Uppgift Projekt där man ska ställa in nätverk så att det kan använda IPv6.

Permalänk
Medlem

Uppgift Projekt där man ska ställa in nätverk så att det kan använda IPv6.

Hej, gjorde laboration 6 men har inte kommit nån vart i det projektet från Linux- kursen som jag håller på med nu. Skriver uppgifterna och utdrag från pdf-filer här under. Har som bäst kunnat skapa ett tunnelbrokernet-konto, konfigurera filer som teorin och ai robotar säger och att installera programvara som teorin nämner. Tro mig, jag har försökt själv och med ett multum av internetkällor. Och vi uppmuntras att ta hjälp enligt läraren. På tunnelbrokernet stod det att min ISP tillåter att jag kör IPv6 genom DNS-server på mitt nätverk. Vet inte om det kan hjälpa er smartingar, it- intresserade och it-experter.

(teori och uppgifter)
Projektuppgift
Introduktion till Linux och små nä tverk
I projektuppgiften ska du ställa in ditt nä tverk så att du kan använda IPv6.
1. Skapa en IPv6-tunnel så att du kan surfa med IPv6 med en maskin.
2. Ställa in en enhet (dator eller beϐintlig router) så att den fungerar som en
router fö r IPv6 i ditt LAN, så att andra maskiner i ditt lokala nä t kan surfa
med IPv6.
3. Sä tta upp en dator med en webbserver som ä r nåbar utifrån med IPv6. Datorn ska också vara nåbar med ssh via IPv6. Denna dator kan vara samma
dator som ä r router fö r IPv6.
IPv6-tunnel
Fö r att skapa en IPv6-tunnel skapar du ett konto påhttps://tunnelbroker.net. Det
ä r så vitt vi känner till den enda tjänst som fö r nä rvarande tillhandahåller IPv6-
tunnlar utan kostnad. Det har funnits andra tjänster men de ä r av olika skäl inte
tillgängliga längre.
Vissa internetleverantö rer, t.ex. Telia, har lanserat IPv6 i sitt nä t. Har din internetleverantö r stö d fö r IPv6 behö ver du inte skapa en IPv6-tunnel hos tunnelbroker.net. Redovisa detta tydligt, samt ifall du behö ver vidta några å tgä rder fö r
att kunna använda IPv6, t.ex. aktivera det i din router. Använd http://test-ipv6.se/
(eller .com) fö r att veriϐiera om du har IPv6 från den maskin som du surfar ifrån
fö r att ta reda på om du behö ver sä tta upp en IPv6-tunnel.
IPv6-router
Ställ in din maskin så att den agerar IPv6-router fö r ö vriga maskiner i ditt nä t. Det
innebä r att alla enheter som ä r anslutna till ditt lokala nä t och som har stö d fö r
IPv6 få r en IPv6-adress av routern samt att de kan surfa till sajter som använder
IPv6. Kom ihåg att prova din konϐiguration påhttp://test-ipv6.se/.
Om du redan har en router med stö d fö r dela ut IPv6-adresser i ditt lokala nä t,
så få r du använda dig av den, men du ska beskriva hur du ställer in den fö r att få
igång IPv6 i ditt lokala nä tverk.
Använder du en tunnel från tunnelbroker.net ska datorerna i ditt lokala nä t tilldelas IPv6-adresser ur det /64-nä t som du få r dig tilldelat hos tunnelbroker.net
1
Projektuppgift Introduktion till Linux och små nä tverk
(preϐixet på raden Routed /64) och inte från det nä t som hö r till tunnels ändpunkter. Har din internetleverantö r stö d fö r IPv6 använder du det/de preϐix som du få tt
tilldelat dig från internetleverantö ren.
Webbserver
Det ska vara möjligt att från en dator utanfö r ditt lokala nä t använda en webblä -
sare fö r att ö ppna din webbservers standardsida. Webbserverns standardsida ska
innehålla sådan information att det klart framgå r att vems server det ä r (t.ex. användarnamn på HIG eller liknande). Webbservern ska också vara nåbar via ssh så
att vi kan titta igenom inställningarna på den.
Övrigt
Webbservern och routern ska klara av att startas om och fungera utan någon inverkan av en administratö r, d.v.s. de tjänster och funktioner som behö vs fö r att
använda IPv6 eller webbservern ska starta automatiskt nä r maskinen startas.
Testa din anslutning
Om du vill testa anslutningen till din server kan du med fö rdel be dina kurskamrater om hjälp via diskussionsforumet i Blackboard.
Vill du prova själv kan du använda ett par program som ϐinns på hö gskolans
ϐjä rrskrivbordsstjänst, https://remote.hig.se. Logga in med samma inloggningsuppgifter som till Blackboard. Använder du en Windows-dator fö r att starta program via ϐjä rrskrivbordstjänsten bö r allt fungera utan att du behö ver installera
något. Har din dator något annat operativsystem behö vs lite pyssel innan du kan
använda tjänsten. Instruktioner fö r ditt operativsystem ϐinns på nedre halvan av
webbsidan dä r du anger användarnamn och lö senord.
Nä r du loggat in ser du ett antal mappar. Ovanfö r mapparna ϐinns en länk, Desktops (Mac, iPad, Android, Windows). Klicka på den, så loggas du in på en av servrarna på HIG. Efter en liten stund dyker ett fö nster med ett antal programmappar upp.
