenor. Den andra har flata kanaler i stället för rör, för att öka ytan mot vattnet och minska motståndet som fläkten känner av. Den senare modellen har dock ett högre flödesmotstånd än motsvarande rörförsedda radiator.

För att kunna ge en bild av hur stor radiator man behöver för att köra sina fläktar på ett visst varvtal har Skinnee(som verkar gått upp i rök från vattenkylningsscenen :/) gjort ett test av några 3x120 mm radiatorer. Summera dina komponenters TDP som du vill ansluta till vattenkylningen och vid vilket varvtal(ljudvolym) du vill köra dina fläktar i, så kan du jämföra med nedanstående diagram. Generellt är trenden att för stora/många radiatorer används för att pressa ner temperaturerna i dåligt optimerade kylsystem.

Här ses hur många watt man olika trippel-radiatorer kan avge som funktion av fläktarnas varvtal vid en skillnad mellan vatten temperatur och lufttemperatur på 10˚C. Gjort av Skinnee.

För den vanlige användaren så finns det i huvudsak tre alternativ till radiatorer.
Alternativ ett:
Första är att köpa en radiator anpassad för vattenkylning. De har fördelarna är att storleken ofta passar fläktstandarder, chassin och de vanligaste slangdiametrarna. Till nackdelarna är ett högre pris i förhållande till prestanda:
Några tillverkare av radiatorer avsedda för vattenkylning av datorer är Aqua computer, HWLabs och Innovatek.

Alternativ två:
Värmepaket eller kylare till bil eller motorcykel. Ett värmepaket är den delen som värmer kupéluften i bilen med kylarvattnet Kylaren är den del som kyler ner kylarvattnet. Till dessa radiatorers fördelar hör: Billiga, speciellt om de köps begagnade från en skrot, finns i många varierande storlekar. Nackdelarna är att de ofta inte direkt passar med fläktar utan måste modifieras lite med en ”kjol” runt radiatorn för att hindra luften att passera bredvid. Vidare kan vissa radiatortyper ha grövre slanganslutningar som måste anpassas. Om du köper en radiator på en skrot, var noga att kontrollera att den inte läcker, samt att var noggrann med rengöringen så att inte smuts och partiklar sätter igen tunna kanaler i vattenblocket eller orsakar större nötning på pumpen än nödvändigt.

Alternativ tre:
Som ett tredje alternativ kan modeller av radiatorer vara konstruerade för helt passiv kylning som Zalman reserator och radiatorer från Innovatek. Passiva radiatorer kan man tillverka själv. Exempel på delar som kan utnyttjas är: långa kopparrör, trädgårdslangar, gamla element eller mycket stora tankar. Här är det mest fantasin och hantverksförmågan som sätter stopp för egenhändiga kreationer, tänk dock på att försöka använda samma material i hela systemet för att undvika korrosion.

4. Slang
För att få vattnet runt i systemet behöver man självklart en slang. Valet av slang baseras vanligen av två parametrar, innerdiameter och böjbarheten.

1. Innerdiametern
För att maximera flödet med ett så lågt tryckfall över slanglängden som möjligt bör man ha så grov innerdiameter som möjligt. Här kan pumpen ställa krav på de diametrar man använder sig av. Har man en mycket kraftig pump kan det krävas grövre diametrar för att inte undertryck på sugsidan skall uppstå. En grövre innerdiameter får dock ofta till följd att slangväggarna ökar i tjocklek vilket försvårar en tvär böjning av slangen utan att det bildas kinkar. Tunnare slangar med lite grövre slangmaterial är enklare att dra i chassiet. De vanligaste innerdiametrarna vid vattenkyling är ½” = 12.5mm, 3/8” = 9.5mm och ¼” = 6.5mm (avrundade värden).

2. Materialet
Materialet i slangen har stor betydelse för möjligheten till snäva böjar utan kinkar. Vanlig PVC-plast är det billigaste slangmaterialet, som är ganska styv och har ganska lätt för bilda kinkar vilka stryper flödet. Ena annan nackdel är att den åldras ganska snabbt med följd av sprickbildning och missfärgning, dock bör det inte vara ett överhängande problem, då den håller i flera år om den är ordentligt monterad och inga konstiga vattentillsatser används. Denna typ av slang kan köpas på biltema och hos välsorterade bygghandlare.
Det andra vanliga materialet är silikongummi, detta är jämfört med PVC-plast mycket mjukare och kan kännas lite fett när man tar i det. Slangar av silikongummi kan böjas tvärare och är ofta lättare att trä på slangnipplar. Då materialet har extrema egenskaper i jämförelse med PVC, tillverkas det ofta för användning inom forskning, som kräver små toleranser, vilket ofta kostar mycket pengar. Det skall dock tilläggas att vissa kvalitéer inte är helt diffusionstäta i lika hög grad som PVC-slangar vilket kan göra att systemet kan behövas fylla på med jämna mellanrum. De mest kända märkena som används inom vattenkylning är Tygon, följt av Clear-Flex.

Slangförsäljare
Biltema
CoolerKit

5. Vatten
Kylmediet som döpt hela tekniken, nu är det dock inta bara ta vatten ur kranen och köra på, då det innehåller saker som inte är så bra för just användning som kylvätska för datorer.

