Under 2017 introducerades Kemikalieskatten vars syfte är att agera styrmedel för minskad användning av farliga kemikalier i elektronikvaror. Skatten har sedan dess både höjts och kritiserats, och i samband med att budgetpropositionen för 2020 presenterades aviserade regeringen att skatten kan komma att expanderas till att även innefatta utländska säljare.

magdalenaandersson_2.jpg

Magdalena Andersson (S), finansminister.

Vi ser nu till att även utländska handlare får betala kemikalieskatten. Det är en principiell fråga att ha lika villkor när utländska e-handelsföretag konkurrerar med svenska företag. Hittills har utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner av praktiska skäl varit undantagna från skatten. Det har varit starkt kritiserat och därför har vi arbetat fram ett förslag där vi kommer till rätta med problemet

Detta är nu ett steg närmare att bli realitet då regeringen lämnat in en promemoria (PDF), vilket är förslag om ett tillägg till Kemikalieskatten där utländska säljare inkluderas. I regeringens pressmeddelande om promemorian menar finansminister Magdalena Andersson (S) att tillägget handlar om en principiell fråga om lika villkor.

I dagsläget undantas utländska säljare inom EU vars årliga försäljning inte överstiger ett tröskelvärde om 100 000 kronor. Förslaget innefattar även införandet av en regel som konstaterat att säljaren alltid är skatteskyldig i transaktioner. Förslaget innefattar även transaktioner där säljaren går via en förmedlande part till kunden.

I sådana fall där transaktionens värde överstiger tröskelvärdet på 100 000 kronor blir den förmedlande parten skatteskyldig. Regelverken definierar även situationer där köparen kan påföras en administrativ avgift om denne angivit felaktiga uppgifter till en säljare eller förmedlare.

Som en del i förslaget föreslår promemorian införandet av en ny typ av registrerad skatteskyldig. Säljare eller förmedlare som avser att sälja skattepliktiga varor från ett EU-land till svenska konsumenter kan registrera sig som "registrerad EU-handlare". Denna typ av registrerad handlare godkänns om den anses vara lämplig för försäljning.

När det gäller försäljning från tredjeland, det vill säga utanför Sverige och EU, föreslår promemorian att det nuvarande undantaget helt tas bort. Det innebär i praktiken att en utländsk säljare vars försäljning innefattas av tullavgift även ska betala kemikalieskatten.

Promemorian avslutas med att föreslå att återbetalning av kemikalieskatten kan göras i fall där skatten har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som exporterats till ett annat EU-land eller tredjeland utanför EU.

Förslaget har lämnats in på remiss av Finansdepartementet och föreslås träda i kraft 1 oktober 2020. Svar på remissen ska lämnas in till Finansdepartementet senast 10 januari 2020.

Läs mer om kemikalieskatten: