Kommer ej åt specifik hemsida via wifi hemma

Permalänk
Medlem

Kommer ej åt specifik hemsida via wifi hemma

Hej.

Kommer ej längre åt livsmedelsverket.se (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE) när jag är uppkopplad på wifi här hemma.
Har provat följande.
Provat olika enheter (dock ej med kabel).
Startat om router (Asus ac86u, med senaste merlin fw)
Ändrat dns (wan), provat 1.1.1.1 och 8.8.8.8, även min isps.

Om jag surfar in på sidan via 4g och sedan byter till wifi så kan jag fortsätta att surfa runt på sidan.

Vad jag vet så fungerade sidan för någon vecka sedan, jag har ej ändrat något här hemma sedan dess.

Har ni något tips på vad jag borde kolla ?

Permalänk
Medlem

Har du rensat din DNS efter DNS-bytet?

ipconfig /flushdns i CMD.

Permalänk
Medlem
Skrivet av CymbalCrasher:

Har du rensat din DNS efter DNS-bytet?

ipconfig /flushdns i CMD.

Provade att tömma dns cache i routern genom att ssha in. Följde någon guide och körde detta kommando, killall -1 dnsmasq.

Hjälpte inte.

Permalänk
Rekordmedlem

Prova via kabel.

Permalänk
Medlem
Skrivet av BoardBum:

Provade att tömma dns cache i routern genom att ssha in. Följde någon guide och körde detta kommando, killall -1 dnsmasq.

Hjälpte inte.

Det hjälper inte om din dator redan cachat det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av CymbalCrasher:

Det hjälper inte om din dator redan cachat det.

Har provat med enheter som aldrig har varit inne där och det är samma sak. Dom borde inte ha cachat någon dns kan jag tycka.

Men, om det funkar via mobildata och inte wifi, är det inte routern som är den felande länken då ?

Permalänk
Medlem

Jag kommer inte in om jag skriver https://livsmedelsverket.se men om jag skriver www före så kommer jag in.

Testa det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av TANDEMCYKELN:

Jag kommer inte in om jag skriver https://livsmedelsverket.se men om jag skriver www före så kommer jag in.

Testa det.

Gjorde dessvärre ingen skillnad för mig.

Permalänk
Medlem

Använder du Skynet med någon blocklista? Det har hänt mig förr att slumpmässiga sidor slutar fungera då Skynet blockat dom.

Permalänk
Medlem

Är det fler sidor som inte fungerar?

Permalänk
Medlem
Skrivet av pg0n:

Använder du Skynet med någon blocklista? Det har hänt mig förr att slumpmässiga sidor slutar fungera då Skynet blockat dom.

Använder inte skynet

Skrivet av Petterk:

Är det fler sidor som inte fungerar?

Inte vad jag har märkt av.

Permalänk
Medlem

Vad får du för output om du kör nslookup www.livsmedelsverket.se i kommandotolken?

Edit:
Kör kommandot på trådlöst anslutna dator, förutsatt att du har en som kör Windows.

Förtydligande
Permalänk
Arvid Nordqvist-mannen
Skrivet av warp64:

Vad får du för output om du kör nslookup www.livsmedelsverket.se i kommandotolken?

Edit:
Kör kommandot på trådlöst anslutna dator, förutsatt att du har en som kör Windows.

Jag får detta

C:\Users\tcntad>nslookup https://www.livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 *** one.one.one.one can't find https://www.livsmedelsverket.se: Non-existent domain C:\Users\tcntad>nslookup https://livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 *** one.one.one.one can't find https://livsmedelsverket.se: Non-existent domain C:\Users\tcntad>nslookup www.livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 Non-authoritative answer: Name: www.livsmedelsverket.se Address: 192.121.81.2 C:\Users\tcntad>

Den där IP-adressen, nån klåpare har varit i farten?