1. Mikroorganismer
Vanligt vatten är oftast inte helt fritt från bakterier, utan när de kommer in i ett system där det inte finns andra bakterier och inga gifter kan de börja växa. Detta kan bilda hinnor på slangar och vattenblock, vilket leder till sämre värmeöverföring och även kan påverka tryck och flöde om det går för långt.
2. Joner
Är atomer eller molekyler som har någon eller några elektroner för mycket eller för lite. Detta gör att joner agerar som laddningsbärare, dvs. gör vattnet elektriskt ledande. Vattnets förmåga att lösa upp olika salter och ämnen som då bildar joner och kan orsaka rost och korrosion är känt, varvid en minimering av joner minimerar korrosion. Vanligt vatten innehåller diverse salter och jonföreningar. Vidare måste joner finnas i vattnet för att bakterier skall kunna växa och fortleva i vatten.
3. Organiska partiklar
Är små, små bitar av molekyler/föreningar/ämnen innehållande kol. Exempelvis proteiner, fetter och socker. Dessa kan utgöra föda för bakterier, vilket ökar tillväxten av de små liven i kylsystemet.

Det finns två alternativ till vatten man ska använda:

· Destillerat vatten, som säljs på mackar under namnet batterivatten. Destillerat vatten tillverkas genom att man hettar upp sin vätska till den temperatur där ämnet övergår till gasfas och sedan kyler ner det så det kondenseras. Destillatet innan 100-graders nivån är nådd innehåller antagligen föroreningar, vidare är det som är kvar efter man drivit processen till sitt slut också föroreningar. Denna process upprepas ett antal gånger för att öka "renhetsgraden". I denna process följer inte heller partiklar, gaser, organismer, tungmetaller och (de flesta) organiska föreningar med.
· Avjoniserat vatten som man kan få tag på vid diverse industrier och labb, exempelvis MilliQ, är fritt från joner och filtrerat genom aktiva filter för att minimera partikelförekomst och avdöda eventuella mikroorganismer. Detta vatten finns dock i olika kvalitéer men alla bör vara tillräckligt bra för användning inom vattenkylning.

Båda ovanstående typerna kan i sig själva vara lätt giftiga för mikroorganismer då de ej kan leva utan näringsämnen. Ett plus är att de som trillar i kan dö genom att de sprängs av osmotiskt tryck (vatten med låg salt/jonkoncentration flödar in i organismen som har en högre salt/jonkoncentration). Dock är system ej täta och kommer till slut innehålla tillräckligt med mineraler/salter/näringsämnen så att tillväxt av mikroorganismer kan ske.

6. Fästanordningar
För att säkert fästa slang, radiator och block med varandra behövs något som drar åt slangen över nipplarna. Den enklaste metoden är användningen av buntband eller stripes och kattstrypare som de också kallas.

Dessa små plastremmar med låsmekanism som gör att man inte kan öppna remmen då den väl dragits åt, passar ofta väldigt bra i de spår som finns vid nipplarna. De är även billiga och man kan inte skada block eller slang med någon form av övervåld.

Den gamla hederliga fästanordningen, slangklämman, skruvar man åt med en skruvmejsel eller en skiftnyckel. Slangklämman är gjord i metall och dess storlek kan göra det svårt att fästa den på block som har tätt mellan slangnipplarna, dock så sitter den som berget när man väl skruvat den på plats då man kan få en hårdare infästning. Försiktighet bör dock iakttagas om man använder den på tunna slangar och nipplar gjorda utav plast, då övervåld kan skada dem. Många tillverkare har dock egna lösningar för en kombinerad fastsättning/säkring av slangen i de olika kylkomponenterna, exempelvis Innovatek, Swiftech och Zalman, då behövs ingen mer fastsättning.

Under denna rubrik bör man även kunna infoga slangkopplingar för skarvning och uppdelning av slangar.

Dessa kan vara av plast eller metall, där plast är mer förekommande på skarvmuffar och metall i de kopplingar som man fäster i vattenblocken. För att kopplingarna inte skall utgöra ett flödesmotstånd bör de ha samma innerdiameter som slangens innerdiameter. Då detta kan medföra att det blir svårare att trycka på slangen på kopplingen, kan det underlättas med att man värmer slangen med en hårtork eller stoppar änden i kokande vatten någon minut innan man försöker trä på den. För att optimera sitt flöde i systemet skall man ha så få T, Y och L-kopplingar som möjligt, då de ger ett ökat flödesmotstånd. Värsta flödessänkarna är förstås att använda T-korset som flödesdelare samt användning av L-koppling istället för en mjuk böj av slangen. Dessa kopplingar finns oftast att inhandla i butiker som har vattenkylning men även rörmokare och Biltema.