Hä r ser du en genväg till Internet Explorer. Vill du hellre använda Mozilla Firefox
ϐinns den i mappen Kontorsprogram. Starta någon av webbläsarna. Den kö rs nu på
en av HIGs servrar, men du ser programfö nstret på din dator. Skriv in din servers
IPv6-adress i adressfältet (kom ihåg [ och ] runt IPv6-adressen) så kan du testa
att du kommer å t din webbserver. Fö r att testa SSH-anslutningen kan du använda
SSH-klienten putty. Den kommer du å t genom att ö ppna mappen Verktyg.
Redovisning
Redovisning av resultatet gö rs i två delar.
Den ena delen bestå r av en rapport med lämplig delmängd av utmatning från
följande kommandon: ip -6 addr, ip -6 route, ping6 -c4, nmap -6 -A, traceroute6/tracepath6
Sida 2
Projektuppgift Introduktion till Linux och små nä tverk
och webbläsare eller wget/curl. Nä r en webbadress behö vs kan du använda servern rigel, rigel. Tänk på att det ska framgå att du använder IPv6 i skä rmdumpar
och andra utmatningar.
Visa hur du konϐigurerat IPv6-tunneln och lö st utdelningen av IPv6-adresser,
antingen med en server eller med inställningar i din router.
Ifall din internetleverantö r har stö d fö r IPv6 så ska du tydligt redovisa det samt
vilka å tgä rder du vidtagit fö r att gö ra IPv6 tillgängligt fö r alla enheter i ditt lokala
nä t.
Fö r att redovisa att IPv6-adresser delas ut till enheter ditt lokala nä t gö r du så
hä r:
- använd en maskin som har en IPv6-adress i det routade /64-nä tet från tunnelbroker.net eller från din internetleverantö r
- ö ppna test-ipv6.se och se till att du få r 10 av 10 i testerna
- ta en skä rmdump eller fotografera skä rmen. I skä rmdumpen ska IPv6-adressen
och testresultatet (10/10) tydligt framgå .
- lägg in skä rmdumpen/fotot i rapporten
Den andra delen av redovisningen gå r ut på att vi testar att vi kan nå en maskin
i ditt nä t via en IPv6-adress.
Vi kommer testa den på fyra sä tt:
• ping6(8) fö r att se att den svarar
• webbläsare fö r att se om er webbserver svarar på IPv6
• nmap(1) fö r att se vilka portar som ä r ö ppna
• ssh(1) ö ver IPv6 fö r att logga in maskinen och titta i konϐigurationsϐilerna.
Instruktioner fö r testningen ϐinns också på Blackboard.
Kom ihåg att läsa dokumentationen som följer med paketen i /usr/doc/paketnamn/,
Debians Wiki och naturligtvis i kursboken.
Rapporten
Rapporten skall innehålla ett fö rsä ttsblad med laborationens namn, datum, ert
namn, fö delsedatum/personnummer samt datorpostadress.
Rapporten skall vara skriven så att vi kan fö rstå att ni fö rstå tt samt ser vad ni
gjort. Följande delar/rubriker kan vara bra att ha i rapporten.
1. Fö rsä ttsblad
2. Innehållsfö rteckning (ej nö dvändig)
3. Inledning: Ni beskriver problemet och vilka frågor som skall besvaras
4. Genomfö rande: Hä r beskriver ni hur ni har lö st laborationen
5. Slutsatser: Hä r beskriver ni svaren på frågorna i Inledningen
Sida 3
Projektuppgift Introduktion till Linux och små nä tverk
6. Odž vrigt: Om ni vill lägga till något som inte få r plats i Slutsatser
7. Bilagor: Hä r lägger ni stora bilder och programlistningar
Rapporten ska vara i PDF-format. Konϐigurationsϐiler eller andra ϐiler som ä r relevanta fö r uppgiften läggs som bilagor till rapporten.
Om uppgiften och forum
Om ni få r problem, så ställ frågor i forumet som ϐinns i Blackboard. Att lä ra sig att
administrera datorer handlar om att i forum kunna ställa rä tt frågor, så det kan ni
gä rna ö va på hä r.
Nä r ni ställer en fråga, så skall ni beskriva vad ni vill gö ra, vad ni har gjort samt
vad ni fö rväntat er skall ske samt vad som skett. Om ni beskriver fö r dåligt, så kommer ni att få frågor om mer information. Tänk på att de som läser era frågor inte
har sett vad ni gjort, så det ä r ert ansvar att fö rklara så att de andra fö rstå r ert
problem och kan besvara frågan.
Ni få r även gä rna svara på frågor i Blackboard, dä r medstudenter fö rklarat vad
de fö rsö kt med och vad som inte gå tt som de tänkt. Begä r mer information om
ni inte har få tt tillräckligt med information så att ni fö rstå tt vad som frågats efter.
Samt i den hä r kursen så begä r att få veta vad de som ställer frågan har gjort innan
ni svarar.
Lycka till!
Referenser
Kurslitteraturen
Paketinformation
http://wiki.debian.org (Debians ofϐiciella Wiki-dokumentation)
https://wiki.debian.org/DebianIPv6 (Debians IPv6 Wiki-dokumentation)
Diverse länkar
https://www.iis.se/lar-dig-mer/ipv6/ (.SE om IPv6)
https://www.iis.se/lar-dig-mer/ipv6/e-utbildning/ (.SE om IPv6, något gammal)
https://tunnelbroker.net/ (Hurricane Electric Internet Services IPv6 Tunnel Broker)
http://www.kommunermedipv6.se/maps.php (Kommuner med IPv6)
http://dnssecandipv6.se/ (Diverse info om IPv6 och DNSSec)