Googlar jag och går in på hemsidan så funkar det, klipper/klistrar och kör nslookup på den så finns den inte

Permalänk
Medlem
Skrivet av tcntad:

Jag får detta

C:\Users\tcntad>nslookup https://www.livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 *** one.one.one.one can't find https://www.livsmedelsverket.se: Non-existent domain C:\Users\tcntad>nslookup https://livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 *** one.one.one.one can't find https://livsmedelsverket.se: Non-existent domain C:\Users\tcntad>nslookup www.livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 Non-authoritative answer: Name: www.livsmedelsverket.se Address: 192.121.81.2 C:\Users\tcntad>

Den där IP-adressen, nån klåpare har varit i farten?

Googlar jag och går in på hemsidan så funkar det, klipper/klistrar och kör nslookup på den så finns den inte

webläsare kör i många fall DNS över SSL eller HTTPS så det går inte via datorns normala DNS förfrågningar. Vad är det för webbläsare? Kör du nå webfilter eller annat i routern?

Adressen stämmer.

Permalänk
Medlem
Skrivet av BoardBum:

Kommer ej längre åt livsmedelsverket.se (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE) när jag är

[..]

Har ni något tips på vad jag borde kolla ?

Som har påpekats i tråden så svarar inte https://livsmedelsverket.se med en normal webbsida, den ger 404 Not found. Eftersom webbläsare envisas med att "hjälpa" användare med att inte visa protokollet (https) och dessutom plocka bort www, så är det upplagt för missförstånd på den sajten. Det gäller att veta vad man gör när man felsöker.

ERR_ADDRESS_UNREACHABLE tyder på att uppkopplingen av själva nyttotrafiken misslyckas, troligen på IP-protokollnivå. Det kan i och för sig ligga ett DNS-problem i botten, men det kan lika gära var något annat. 192.121.81.2 är som sagt den korrekta adressen du ska få. www.livsmedelsverket.se (den korrekta adressen) tycks sakna IPv6-adress, så det är nog inget sådant som spökar. Den annonserar heller inte QUIC/HTTP/3-stöd, så det är troligen inte heller en felkälla.

Två/tre tips på felsökning:
1. Slå på developer mode i webbläsaren, F12, och titta på nätverksfliken medan du laddar sajten. Verifiera att det är www.livsmedelsverket.se du försöker ladda och inte livsmedelsverket.se. Titta efter andra ledtrådar.

2. Använd ett kommandoradsverktyg för att göra uppkopplingen och se om du får någon bra ledtråd till vad som går fel. openssl går att använda om man har tillgång till en burk med det installerat. Din Asus-router kanske har det, annars går det säkert att installera under Ubuntu i WSL.

3. Som överkurs kan man installera WireShark och sniffa på trafiken när man gör något av de ovanstående manövrarna. Det kan vara så att du får ett ICMP-paket från någon burk i nätverket som säger något om vad som gått fel. Det är en del att lära sig, både med handhavandet och tolkningen av Wireshark-resultatet...

En lyckad uppkoppling med openssl-kommandoradverktyget ser ut så här (jag skriver första raden):