Billiga slangkopplingar
Biltema

7. Fläkt
För att effektivare transportera sval luft mot radiatorn och vidare föra bort den uppvärmda luften behöver man en fläkt. De vanligaste fläktdimensionerna för datorer är 12cm och 8cm. Ju större diameter på fläkten desto färre varv per minut behöver de snurra för att transportera samma luftmängd, vilket ofta gör att mindre fläktar bullrar mer och har ett högfrekventare ljud(tjutande i ställer för brummande). Fläktars prestanda anges ofta i CFM(Cubic Foot per Minute) vilket är den volym luft som fläkten förflyttar utan motstånd. Ofta anges även hur mycket den låter i decibel dB vid olika varvtal. Mer luft som passerar igenom en radiator ökar således avkylningen av vattnet, men det ökar också radiatorns luftmotstånd för fläkten. En fläkt som sägs transportera en viss luftmängd utan motstånd kommer få luftflödet mycket reducerat då den fästs in på en radiator med tätt mellan kyllamellerna, många rörloopar och ett stort djup. Detta bör tas under beaktande, speciellt då man vill bygga ett högpresterande kylsystem då man kan vara tvungen att ha rätt så effektiva fläktar med hög ljudvolym om man har en lamelltät radiator med liten yta. En annan lösning på att öka luftflödet genom radiatorn är seriekoppling av fläktar med radiatorn emellan dem. Enligt nyligt gjorda tester så ökar luftgenomströmningen med upp till 50% vid seriekoppling med fläktar av samma modell, dock bör det även påpekas att ljudvolymen då dubblas(100%).
Distanser kallade shrouds på engelska och hjälper till att skapa distans mellan radiatorn och fläkten. Detta gör så att det uppstår en jämnare fördelning av luftflödet över radiatorn, samt att täta mellan radiatorer vars dimensioner inte riktigt passar med de fläktar man använder. Vidare ökar shrouden fläktens effektivitet genom att det hindrar att arean precis bakom fläktnavet blir en area med noll luftflöde.
Helst bör fläkten avpassas till radiatorns dimensioner och egenskaper för att optimera avkylning. Vad avser ljudvolymen hos fläkten minskar den ganska mycket om den fästs i radiatorn med gummibrickor eller med gummipackning mellan fläkt och radiator.

8. Vattentillsatser
Vattentillsattser har tre huvudsyften.

1. Korrosionshämmare
Då vattenkylningen var ny och radiatorer, vattenblock och pumpar var av de mest skilda slag och tillverkning, var det ofta olika metaller som blandades i systemet. Tillsammans med okunskap om vattnets korrosiva egenskaper tillsammans med joner, användes tillsatser av olika organsiska ämnen för att binda upp joner och skapa tunna hinnor på metallerna så att korrosion inte kunde ske. Då man i dag praktiskttaget uteslutande använder koppar och ibland i kombination med eloxerat aluminium ska det inte vara av största vikt.

2. Bakterie-/Alg-dödare
Detta är troligen dagens huvuduppgift för tillsatser då många inte vill ha små saker som växer i sitt kylsystem. Detta kan uppnås genom att tillsatsen är giftig och dödar bakterier och alger. Tillsatser kan även höja eller sänka pH(måttet på hur surt vattnet är) vilket också hindrar bakterie-/algtillväxt, då de flesta organismer trivs kring pH 7(+- 2 pH-enheter). En höjning av pH kommer även att hämma kopparkorrosionen i systemet.

3. Färgning
Många har idag plexiglasfönster i sina datorchassin vilket gör att man faktiskt ser vad man har där inne. En rolig/snygg sak kan då vara att färga vattnet i någon läcker färg, antingen vanlig färg som syns då man ser in eller sådan som emitterar(sänder ut) en viss färg under inverkan av UV-ljus(ultraviolett).

De negativa konsekvenser man kan få av att tillsätta diverse ämnen till vattnet är bland annat en ökning av konduktiviteten(förmågan att leda ström), en sänkning av vattnets förmåga att leda värme(exempel: om höga koncentrationer av glykol används). Rådet är att använda destillerat vatten och om man känner behov av något av ovanstående, att tillsätta rekommenderade doser av produkter avsedda för just vattenkylning. Är man inte insatt i kemi bör man nog undvika att laborera med olika tillsatser, då det troligen leder till försämrad prestanda och eventuellt kan generera skador/fel på olika komponenter i systemet. OBS! Notera även att hos vissa pumptillverkare gäller INTE garantin om du använt tillsatser av vissa produkter avsedda för vattenkylning..

9. Tank
Det enklaste sättet att bli av med luftbubblor i sitt vattenkylning är att någonstans i systemet placera en tank, där inflödet är separerat från utflödet och där det finns en luftspalt som inte ligger nära tankens utlopp. Sen kräver en dränkbar pump som bara kan köras dränkt, en tank, då det betyder att de måste ligga under vatten. I annat fall är tanken i sig är överflödig då det inte är tänkt att det skall läcka vatten så det behövs en reservoar. Dock kan det underlätta vid påfyllnad av systemet speciellt om tanken sitter nära eller i anslutning till pumpens insug. Om man har en större tank med ett grövre lock fyller man den både fort och utan risk för spill, samt att de luftbubblor som bildas ofta inte slinker med i slangarna.
Om man nu inte kör med någon tank använder man sig ofta av en T-korsning där det utstickande slangen får agera luftuppsamlare, påfyllnadsrör, och om man har en lång ”T-slang”, även kan vara tappmunstycke. De korta delarna i T-korsningen sitter i vattensystemet medan den längre utstickaren är den grenade delen.
Vid påfyllnad får man fylla sakta och låta luft långsamt tryckas ut innan systemet är helt fyllt och man kan starta pumpen. Om man har luft i systemet kan det med T-korsning ta ganska lång tid innan systemet är helt fritt från luft.