(Bara teori)
Introduktion till Linux och små nätverk
Internet och dess utveckling
När man på 90-talet såg hur antalet datorer anslutna till internet ökade lavinartat, så var det rätt uppenbart att antalet lediga IPv4-nät och adresser minskade så snabbt så att de skulle ta slut rätt snart.
För att lösa det problemet, samt några andra som man kommit på med IPv4, så skapades den nya
versionen som fick namnet IPv61
.
Det nya protokollet baserades till stora delar på IPv4, så att den kunskapen kunde utnyttjas med det
nya protokollet IPv6. Man hade även sett att de routrar som finns på internet hade problem med att
de behövde så mycket information om hur de olika näten satt ihop för att kunna skicka paketen rätt.
Man noterade även att en ökad säkerhet relativt IPv4 var nödvändig, så att därför lade man till IPsec
som en nödvändig del i IPv6. För lokala nätverk, NAT, noterades att det inte fanns något bra sätt att
automatiskt ansluta och sedan nå internet att administratören måste förbereda detta. Det var några
av problemen som löstes med IPv6.
Översikt av IPv6
För att lösa det första problemet, antalet adresser, så utökades antalet bitar i IPv6 från IPv4:as 32
bitar till IPv6:s 128 bitar. Det gör att varje kvadratmillimeter på jordens ytan skulle kunna få en
egen IPv6-adress. Med detta ansåg man sig framtidssäkra internet.
Eftersom det finns så många adresser, så passade man även på att göra några förenklingar för att få
effektiv routing för routrarna på internet. Som resultat av detta så är det starkt rekommenderat att
man normalt använder en nätmask som är /64 för LAN. Dvs nod-delen i lokala nätverk i IPv6 har
då 2 ⁴ nodadresser. Men det är för de enskilda LAN:en. Det är även designat så att varje kund skall ⁶
ha fler än ett nät. Så de vanligaste uppdelningar för företag och privatpersoner från ISP:er är då /48
och /56.
Ur dessa nät så kan kunden sedan välja att dela upp sina egna nät som de vill, men att varje LAN
skall då alltså vara /64 bitar. Detta gör att en kund som får /48, dvs 65532 nät och de med /56
får 256 nät att använda som de vill. Standarden för IPv6 säger explicit att man INTE skall dela upp
med annat än dessa nätmasker till kunder.
Behöver man så många adresser? Det som är på gång nu är Internet of Things (IoT), som vi redan
idag ser början av. Varje mobiltelefon är en IoT-enhet. Det kommer flera datorer, TV-apparater har
nätverksanslutning, strömuttag kommer med nätverksanslutning, dammsugare, kylskåp, temperaturgivare och element kommer att bli nätverksanslutna. Så det kommer snabbt upp i många
nätverksanslutna enheter.
För att ha någon kontroll på dem och förenkla brandväggsregler, så behöver de delas upp i flera nät.
Dvs nät för temperaturstyrning, larm, köksutrustning, vanliga datorer, mobiltelefoner, bil/cykel,
gästers enheter, personliga nätverk för de saker som man har på sig etc. Så då är det absolut
nödvändigt med många IP-adresser.
IPv6 adresser
När IPv4 skrivs som fyra decimala tal åtskilda med en punkt så skrivs IPv6 ut med 8 st
1 Varför inte IPv5? Jo, det var redan reserverat för ett experimentellt protokoll som sedan inte utvecklades mer.
Sida 1 av 7 Anders Jackson
Introduktion till Linux och små nätverk 2021-01-18
hexadecimala tal åtskilda med kolon. En IPv6-adress kan alltså se ut så här:
2001:0db8:dead:beef:0012:0000:0000:0345/64 eller
fe80:0000:0000:0000:a8a6:eea8:0e30:0d52/64.
För att adresser inte skall bli så långa så kan de förkortas.
Inledande nollor kan raderas, så att adresserna ovan kan skrivas så här istället.
2001:db8:dead:beef:12:0:0:345/64 eller
fe80:0:0:0:a8a6:eea8:e30:d52/64.
Sedan kan man även korta ner en grupp av ensamma nollor genom att ta bort dem och tillhörande
:-tecken. Man kan bara göra det med en grupp nollor per adress. Varför kan man göra det? För att
man vet att den totala längden skall vara 8 st grupper åtskilda med 7 st :-tecken. Så man kan
ersätta en grupp på det viset. Skulle man göra det med två grupper, så vet man inte hur många
grupper av nollor som skall skjutas in på respektive ställe. Så då kan adresserna ovan skrivas så här
istället:
2001:db8:dead:beef:12::345/64 eller fe80::a8a6:eea8:e30:d52/64.
Varje dator har normalt flera olika IPv6-adresser, nämligen unicast eller anycast samt
multicast. IPv6 har inte någon broadcast-adress som ju finns i IPv4. Broadcast-adress
går till alla datorer på ett lokalt nätverk, men det har alltså tagits bort ut IPv6 och använder istället
mindre grupper av datorer med en gemensam multicast-adress istället. Mer om det senare.
Unicast och anycast används när två datorer skall kommunicera med varandra. Unicast är
en dator på internet medans anycast bara är den semantiska skillnaden att flera datorer kan ha
samma unicast-adress. Då går medelandet till den dator som är närmast. Exempel på anycast
kan vara den DNS-servrar som hanterar top-domänerna. Dessa har bara en handfull IPv4 och IPv6-
adresser, men det finns hundratals datorer som lyssnar och svarar på DNS-anrop till dessa adresser,
men det är bara en i taget som svarar, dvs de är anycast-adresser.
Multicast är en grupp av datorer som delar på samma adress. Så när ett meddelande skickas till
en multicastadress, så skickas det till alla datorer som lyssnar på just den adressen. Så en
multicastadress kan man se som en adress för alla datorer med samma funktion. Så i ett LAN
finns en multicastadress för alla IPv6-maskiner (fe80::1), för alla routers (fe80::2) etc.
Broadcast, som finns i IPv4 men inte i IPv6, innebär att man skickar till alla datorer i nätverket,
inte en grupp. De funktionerna täcks in av multicast på ett bättre sätt.
Alla IPv6-adresser är sedan uppdelade i grupper beroende på om de är globala eller länk-lokala i det
LAN som maskinen finns i. Kort kan man säga att hör adressen till nätet 2000::0/3 (inleds
binärt med 0010B=2H eller 0011B=3H), så är den global och hör den till fe80::0/10 så är
adressen länk-lokal (bara användbar i LAN, den får inte skickas vidare av en router). Adresser i
