I slutet av december 2016 publicerades "Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi". Det är som namnet avslöjar en strategi för att utveckla infrastrukturen i Sverige med fokus på bredband och internetuppkoppling, för att både privatpersoner och företag ska ha tillgång till bredbandsinfrastruktur. Det har funnits sedan längre än så, men det så kallade "2025-målet" är en uppdatering av de mål som det beslutades om år 2009.

Nu flaggar Post- och telestyrelsen (PTS) för att målet blir svårt att nå. För att det ska räknas som lyckat måste tre delmål uppfyllas till år 2025, där det första går ut på att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredbandsinfrastruktur som medger minst 1 Gbps. De två andra målen behandlar de kvarvarande procenten, där 1,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbps och de sista 0,1 procenten ska ha minst 30 Mbps.

I en ny rapport redovisar PTS för att tillgången till snabbt bredband ligger på en hög nivå, men att utbyggnadstakten fortsatt minska under 2021. För ett år sedan, i oktober 2021, hade cirka 96 procent av befolkningen tillgång till antingen 1 Gbps eller 100 Mbps. När 30 Mbps räknas in landar siffran på 99 procent.

Det krävs inte att alla hushåll eller företag faktiskt är anslutna, utan målet är baseras på att det ska finnas infrastruktur i närheten som gör det möjligt att ansluta sig. I praktiken kan det exempelvis innebära att det finns fiber draget till tomtgräns, som ett eller flera hus sedan kan ansluta sig till. De hushåll och företag som inte täcks in i nuläget är dock en utmaning, eftersom de i huvudsak antingen är avlägset belägna eller ligger på platser som är svåra att nå. PTS menar att den största osäkerheten ligger i huruvida delmålet för 100 Mbps kan uppnås i tid.

Den stora utmaningen är fortsatt att nå målet om 100 Mbit/s för de 1,9 procent som återstår. Det är osäkert i vilken mån trådlösa tekniker som satellit och fast bredband via mobilnät kan leverera dessa hastigheter till de aktuella hushållen och företagen. PTS undersöker nu inom ramen för ett regeringsuppdrag hur bland annat bredband via satellit kan förväntas bidra. – Post- och telestyrelsen

Även om investeringar i fasta nät minskat har investeringar i mobilnäten ökat, till följd av att 5G-näten byggts ut. Enligt PTS räknar de med att 95 procent av "ytor där användare normalt befinner sig" ska ha en mobiltäckning av god kvalitet nästa år. Svårast att täcka in är högtrafikerade vägar och järnvägar, där mobilnäten oftare saknar kapacitet för högre hastigheter samtidigt som signalerna riskerar dämpas av fordonen.

PTS undersöker även möjligheter till bredband via satellit, men riskfaktorer som stigande energikostnader och ekonomisk osäkerhet kan komma att påverka hur operatörer investerar de kommande åren. Kombinerat med att utbyggnadsprojekt tar tid kan tidpunkten för målet behöva skjutas flera år fram i tiden.