10. Flödesindikator/Pumprelä
Flödesindikator kan vara bra att ha då det är mycket svårt att se om man har ett flöde i sitt system. Det är en liten sak man sätter in som ett vattenblock i sitt system, som fungerar som en litet vattenhjul. Antingen kan man ha en modell som man placerar på ett ställe där man kan se att den roterar, eller så har man en modell där hjulets rotation genererar den en signal som kan tolkas som en signal motsvarande ett fläktvarvtal. Detta i kombination med ett övervakningsprogram eller BIOS, och ett moderkort som stöder det, kan användas för att automatisk stänga av datorn om flödet av någon anledning skulle upphöra.
Flödesmätare finns att tillgå för den som vill exakt mäta sitt flöde. Då den genererar en frekvens som är beroende av flödet kan det konverteras till en flödeshastighet via externa program eller övervakningssystem som typ dessa Flödessensorer
Pumprelä är en liten elektrisk anordning kan med fördel användas för att efter lite lödningsmodifikationer i nätaggregatet koppla in en 230V pump till nätaggregatet och regleras på så sätt att nätaggregatet inte levererar någon spänning till moderkortet om pumpen inte fungerar, så att datorn inte förstörs genom överhettning om pumpen skulle haverera.
För de som vill mäta sin vattentemperatur kan man naturligtvis sätta temperatursensorer i vattnet. Dessa ansluts ofta till externa kretsar för styrning och avläsning. Vissa sensorers signaler kan sedan överföras via parallellporten eller via USB till mjukvara. En intressant enhet är: temperatur/flödeshub där sensorer och styrning av fläktar kan avläsas och regleras mjukvaruvägen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Val av komponenter

1. Hur ska jag kyla med vatten för att få min dator tyst?
Då dina komponenter i lägre utsträckning producerar värme en ett överklockat system behöver:
1. Radiatorn inte kunna transportera bort värmeenergin lika bra. Detta kan medföra att du kan kyla med lägre varvtal på fläkten eller helt passivt, dvs. utan fläkt.

2. Vattenblockens förmåga att överföra värmeenergi från komponent till vatten kan minska, vilket ofta visar sig i lägre restriktivitet av flödet.

3. Pumpen inte ha så bra förmåga att trots högt motstånd av block och slangar producera ett flöde (genom mindre restriktiva/färre vattenblock). Detta gör att du kan ha mindre pumpar som genererar mindre värme och är tystare.

4. Kan det även vara idé att kyla hårddiskarna, för att sedan ljudisolera dem.

5. Gör att en tunnare slangdimension kan användas. Dessa är ofta enklare att dra i chassiet och kan oftast fås att göra snäva svängar.

2. Hur ska jag kyla min dator effektivt för att kunna överklocka i större utsträckning?
Då man överklockar datorer tillför man ofta en högre spänning över olika komponenter. Denna spänning genererar en högre värmeproduktion som måste föras bort genom:
1. Effektivare avkylning av vattnet, antingen genom större area de flänsar/lameller man har i radiatorn. Man kan även öka antalet kanaler i radiatorn vilket ger större area. Eller så ökar man bara själva radiatorarean. Detta ger antingen ett högre motstånd för luftflödet genom radiatorn, eller ett högre motstånd för vattnet genom radiatorn eller båda delarna.

2. Att vattenblocken måste öka sin förmåga till värmeöverföring. Detta görs med att öka möjligheten för vattenmolekylerna att vara nära vattenblockets metallyta, ofta genom högre vattentryck mot metallen, eller ett turbulent flöde över vattenblockets yta.

3. Pumpens förmåga att hålla ett visst vattentryck i vattenblocket och i radiatorn bör ökas för att öka turbulensen och därmed öka vattnets förmåga till värmeupptagning/värmeavgivning.

4. Slangens diameter bör ökas för att minska det flödesmotstånd(trycksänkning) som uppstår.

5. De fläktar som placeras på radiatorn bör vara av sådan typ att ett högt luftflöde kan produceras trots ett visst motstånd (från radiatorn).

Som ni ser ovan har jag gjort en lista utefter att det skulle vara omöjligt att uppnå båda målen samtidigt. Detta är förstås en sanning med modifikation, då det går. Dock kommer sådana lösningar att vara mycket udda och inte kunna räknas som "normala" system.

----------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ
Här kommer det inom en snar framtid att finnas flera svar på det mest grundläggande frågorna som rör vattenkylning

Hur stor radiator behöver jag??
För att kunna ge en bild av hur stor radiator man behöver för att köra sina fläktar på ett visst varvtal har Skinnee gjort ett test av några 3x120 mm radiatorer. Summera dina komponenters TDP som du vill ansluta till vattenkylningen och vid vilket varvtal(ljudvolym) du vill köra dina fläktar i, så kan du jämföra med detta diagram. Generellt är trenden att för stora/många radiatorer används för att pressa ner temperaturerna i dåligt optimerade kylsystem.

Spelar det någon roll i vilken ordning man sätter pump-radiator-block??
- Nej, då skillnaden i temperatur på vattnet mellan inflöde och utflöde i de olika komponenterna är under 1 grad.

Vilken temperatur är vanlig att man har på sin processor om man har ett vattenkylt system??
- Om man har en oklockad processor av standardtyp, men med ett högpresterande vattenblock samt effektiv radiator och en bra pump, kommer man komma så lågt som ca 12-14 grader över temperaturen på den luft som kyler radiatorn. Temperaturer på processorn under 70 grader bör betraktas som ofarliga, dock skall man vid högre temperaturer vara mer observant på datorstabiliteten.

Blir det dubbelt så bra kylning om man placerar en fläkt på var sida av radiatorn?
- Nej, luftflödet genom normala radiatorer (Ej extremt restriktiva) påverkas inte vidare mycket av detta. Dock kan mycket restriktiva (ex. Black Ice) få en upp till 50% ökat genomflöde av luft. Detta genererar troligen inte lika mycket förbättring i regelrätt kylning, men dock en förbättring. Den största skillnaden blir med säkerhet den dubblade ljudvolymen(100%), vilket är en ökning med 3 dB i ljudstyrka.

Är zalman reserator 1 bra som vattenkylning till min dator?
- Fördelen med detta kylpaket är att det är tyst. Förmågan att hålla ner temperaturen på klockade system är begränsad.
Här kommer ett diagram som visar vattentemperaturen som funktion av mängden värmeenergi som tillförts. Räkna ut er eget systems värmeproduktion lite grovt med denna länk för maxeffekt hos några komponenter.

Detta diagram är uppmätt av Xtreview, där de testat lite olika kylningsutrustning på ett och samma system vid olika effekter.

Vad ska jag tänka på när jag beställer delar från USA?
-Pumpar som är avsedda för elnätet i USA är anpassade för 110V och 60Hz, till skillnad från 230V och 50Hz som vi har i Sverige. Om den används utan adapter/konverterare går den sönder.
-Titta på vad dollarn har för värde gentemot den svenska kronan.
(den varierar)
-Moms på 25% tillkommer.(Om du har tur kan du slippa den, men räkna med den för säkerhetsskull)
-Tullavgift tillkommer(Om du åker på momsen, tillkommer även tullavgiften)

Hur fyller jag mitt system som inte har en tank?
-Koppla samman systemet via en provisorisk reservoar (hink, diskho, etc). Se till att ha pumpen belägen under vattenytan, antingen i vattnet eller utanför, så den slipper suga vattnet. Starta systemet och se till att det är avluftat. Koppla in en slangstump på en T-koppling som används vid kommande påfyllningar. Sätt samman loopen (Under vattnet i reservoaren) så slingan blir sluten. Tillse att alla kopplingar är "säkrade". Montera in systemet i datorn och var noga med att hålla T-kopplingens förlängning stängd under tiden.

Hur avluftar jag delarna i mitt system?
-I ett fyllt system med pumpen igång bör du vända och vrida på block och radiator innan installationen i datorn, så att utflödet hamnar "högst" i förhållande till inflödet. Då tar vattnet lättast med sig luften ut till tank/avvattningskärl.
-Pumpen avluftas lättast med ett antal kortare stopp/starter, vilka får luftbubblor att ansamlas vid utloppet för vidare transport.
-Övrigt: Håll inlopp och utlopp i en tank åtskilda. Ha ett välfyllt system och undvik därigenom "tjyvluft" som åker igenom taken utan att fastna där.

Borde man inte kunna använda någon alkohol istället för Avjoniserat/destillerat vatten i en vattenkylning?
Det transporterar väl värme lättare och kyls ner avsevärt snabbare.

-Alkohol har sämre förmåga att bära samma mängd värmeenergi per massenhet. 4.18 KJ/Kg*C för vatten mot ca 2.5 KJ/Kg*C för några alkoholer.
-Alkoholen har också sämre förmåga förflytta värmeenergi mellan en varm och en kall punkt i vätskan. 0.6 W/m*C för vatten mot ca. 0.2 W/m*C för de enklaste alkoholerna.
Så vatten är bättre på allt....
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar för mer information om vattenkylning

Martinsliquidlab Har genomfört bra och noggranna tester och recensioner av framförallt pumpar, block och fläktar.

XtremSystems Forum är ett bra forum där många nya produkter både testas och diskuteras

ExtremSystems Forumtråd om tester och produkter Många nyare komponenter testade med ganska bra metoder.

Procooling.com Forumet är det mest sakliga jag sett på nätet angående vattenkylning! Nuförtiden är det inte sånt drag där, men det finns mycket vattenkylningsteori avhandlat där i gamla trådar för den som vill grotta ner sig lite.

Nybörjar guide
En mer lättsam guide till vattekylning, där det finns en hel del matnyttigt kring GPUer och montering av systemet.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Nätbutiker med stort sortiment av vattenkylning

FrozenCPU

Aquatuning -= Nu även på svenska =-

Inet -= Svensk =-

Coolerkit.se -= Nu även på svenska =-

Performance-PCS

Att tänka på dock är att frozenCPU och Performance-PCS är amerikanska och tullavgifter och moms kan påföras beställningen till skillnad från de europeiska butikerna. Brasklapp är engelska butiker efter EU utträdet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Slutord och tack
Nu har den mest övergripande teorin och utrustningen avhandlats, jag hoppas att du som läsare fått ut något av denna långa text. Om frågor och synpunkter angående detta dokument finns, så tar jag gärna emot PM, mail eller inlägg. Vidare vill jag även tacka:denil, mx, coolerfreak, WhakkaWhack, AmpRC som bidragit med förslag, text och idéer. Det finns rum för fler avtackade....