nätet ff00::0/8 är olika former av multicastadresser. För mer information titta i
referenserna.
Det finns några speciella adresser, som även finns motsvarande i IPv4. Några viktiga är
localhost, vilket är adress ::1/128 (vilket i IPv4 motsvaras av adressen 127.0.0.1/8 i
nätet 127.0.0.0/8). Standardadress när ett program vill lyssna på alla nätverksenheter är ::/0
(vilket i IPv4 motsvaras av 0.0.0.0). Det kan inte användas i paket som skickas ut, utan används
bara för program som skall öppna en adress för att lyssna. Exempelvis webservrar eller filservrar.
Sida 2 av 7 Anders Jackson
Introduktion till Linux och små nätverk 2021-01-18
Adresstilldelning
Som kund så får man normalt ett nät med /48 eller /56 som man sedan kan dela upp i /64-nät.
Detta eftersom man vill ha flera nätverk (exempelvis ett för gäster, ett för köksmaskinerna, ett för
sina personliga datorer i kläderna och ett för det vanliga nätverket). Detta eftersom varje LAN i
IPv6 skall ha ett /64-nät (eller i undantagsfall kortare prefix). Det finns tillräckligt med nätadresser och nät i IPv6 för att det skall räcka för hela världen. Även om det bara är för en tunnel med två
datorer, så är dessa tilldelade ett eget /64-nät.
Adresser till noder kan delas ut på liknande sätt som för IPv4, dvs statiska adresser och utdelade
med DHCP-mekanism anpassad för IPv6, DHCPv6. Den statiska adressen sätts i installationsfilerna, /etc/network/interfaces för Debian. DHCPv6 är inte samma protokoll som
DHCPv4, men de fungerar på liknande sätt. Så man behöver en DHCP-server som stödjer DHCPv6
för ett IPv6-nät.
Med IPv6 så finns en tredje metod som är unik för IPv6. Den innebär att noden frågar nätets routrar
efter nätadress, nätmask, router och DNS-server. Det fungerar genom att routrar i nätet annonserar
denna informationen med jämna mellanrum till alla datorer in nätet. Det innebär då att datorn bara
behöver anslutas till nätet för att få en fungerande IPv6-nätverk.
För att få en Debian-maskin att fungera som en sådan router, så kan man installera paketet radvd,
som rätt inställt annonserar nätprefix och mask till nätverket som det är anslutet till. För att hantera
DNS-inställningar på Linux-klienter så vill man även ha paketet rdnssd installerat. För att felsöka, så använder man lämpligen samma verktyg som för IPv4 men man har även tillgång till verktygen i paketet ndisc6. Det sista för att diagnosticera IPv6.
Man kan även notera att IPv6 är designat för att hantera många IPv6-adresser på en maskin, så det
är normalt med två-tre länklokala fe80::/64-adresser och två-tre globala 2000::/3-adresser.
ICMPv6
Med IPv4 så behövdes ett protokoll som heter RARP för att koppla hop en nätverksanslutnings
MAC-adress med de IP-adresser som använder den. Det är detta som man tittar på med kommandot
ip neighbourg show. I IPv6 så tog man och skrotade RARP och lade till funktionen i IPv6-
versionen av ICMP istället.
Man lade även till en förenkling i IPv6 som gör att routrar inte får ändra storlek på paketen som den
skickar. Så om en anslutning mellan två routrar inte klarar tillräckligt stora paket, så slänger routern
paketet och skickar ett ICMPv6-meddelande tillbaka till första routern om att paketet var för stort. I
IPv4 så kunde routern dela på paketet i två delar och skicka vidare dessa. Men det lade mer arbete
på routern, så då har man skippat detta i IPv6 så att routrarna får mindre att göra.
På grund av tidiga felaktiga implementeringar av IPv4 under 90-talet så har många valt att helt
filtrera bort ICMPv4-medelanden i sina brandväggar. Det har gjort att exempelvis ICMP ECHO inte
fungerar mot många nätverk och maskiner. Det går alltså inte att göra numera, eftersom så mycket
viktig information finns i ICMPv6-medelanden.
I övrigt fungerar ICMPv6 som ICMPv4 när det gäller dess funktionalitet.
Anslutning till Internet via IPv6
Alla moderna operativsystem har numera stöd för IPv6 direkt, så man behöver inte ställa in något
Sida 3 av 7 Anders Jackson
Introduktion till Linux och små nätverk 2021-01-18
speciellt för att de skall fungera, om det nätverk som de kopplas till har IPv6-stöd. Om de inte har
IPv6-stöd så kommer datorerna att använda IPv4 istället (om nätet har IPv4-stöd). Dvs man behöver
aldrig stänga av IPv6.
Hur ansluter man då sitt nätverk eller sin maskin till IPv6? Antingen så har man otur och den ISP
(Internet Service Provider, som exempelvis Telia eller Bredbandsbolaget) som man har inte
tillhandahåller IPv6 eller så har man tur och så gör de det. Om de gör det, så är det bara att ställa in
sin bredbandsdelare (router/brandvägg/NAT) så att den även delar ut IPv6-adresser till maskinerna i
det lokala nätet. Har man fått en router från ISP:n, så är det troligen redan inställt.
Om man inte har sådan tur, så kan man skapa en tunnel så att man skickar all IPv6-trafik igenom
den tunneln från sitt nät till internet via IPv4. En tunnel är som en nätverksanslutning direkt mellan
två datorer, men den går via ett annat nätverk, som exempelvis IPv6 via IPv4-nätverk.
Det finns några företag som tillhandahåller tunnlar gratis. Ett sådant företag är Hurricane Electric,
som tillhandahåller IPv6 via http://tunnelbroker.net/. Så med hjälp av dem så kan man
låta sin Linux-maskin vara router för IPv6-nät till linux-maskinen och det LAN som den är ansluten
till.
Transportskikten TCP och UDP i IPv6
Ett mål med IPv6 var att få det så lika som möjligt IPv4, så i princip är det enda som skiljer TCP
och UDP i IPv6 och IPv4 adresserna. Övriga inställningar, som protokoll och portnummer, är med
väldigt få undantag lika mellan IPv4 och IPv6.
Servrar (daemons)
En sak som kan vara bra att veta är att i URL:er så kan man inte skriva som man gjorde i IPv4,
exempelvis http://192.168.22.12/, för att komma åt en server via IP-adressen. I IPv6
skriver man http://[2 001: db8: dead:beef:12::345 ]/, dvs man måste omge IPv6-
adressen med hakparenteser. Om man har stöd för IPv6 i DNS-servern så behöver man inte göra