root@OpenWrt:~# openssl s_client -connect www.livsmedelsverket.se:443 CONNECTED(00000003) depth=2 C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = DigiCert Global Root CA verify return:1 depth=1 C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 verify return:1 depth=0 C = SE, L = Uppsala, O = Livsmedelsverket, CN = *.livsmedelsverket.se verify return:1 --- Certificate chain 0 s:C = SE, L = Uppsala, O = Livsmedelsverket, CN = *.livsmedelsverket.se i:C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 1 s:C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 i:C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = DigiCert Global Root CA --- Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGvzCCBaegAwIBAgIQBCO5JvLzALA8zKjvlmZCHzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBP MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMSkwJwYDVQQDEyBE aWdpQ2VydCBUTFMgUlNBIFNIQTI1NiAyMDIwIENBMTAeFw0yMjAzMTEwMDAwMDBa Fw0yMzA0MDYyMzU5NTlaMFoxCzAJBgNVBAYTAlNFMRAwDgYDVQQHEwdVcHBzYWxh MRkwFwYDVQQKExBMaXZzbWVkZWxzdmVya2V0MR4wHAYDVQQDDBUqLmxpdnNtZWRl bHN2ZXJrZXQuc2UwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDPZltN ZVT8RwlYdlGbkXVPGvOB0OltrzYTAJ9frdfMpAZ3VE+kPmmxpIPBnSnfP3PtdKfk DAdaQYITnNRHQhKJzTH+7kTzyqc8hDI6AeopreglbTht/sx0awgFpfSFmSsHHwgH ubg1wXjosPAjuJSmQNa7YGu9YevqZRgJEX56lfGqXPTmrRdOryi32IL6YjqwwhMK F9R0M/mSNlxmswreLCkL0fJIxYJKgpZ8ZlvuO7blyJt5HF7938VqB8sTUUP5Qvj1 j3dk/OVla0ld61loexZApI2l828gYz6Apan+GwaiND3F16/pRDgiCEcMGGl75BWZ 8ZSXIMjZQtYpqmYdAgMBAAGjggOKMIIDhjAfBgNVHSMEGDAWgBS3a6LqqKqEjHnq tNoPmLLFlXa59DAdBgNVHQ4EFgQUFSvCkyhlzi/seKJiecduC7aY25cwNQYDVR0R BC4wLIIVKi5saXZzbWVkZWxzdmVya2V0LnNlghNsaXZzbWVkZWxzdmVya2V0LnNl MA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIw gY8GA1UdHwSBhzCBhDBAoD6gPIY6aHR0cDovL2NybDMuZGlnaWNlcnQuY29tL0Rp Z2lDZXJ0VExTUlNBU0hBMjU2MjAyMENBMS00LmNybDBAoD6gPIY6aHR0cDovL2Ny bDQuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VExTUlNBU0hBMjU2MjAyMENBMS00LmNy bDA+BgNVHSAENzA1MDMGBmeBDAECAjApMCcGCCsGAQUFBwIBFhtodHRwOi8vd3d3 LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9DUFMwfwYIKwYBBQUHAQEEczBxMCQGCCsGAQUFBzABhhho dHRwOi8vb2NzcC5kaWdpY2VydC5jb20wSQYIKwYBBQUHMAKGPWh0dHA6Ly9jYWNl cnRzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRMU1JTQVNIQTI1NjIwMjBDQTEtMS5j cnQwCQYDVR0TBAIwADCCAX4GCisGAQQB1nkCBAIEggFuBIIBagFoAHYA6D7Q2j71 BjUy51covIlryQPTy9ERa+zraeF3fW0GvW4AAAF/eNfr5wAABAMARzBFAiEAqc1a 1EbOe/YBhjXvh5qQfHWopypyn+PGuMGXjdIuCiICIGX3tZM4bDSNyb9alOTqVKV5 e259dYDkwoldHZBenWKxAHYANc8ZG7+xbFe/D61MbULLu7YnICZR6j/hKu+oA8M7 1kwAAAF/eNfr2wAABAMARzBFAiEA0tIWtwcJ61SbdAaA9um46HFk7YgRlaYnctUF 4sCA9+cCIAEBunjMDCtIUqHMpW3rBxowx1q5+h4KEK/1cGn0e1R+AHYAs3N3B+GE UPhjhtYFqdwRCUp5LbFnDAuH3PADDnk2pZoAAAF/eNfsFQAABAMARzBFAiA5aZJA R8xLscVGVEftsNqqIqN3D9/f+9c83vEzi3iGPwIhAMtjxfRdVlKqvXrA28a0JVbO SSu9kzAHledjUGBQUVIQMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCVRvdOvvCgEJe8dK4Q n9F81kqjfkXQ/CvjBbYhYEeu1FYV968dHP2RJ4kncezfe0HGvjNoejEiw0RbBM+U 6jKw0zbbu//zaDIfh3IbCYFUiKr4yM31W6U7PBkVS2NgrQiXSevc0ytjmKaoVMah AvGv0xUWA0gHA58odcHT2YFnYlcXUGhDMqh6HBo6Qkk9nmSnqr36ldTU/8gIc33E tOZMoeedKTJgOJqOZYE8buqlOwAQOCXidIkQRG1cwdNn42nbT4i7yPQdtyAhcz8I wh88H7qSd2PtfMl1Jud57qUn7lAB8dlVKKFbtsexIQO/3toOFFZoERJSGx4Ti10e aSBo -----END CERTIFICATE----- subject=C = SE, L = Uppsala, O = Livsmedelsverket, CN = *.livsmedelsverket.se issuer=C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 --- No client certificate CA names sent Peer signing digest: SHA1 Peer signature type: RSA Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits --- SSL handshake has read 3496 bytes and written 507 bytes Verification: OK --- New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-SHA384 Server public key is 2048 bit Secure Renegotiation IS supported No ALPN negotiated SSL-Session: Protocol : TLSv1.2 Cipher : ECDHE-RSA-AES256-SHA384 Session-ID: 20070000B0D641CB823382474ADA26DC1C1738A3BF263A4F4C86956DE2794D19 Session-ID-ctx: Master-Key: 08332A3E3F3D815F34DF0107F2A921E5594223BCE3841709F42454180F7D14754BE62AB633FDF1CF35B5CF7DA13A65B1 PSK identity: None PSK identity hint: None SRP username: None Start Time: 1656268294 Timeout : 7200 (sec) Verify return code: 0 (ok) Extended master secret: yes ---