Tipsa mig gärna om jag glömt något!!

/Ninjan

Uppdaterat bilder och länkar, samt justeriat lite i texten.
Visa signatur

Allt om vattenkylning
" (1. RTFM), (2. Läs FAQ), (3. Sök/Google), (4.Starta ny tråd) " Tänkvärt :)

Permalänk
Medlem

Bra skrivet! Klister?

Permalänk
Musikälskare

Klista den, detta är perfekt

Visa signatur

▩ Monitor: ASUS Swift 27" @ 1440p/165Hz ▩ CPU: Ryzen 7700X ▩ Cooling: Corsair H170i ELITE 420mm ▩ GPU: MSI 3080 Ti SUPRIM X ▩ Memory: Corsair 32GB DDR5 Vengeance ▩ Motherboard: ASUS Crosshair X670E Hero ▩ M.2: Samsung 980 Pro ▩ PSU: Corsair HX1200 ▩ Chassi: Corsair 7000X ▩ Time Spy: 19 340

📷 Mina fotografier
🎧 Vad lyssnar du på just nu?

Permalänk

Du dissar killen som kom på microkanalsblocken! White water heter blocket och går att inhandla på http://www.dtekcustoms.com/index.asp, det blocket är för övrigt bättre än alla dom kloner som finns på marknaden.

Visa signatur

I7 4770K, MSI Z87-GD65, Gainward GTX770 SLI, 32 Gb Kingston CL11 2400Mhz XMP Beast , Corsair 750D, 2x Seagate Barracuda 3TB Raid 1, Sandisk Extreeme II 240 GB, be quiet! Dark Power Pro10 850W, Logitech G510+G400+G930+Z680

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Tai Mai Shu
Du dissar killen som kom på microkanalsblocken! White water heter blocket och går att inhandla på http://www.dtekcustoms.com/index.asp, det blocket är för övrigt bättre än alla dom kloner som finns på marknaden.

Bra att du påminde mig. Ingen diss här inte....
Jag tar mig friheten att ändra lite i textmassan vartefter bra synpunkter kommer in.... detta gör jag i fortsättningen UTAN att kommentera (för att spara plats i tråden..)

Visa signatur

Allt om vattenkylning
" (1. RTFM), (2. Läs FAQ), (3. Sök/Google), (4.Starta ny tråd) " Tänkvärt :)

Permalänk
Medlem

mycket bra, lite mer info än i kylning FAQ'en.
Byt topic till:vattenkylning - FAQ och få den klistrad.

Permalänk

Hur vanligt är det med läckor om man kör med vattenkylning?

Visa signatur

ASUS Maximus VIII Hero / Intel Core i7 6700K Skylake / Noctua NH-D15 / Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 Black 3000MHz / Samsung 850-Series EVO 500GB / Samsung SpinPoint F3 HD103SJ 32MB 1TB / 2*Western Digital Caviar Green WD15EARS 64MB 1.5TB / EVGA GeForce RTX 3060 Ti 8GB FTW3 ULTRA / Cooler Master ATCS 840 / Corsair CMPSU-850HX / LG UltraGear 32GP850

Permalänk
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Mr Dirkschneider
Hur vanligt är det med läckor om man kör med vattenkylning?

Eftersom en läcka efter montering är en läcka för mycket så bygger både en själv och tillverkarna vattenkylngen för att hålla tätt hela tiden.
Riskzonerna är nog värmepaket från skroten och egenbyggda komponenter som t.ex vattentanken (iaf i mitt fall)

Visa signatur

Man kan ha hallonsaft istället för avgaser på bilen.

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av nE
mycket bra, lite mer info än i kylning FAQ'en.
Byt topic till:vattenkylning - FAQ och få den klistrad.

Hahaha, är det SÅ man gör för att klistra?
Trodde mer på moderatorer..
Dessutom svarar jag ju inte på en enda fråga... Är det någon som vill att jag skall lägga till en sån del? Jag menar svaret finns ju indirekt i texten.

Visa signatur

Allt om vattenkylning
" (1. RTFM), (2. Läs FAQ), (3. Sök/Google), (4.Starta ny tråd) " Tänkvärt :)

Permalänk
Medlem

najs!

Visa signatur

AMD Athlon64 Venice 3000+ LBBLE 0520CPAW | MSI K8N Neo4 PLatinium | A-data cl2.5 512mb | 250GB 7200.8 Seagate S-ata | Sapphire X800XL 256mb PCI-E | Antec SLK3700BQE 350W
[color="red"]www.ac-at.com breaking <3[/color]

Permalänk
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Mr Dirkschneider
Hur vanligt är det med läckor om man kör med vattenkylning?

Låt oss säga så här, att inte testköra systemet med i några timmar innan man sätter igång datorn är som att köra rysk roulette. Läcker det inte inom dom närmsta timmarna efter monteringen är risken minimal så länge man inte rumsterar om för mycket.