något annorlunda än för IPv4. Bara använda namnet som vanligt.
Detta gäller även när man konfigurerar servrar, så kan man ibland använda IPv4-adressen
0.0.0.0 för att tala om att servern skall lyssna på alla IPv4-nätverksadresser som servern har på
alla interface. Motsvarande för IPv6 är :: eller 0::0.
Brandvägg
I Linux så använder man ju kommandot iptables(8) för att konfigurera IPv4-brandväggen. För
att konfigurera en IPv6-brandvägg så använder man kommandot ip6tables(8). Många program
som ställer in brandväggen, som exempelvis ufw(8), har numera bra stöd för IPv6, så det behöver
man normalt inte bry sig om. Andra har delats upp i två versioner, en för IPv4 (exempelvis
shorewall(8)) och för IPv6 (shorewall6(8)).
Notera att för de flesta program som man använder när man testar nätverk, som ping, ip och
netstat, så måste man antingen använda en speciell version av kommandot, som ping6, eller så
måste man lägga till en speciell växel, som exempelvis -6 till kommandot ip -6 addr.
Sida 4 av 7 Anders Jackson
Introduktion till Linux och små nätverk 2021-01-18
Så hur ställer man då in en brandvägg?
Använder man ufw, så kommer den att ställa in samma regler för IPv4 som för IPv6, så där
behöver man inte göra något speciellt. Om man anger en IPv4-adress så kommer brandväggen
naturligtvis bara att gälla för IPv4 och med en IPv6-adress bara för IPv6.
Använder man istället programmet shorewall, så finns det en speciell version för IPv6 som heter
shorewall6. De har olika inställningsfiler, men de har motsvarande innehåll. Så vet man hur
shorewall fungerar så är det lätt att få shorewall6 att fungera.
Så hur ställer man då in sin router?
Om man har en router som klarar av att hantera IPv6, så behöver man inte ställa in så mycket. Men
vanliga datorer skall normalt inte fungera som routrar, så de är normalt inställda att inte skicka
vidare paket som inte skall till dem direkt. Därför måste man ställa in så att Linux skickar vidare
paket, sk routning. Det gör man genom att ställa in i /etc/sysctl.conf så att Linuxinställningen sätts till ett, net.ipv6.conf.all.forwarding=1, dvs på motsvarande sätt
som man gör för IPv4. Utan den inställningen så kommer paket som kommer till datorn och är
adresserade till någon annan dator bara att slängas.
Notera att för mer avancerade nätverk, så behöver man speciella program som hjälper till att
dynamiskt ställa in routnings-tabellerna eller så måste man konfigurera de olika routningarna i
/etc/network/interfaces.
Tunnel?
Vad är en tunnel då? Det är en inställning som gör att man kan komma i kontakt mellan olika nät
utan att datat går över internet i klartext. Exempel på tunnel är exempelvis VPN för att kryptera
innehållet som skickas eller för att få IPv6 skickat till sitt lokala nät/dator.
För att konfigurera en tunnel till sin egna maskin så kan man ställa in dess parametrar i
/etc/network/interfaces med exempelvis up respektive down direktiven. Där kan man
skriva kommandon som skall exekveras när nätverket startar och stängs av.
Det finns många olika tunnlingssätt, som exempelvis Teredo. Men pga några problem med det
protokollet, så bör man undvika det.
För att ställa in en IPv6 i IPv4-tunnel så skall man få brandväggen att släppa igenom protokollet 41
genom brandväggen, som heter IPv6. Notera att detta inte är TCP- eller UDP-port 41, utan det är
IP-protokollet IPv6 som har värdet 41. TCP har värdet 6, UDP har värdet 17 och ICMP värdet 1.
För att öppna IPv4-brandväggen för protokollet så kan man lägga till följande i sin IPv4-router.
# iptables -I INPUT 1 -p 41 -s SERVER_IPV4_ENDPOINT -j ACCEPT
Annat alternativ är att definiera maskinen som är IPv6-router som DMZ-host i IPv4-routern. Då
kommer all anslutning till routern från internet att skickas till den maskinen. Det som är lite tråkigt
är att detta heter lite olika på olika routrar.
Mer om det finns i referenserna nedan.
Man kan även använda vissa program för att hantera en tunnel automatiskt, exempelvis med
programmet gogoc(8). Då behöver man normalt inte justera IPv4-routerns/brandväggens
inställningar. Det man kan behöva är att skaffa sig ett konto och ändra i konfigurationsfilerna för
Sida 5 av 7 Anders Jackson
Introduktion till Linux och små nätverk 2021-01-18
gogoc i /etc/gogoc/gogoc.conf.
Namnuppslagning
För att slippa använda IPv6-adresser (och IPv4-adresser), så kan man istället ge dem vanliga namn i
nätverket.
Normal så behöver man ställa in namnet och tillhörande IPv4 och IPv6-adress i /etc/hosts.
Där finns det normalt ett IPv4-adress för datorns namn som är 127.0.1.1. Detta bör bytas ut
mot servermaskinens IPv4-adress i LAN:et om den har en statisk adress. Annars är det bäst att låta
den vara.
När maskinen har en statisk IPv6-adress så kan man även lägga till den till maskinens namn i
/etc/hosts.
Men för att andra maskiner än den själv skall kunna använda namnet, så kan man ibland lägga till
det i dns-server/routerns lista över namn-IP-nummer.
Vill man sedan att hela världen skall kunna hitta maskinen utan att använda IPv6-adressen, så måste
man registrera ett DNS-namn samt i den registrera ett AAAA-fält som översätter från namn till IPv6-
adress. För IPv4 så använder man ett A-fält istället. Dessa fält kan ibland upp uppdateras dynamiskt.
Det kan då göras genom att skriva det kommando som behöver exekveras i ett up och downdirektiv i /etc/network/interfaces.
Summering
Vill man ha IPv6 bara till sin egna maskin, utan att skicka det vidare så behöver man inte sätta upp
maskinen som router.
Vill man däremot dela IPv6 med flera maskiner i sitt nätverk, så måste man ställa in Linuxmaskinen som en router för IPv6 och lämpligen sätta upp en korrekt brandvägg för IPv6 parallellt
med IPv4. Det innebär att man även behöver konfigurera brandväggen i Linux-maskinen så att
regeln FORWARD bara släpper igenom data som man är intresserad av. Eftersom NAT inte finns till
IPv6, så behöver man i vart fall inte hantera det, vilket gör det lite lättare att konfigurera ett IPv6-
nätverk.