Om man får en lyckad uppkoppling kan man skriva

GET / HTTP/1.1[ENTER] Host: www.livsmedelsverket.se[ENTER] [ENTER] [ENTER]

där [ENTER] inte ska skrivas i text utan är tryck på ENTER-tangenten på tangentbordet.

Då ska man få HTTP-headrar och den råa hemsidan tillbaka. Headrar och rå HTML är dock mycket enklare att inspektera i en webbläsares utvecklingsverktyg (tips 1 ovan).

Permalänk
Arvid Nordqvist-mannen
Skrivet av boibo:

webläsare kör i många fall DNS över SSL eller HTTPS så det går inte via datorns normala DNS förfrågningar. Vad är det för webbläsare? Kör du nå webfilter eller annat i routern?

Adressen stämmer.

Det där är kommandotolken men kör Chrome. Inget filter vad jag vet i 4G-Routern men det är å andra sidan inte jag som har problemen. Kopiera/klistra in IP i webbläsare

Permalänk
Medlem
Skrivet av tcntad:

Jag får detta

C:\Users\tcntad>nslookup https://www.livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 *** one.one.one.one can't find https://www.livsmedelsverket.se: Non-existent domain C:\Users\tcntad>nslookup https://livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 *** one.one.one.one can't find https://livsmedelsverket.se: Non-existent domain C:\Users\tcntad>nslookup www.livsmedelsverket.se Server: one.one.one.one Address: 1.1.1.1 Non-authoritative answer: Name: www.livsmedelsverket.se Address: 192.121.81.2 C:\Users\tcntad>

Den där IP-adressen, nån klåpare har varit i farten?

Googlar jag och går in på hemsidan så funkar det, klipper/klistrar och kör nslookup på den så finns den inte

Tack, det där ser helt OK ut.

nslookup använder ett annat protokoll än webbläsaren så när det står http(s) framför förstår den inte vad du menar.
Att det inte fungerade när du copy/pastade från webbläsaren är därför att webbläsaren automatiskt lade till http(s)-delen i början i tron att den hjälpte dig.

Tyvärr har jag inga andra idéer kring vad som kan vara fel.

Permalänk
Medlem

Provat ange en annan DNS-server på din enhet? Kanske nån DNS-server hos din ISP som har nått felaktig lagrat för den domänen

Permalänk
Medlem
Skrivet av lord_dubbdäck:

Provat ange en annan DNS-server på din enhet? Kanske nån DNS-server hos din ISP som har nått felaktig lagrat för den domänen

Han ser ut att använda cloudflares 1.1.1.1, alltså inte sin ISP:s DNS-server.

Permalänk
Medlem

Tack för engagemanget.

Tänkte ge upp då jag inte har ork/lust att felsöka, men nu fungerar det igen.

Oklart varför, för inget har ändrats här hemma.