Visa signatur

I7 4770K, MSI Z87-GD65, Gainward GTX770 SLI, 32 Gb Kingston CL11 2400Mhz XMP Beast , Corsair 750D, 2x Seagate Barracuda 3TB Raid 1, Sandisk Extreeme II 240 GB, be quiet! Dark Power Pro10 850W, Logitech G510+G400+G930+Z680

Permalänk
Medlem

Saknas bara lite klister, sen blir allt så bra så!

Permalänk
Medlem

Very nice!

Visa signatur

GA-K8NXP-SLI, AMD 64 3200, 2x 6800 GT SLI, SATA 200GB, Twinmos 1024mb och allt det i en Röd Asus Vento.

Permalänk

Sänker man tempen i lådan tack vare vattenkylning? Det beror ju hur man sätter kylaren men om man har så att fläkten blåser eller suger ut luften från lådan så borde ju den tempen sjunka.

Skulle det vara en stor fördel att montera kylaren utanför lådan?

Visa signatur

ASUS Maximus VIII Hero / Intel Core i7 6700K Skylake / Noctua NH-D15 / Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 Black 3000MHz / Samsung 850-Series EVO 500GB / Samsung SpinPoint F3 HD103SJ 32MB 1TB / 2*Western Digital Caviar Green WD15EARS 64MB 1.5TB / EVGA GeForce RTX 3060 Ti 8GB FTW3 ULTRA / Cooler Master ATCS 840 / Corsair CMPSU-850HX / LG UltraGear 32GP850

Permalänk
Medlem

Klister tack, mycket nödvändig info...får inte komma till spillo!

Visa signatur

MacBook Pro 15" 2.4GHz Core 2 Duo, X25-M 160 GB

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Toffelmannen
Klister tack, mycket nödvändig info...får inte komma till spillo!

Jag fattar inte varför det inte kommer lite klister på denna? Fan här står allt som du behöver veta och ha frågor om!!!!..

KLISTRA !!! , KLISTRA !!! ,KLISTRA !!! ,KLISTRA !!! ,KLISTRA !!! ,KLISTRA !!! ,KLISTRA !!!

Visa signatur

Spelburk: Cpu: A64 FX 55 |--| DFI NF4 SLI-DR|--| Gpu: EAX800XT-P/2DHTV/256MB PCI-E |--| Kylning: DD - H20 |--| Minne:PC4000 BallistiX Tracer 1024 x 2 |--|Server: Cpu: 2.8 Prescott |--| Minne: Ocz 1024 rev 2|--| Space: 1.5 TB |--| OP : Linux |--|
Kolla in Galleri för bilder på burkarna..

Permalänk
Medlem

Klistra den här tråden, så att vi slipper en ny fråga om vattenkylning varje dag!

Permalänk
Medlem

Klister! nu!

Ypperlig guide!

Så slipper man alla frågor om vattenkylning!

*EDIT: Gör gärna en guide om hur man omterar vorre jätte bra!

Funderar själv på att köpa vattenkylning och då är en sån här guide allt man kan önska sig, speciellt om det står hur man monterar lite oxå då det skulle underlätta en hel del

Permalänk
Musikälskare
Citat:

Ursprungligen inskrivet av zightx
Klister! nu!

Ypperlig guide!

Så slipper man alla frågor om vattenkylning!

*EDIT: Gör gärna en guide om hur man omterar vorre jätte bra!

Funderar själv på att köpa vattenkylning och då är en sån här guide allt man kan önska sig, speciellt om det står hur man monterar lite oxå då det skulle underlätta en hel del

Hur man monterar finns bla på www.3dgameman.com

Video resensioner...

Visa signatur

▩ Monitor: ASUS Swift 27" @ 1440p/165Hz ▩ CPU: Ryzen 7700X ▩ Cooling: Corsair H170i ELITE 420mm ▩ GPU: MSI 3080 Ti SUPRIM X ▩ Memory: Corsair 32GB DDR5 Vengeance ▩ Motherboard: ASUS Crosshair X670E Hero ▩ M.2: Samsung 980 Pro ▩ PSU: Corsair HX1200 ▩ Chassi: Corsair 7000X ▩ Time Spy: 19 340

📷 Mina fotografier
🎧 Vad lyssnar du på just nu?

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av flashen
Hur man monterar finns bla på www.3dgameman.com

Video resensioner...

Ännu bättre

Men det kan vara bra att ha lite att läsa på svenska oxå

Permalänk
Hedersmedlem

*limmad*

Visa signatur

Little white flowers Will never awaken you. Not where the black coach of Sorrow has taken you. Angels have no thoughts
Of ever returning you. Wouldn’t they be angry If I thought of joining you?

Not only did I disturb your precious Angels, I also shredded their silken wings and drank their holy icor

Permalänk
Medlem

klistra!

jasså de varen redan!

Visa signatur

heh..

Permalänk
Medlem

jag som leker med TEC's skulle gärna vela se att det kom lite text om TEC's oxå. kanske inte har direkt med h2okylning att göra, men indirekt. eftersom att luftkyla en 226w peltier inte är så lyckat

sen isolering, när man ska börja leka med minusgrader.

kanske lite overkill för sweclockers
menar nu inte att TEC är det värsta, men ser man generellt på forumet och forumets användare så verkar de flesta hålla sig över rumstemp.

och skulle det finnas mer information om TEC's/waterchills så kanske intresset skulle öka även här på swec.