Permalänk
Medlem

Jag började läsa de första 5 raderna, sen såg jag att du skrivit en hel bok i text.

Jag tror du behöver bryta ner problemet i flera bitar.
Det finns massor av förutsättningar som skrivs i texten som du kanske besvarat men som försvinner i mängden.
Har du IPv6 hemma (eller där du gör labben)?
Om inte, har du gjort IPv6 tunneln?
Sen behöver du beskriva vart du har fastnat.

Permalänk
Medlem

Inte skrivit. Kopierat. Varför skulle jag skriva allt det när jag kan kopiera det från filerna? Sidan som man skulle använda för att se om man kunde köra IPv6 (tunnelbroker.net) visade att ISP:n hemma är Telia något och att ISP:n har stöd för IPv6 via DNS men vet inte alls hur man ska sätta upp DNS. Vet att jag inte har skrivit in statiska ip addresser i addresstilldelning och vet inte hur man ska göra det. Har kört flera av kommandona ip -6 addr, ip -6 route, ping6 -c4, nmap -6 -A, traceroute6/tracepath6 men alla gick inte att installera och vet inte hur jag ska använda infon som de ger inne på tunnelbroker.net och i wsl Debian. Nån får gärna skärmdumpa bilder som de ritar på för att hjälpa mig att lösa uppgift 1, 2 och 3 eller uppgift 1 så att man har nåt att gå på för att lösa resten.

Permalänk
Medlem

Fan. Vad jag än gör dyker de här felmeddelandena upp på tunnelbrokernet och om jag så använder privat ip via whatsmyip och linux ifconfig och publik ip address och stockholm som tunnelserver och om jag så googlar felmeddelandena och försöker att följa ai-robotars och internetkällors tips : "IP is not ICMP pingable. Please make sure ICMP is not blocked. If you are blocking ICMP, please allow 66.220.2.74 through your firewall" och IP is blocked. (RFC1918 Private Address Space). Snälla schyssta hjälp mig med uppgift 1-3 eller om ni inte vill det åtminstone uppgift 1 till en början. Jag har försökt på alla möjliga sätt och kan bifoga 20-30 bilder som visar det. Har klarat allt annat förutom de här två sista proejktuppgifterna i kursen och det känns surt om man ska underkännas nu.

Permalänk
Medlem

Protokollet som används av tunnelbroker.net (Hurricane Electric) är 6in4. Det protokollet kräver i princip att maskinen du ska ha tunneln på har en publik IP-adress. Det går inte att forwarda en port från din router för 6in4 då 6in4-protokollet inte använder portar. Möjligtvis kan det finnas hemmaroutrar som kan forwarda all 6in4-trafik till en viss privat IP-adress, men jag är vet inte hur vanligt det är. Sedan måste du som skrivits tillåta ping (ICMP echo request), eftersom tunnelbroker.net kräver det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av nm11:

Sidan som man skulle använda för att se om man kunde köra IPv6 (tunnelbroker.net) visade att ISP:n hemma är Telia något och att ISP:n har stöd för IPv6 via DNS men vet inte alls hur man ska sätta upp DNS.
[...]
Nån får gärna skärmdumpa bilder som de ritar på för att hjälpa mig att lösa uppgift 1, 2 och 3 eller uppgift 1 så att man har nåt att gå på för att lösa resten.

"IPv6 via DNS" är inte ett koncept som existerar. Du måste ha missuppfattat något.

Börja med att ta reda på om du kör IPv6 redan, då kan du hoppa över uppgift 1 helt. https://ipv6-test.com/. Så här ser det ut om du har IPv6:

Edit: Stryker stycken som leder fel avseende uppgift 2. Jag fokuserade lite mycket på uppgift 3. Dessa styckern leder antagligen i fel riktning avseende uppgift 2.

Om du inte har IPv6 så måste tunneln sättas upp på en dator som har en publikt routbar IPv4-adress som går att pinga utifrån. Det innebär antagligen i praktiken att du måste koppla dig direkt till din mediaomvandlare utan en router mellan. Dessutom kan du inte ha CG-NAT. Kontrollera att du inte får en IPv4-adress på tunnel-datorn som är 192.168/16, 10/24, 172.16/12, 100.64/10 eller 169.254/16. Får du de fyra första kopplad direkt mot internet/mediaomvandlaren så är du körd, den fjärde är troligast. Får du den femte har du gjort något fel. Allt annat bör fungera.

Jag har ingen aning om hur man sätter upp en server i WSL och får den anropbar (uppgift 3). Det går antagligen, men räkna med att strula en del med Windows-brandväggen (att strula med brandvägg lär du få göra oavsett alternativ).

Ingen kan hjälpa dig med en steg-för-steg-beskrivning eftersom vi inte vet exakt vilka förutsättningar du har och hur din miljö ser ut. Det har du ju inte talat om. Du behöver förstå vad du ska åstadkomma och inte blint hamra kommandon som du inte förstår vad de gör.

Permalänk
Medlem

Windows 10, wsl 2 Debian, i5 processor, lenovo thinkpad bärbar, 32 gb ram. Är det såna saker du menar är miljö och förutsättningar? Högfungerande autism med överlag normal och ojämn begåvning och minnesproblem och ulcerös kolit som säkert ofta gör en trött, slö och orkeslös i kroppen och huvudet i perioder eller mer eller mindre alltid. Menar du nåt annat med "miljö"? Jag kan berätta om min uppväxt och mitt sociala arv och min socialt utslagna familj (andra var först att kalla min familj det, inte jag) men det vill du knappast höra nåt om såvida du inte är mycket skadeglad av dig, Kad.

Permalänk
Medlem

Tror att jag redan har skrivit att jag och ISP inte kör ipv6 och att min ISP bara erbjuder ipv6 via dns. Använde länken "test..." från teorin för att kolla det. Stod det också nu med sidan som du visade. Att ipv6 ej körs eller stöds.

Permalänk
Medlem
Permalänk
Medlem

Windows 10, wsl 2 Debian, i5 processor, lenovo thinkpad bärbar, 32 gb ram. Är det såna saker du menar är miljö och förutsättningar? Högfungerande autism/ aspergers med överlag normal och ojämn begåvning och minnesproblem och ulcerös kolit som säkert ofta gör en trött, slö och orkeslös i kroppen och huvudet i perioder eller mer eller mindre alltid. Bara ignorera slutet på mitt förra inlägg då det knappast har med uppgiftens laborationsmiljö eller min miljö gällande laborations/utvecklingsmiljö och egna förutsättningar att göra. Har en anhörig som hjälper mig ibland men denne har ofta mycket annat att göra eller som han hellre gör.