Edit: Glömde visst skriva lite
Bra tråd killen! Jag gjorde ett försök förra vintern, men det uppskattades dock inte. Kul att få se klister på vettiga trådar!

Permalänk
Medlem

Läste just din FAQ. Den var ju bra.
Märkligt att den inte klistrades, inte minst med tanke på den något knapphändiga vattenkylningsdelen i Kylings FAQ.

Jag känner att jag inte vet tillräckligt om TEC för att kunna tillföra något. Men varför inte gå ihop ett par snubbar som kan lite och plita ihop en TEC/Peltier FAQ? Det finns väl endå ett antal här på SC som ägnar sig åt lek med minusgrader som inte är kompressorinducerad?

Jag hoppas att denna tråd kan tillföra något till alla som vill veta saker om vattenkylning! Men nu när man är lite insnöad på ingenjörsspråk så hoppas jag att den inte: Har för hög nivå i språket eller tar upp saker som är totalt ointressanta för användare.

Och som vanligt vill jag har synpunkter och feedback..
ps. Inte bara beröm, även om jag gillar det med.. ds.

Edit: Att stava till inchänjörsspråk är svårt...

Visa signatur

Allt om vattenkylning
" (1. RTFM), (2. Läs FAQ), (3. Sök/Google), (4.Starta ny tråd) " Tänkvärt :)

Permalänk
Medlem

Jag tycker också att Kylnings FAQ inte tar upp speciellt mycket om h2okylning, därför jag skrev den, men fick bara svaret att jag skulle lägga dit min text istället
Känn dig hedrad som fick din klistrad

Bara ta text från min FAQ, om den nu har något att tillföra och om du vill

Jag har själv inte någon jättekunskap om TEC's för att skriva en FAQ om det, har bara lekt lite med TEC's ett tag. Men om ingen annan känner för att skriva lite så kanske jag bidrar med en liten text.

Permalänk
Medlem

Bättrade på avsnittet om shruouds, samt avsnittet om tankens funktion genom att plocka ur din text. Tack!
Lägger även till en liten lista om bra och mycket bra länkar till mer information om vattenkylning.

Visa signatur

Allt om vattenkylning
" (1. RTFM), (2. Läs FAQ), (3. Sök/Google), (4.Starta ny tråd) " Tänkvärt :)

Permalänk
Medlem

Riskabelt

Mycket bra info där!

Vattenkylning är dock ett lite riskabelt projekt vilket jag fått erfara. Jag fick ett läckage genom ett fabrikationsfel i chipsetblocket till mitt Asetek Waterchill-kit vilket gav mig ett mycket märkligt och svårlöst problem: http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=&postid=4334010...
Felet uppkom efter några veckors användande.

Hur vanligt det är med läckage kan jag däremot inte svara på. Men alla som har en tanke på att installera en vattenkylning bör ha i åtanke att det finns risker med detta. Det kan fungera i åratal eller några timmar. För min del slutade det efter några veckor och resulterade i skadad hårdvara, ett märkligt problem och ett nästan oanvänt vattenkylningspaket (chipsetblocket kanske klarar en svagare pump?). När det fungerade var åtminstone ljudnivån mycket låg, kylprestandan var väl sådär.

Nån som är intresserad av att köpa ett minimalt använt komplett Asetek Waterchill L30 Powerkit + en Swiftech MCP600 pump? Skicka ett pm!

Permalänk
Medlem

Ninjan: Jag skrev just ut din faq, orkar inte läsa vid datorn, hoppas det var okej =). Kolla gärna min tråd jag just skapade angående vattenkylning och hjälp, du verkar kunna detta =).

Visa signatur

Om du svarar på mitt inlägg, citera, tack!

Permalänk
Medlem

Borde man inte kunna använda någon alkohol istället för Avjoniserat/destilerat vatten i en vattenkylning?
Det transporterar väl värme lättare och kyls ner avsevärt snabbare.
Är detta pga brandrisken eller? slangarna borde ju klara det om man inte använder typ aceton.

Visa signatur

E6320 | 2gb DDR2 800mhz | asus 7800gtx extreme | 500gb.
PIII 1ghz@1.125 | 640mb ram | 1*10gb 1*80gb | GF3Ti200 @237co 502m | 3Dmark 01 =5513

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Viliam
Borde man inte kunna använda någon alkohol istället för Avjoniserat/destilerat vatten i en vattenkylning?
Det transporterar väl värme lättare och kyls ner avsevärt snabbare.
Är detta pga brandrisken eller? slangarna borde ju klara det om man inte använder typ aceton.

Alkohol har sämre förmåga att bära samma mängd värmeenergi per massenhet. 4.18 KJ/Kg*C för vatten mot ca 2.5 KJ/Kg*C för några alkoholer.
Vidare har alkoholen också sämre förmåga förflytta värmeenergi mellan en varm och en kall punkt i vätskan. 0.6W/m*C för vatten mot ca. 0.2 W/m*C för de enklaste alkoholerna. ( C=grader Kelvin/Celsius)
Så vatten är bättre på allt....

Visa signatur

Allt om vattenkylning
" (1. RTFM), (2. Läs FAQ), (3. Sök/Google), (4.Starta ny tråd) " Tänkvärt :)