Permalänk
Medlem

tack för tipset Karilzas men när jag googlade på det på olika sätt och följde ai robotarnas svar på de googlingarna så gott som jag kunde gällande att göra kommandon och konfigurera filer så dök ändå samma felmeddelanden upp på tunnelbroker.net.

Permalänk
Medlem
Skrivet av nm11:

tack för tipset Karilzas men när jag googlade på det på olika sätt och följde ai robotarnas svar på de googlingarna så gott som jag kunde gällande att göra kommandon och konfigurera filer så dök ändå samma felmeddelanden upp på tunnelbroker.net.

AI robotar ger ofta svar som låter vettiga, men som vid närmare studie innehåller en mängd felaktigheter. Lita aldrig på svar från AI robotar.

Permalänk
Medlem
Skrivet av nm11:

Tror att jag redan har skrivit att jag och ISP inte kör ipv6 och att min ISP bara erbjuder ipv6 via dns. Använde länken "test..." från teorin för att kolla det. Stod det också nu med sidan som du visade. Att ipv6 ej körs eller stöds.

Det finns inget sådant som "ipv6 via dns". Du måste missförstått någonting där - eller så är informationen du hittat felaktig.

Permalänk
Medlem

Jag har nog tyvärr inget val med mina utmaningar. Jag har inga vänner och bara en anhörig som kan hjälpa mig med de här problemen och han verkar mycket upptagen och även om det finns kursmaterial som pdf-filer och man kan googla så förstår jag ibland inte sakerna ibland men förstår saker lättare med ai robotarna då de punktar och listar upp saker och kommandon och ger exempel steg för steg metodiskt och med bilder.

Ja ni skrev det men det var inte med i det som jag sökte på. Jag försöker att lyssna på er här på Sweclockers och har fått hjälp av er och ai robotarna till att lösa uppgifter mer än andra internetkällor men det är inte alltid som man fattar allt eller som tipsen leder rätt. Menar inte att era tips måste vara fel. Kan lika gärna vara att jag följer instruktionerna dåligt. Ska försöka en sista sak själv då jag har formulerat om mina frågor till ai-robotarna innan och fått nya svar och vad jag tror kan vara bättre svar som löser uppgifterna. Sen får jag annars hoppas på att en anhörig kan hjälpa mig igen. Annars får jag nog ge upp kursen Känns bara surt för jag har klarat alla andra uppgifter med anhörigs, sweclockares, ai-robotars, kursmaterialets och internetkällors hjälp.

Permalänk
Medlem

Om du vill få vettig hjälp här så rekommenderas att du
a) Beskriver vad du försöker göra och vad du försöker uppnå
b) Beskriver exakt vad du har försökt med - vilka kommandon med vilka argument, osv.
c) Får du felmeddelanden du vill ha hjälp med så behöver du citera exakt hur de lyder om vi skall kunna tolka dem. (Och naturligtvis exakt vad du gjorde för att få det felmeddelandet.)

Och återigen - skit i AI-robotar om du inte kan ämnet. AI-robotar ger felaktiga eller vilseledande svar nästan lika ofta som de kommer med hjälpsam information.

Permalänk
Medlem

Uppfattat. Såg för ett tag sen att det fanns ett ex antal kommandon i pdf- filen som stod på rad i en mening som skulle vara med i rapporten. Jag har inte använt de för att försöka att lösa uppgiften och såg bara att de stod med ganska nyligen. Har googlat på var uppgift med de kommandona i frågan och kommer att testa de svar som ai-robotarna har gett om hur de kommandona kan eller ska användas för att lösa uppgifterna och som verkar lätta att följa. Det som de inte löser frågar jag er om och ska då vara exakt med vilka kommandon som jag har använt för uppgift 1, 2 och 3. Sorry men klamrar mig fast vid ai robotarna då de har hjälpt mig förut även om vissa av deras tips inte har hjälpt ett dugg.

Permalänk
Medlem

Hjälp :/
använde kommandona ip -6 addr, ip -6 route, ping6 -c4, nmap -6 -A, traceroute6/tracepath6
och webbläsare eller wget/curl denna gång som man skulle i projektet men ni ser resultatet.

aja efter man körde fast har man löst ett sudo på enkel och medelsvår nivå i en app så det var lite uppmuntrande iaf för det har aldrig hänt förut.

Får de här felmeddelandena i wsl terminal:
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ nmap -6 -A fe80::215:5dff:fece:af38
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-06-14 13:54 CEST
Strange read error from fe80::215:5dff:fece:af38 (22 - 'Invalid argument')
Strange read error from fe80::215:5dff:fece:af38 (22 - 'Invalid argument')
mass_dns: warning: Unable to open /etc/resolv.conf. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.33 seconds

me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 https://www.google.com
--2023-06-14 14:07:52-- https://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘www.google.com’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 www.google.com
--2023-06-14 14:08:22-- http://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘www.google.com’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 https://www.google.com/
--2023-06-14 14:08:51-- https://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘www.google.com’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 http://[2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]/
--2023-06-14 14:09:43-- http://[2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]/
Connecting to [2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]:80... failed: Network is unreachable.
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ curl -6 http://[2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]/
curl: (7) Couldn't connect to server
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 [2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]
ftp://[2001/6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]: Invalid IPv6 numeric address.
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8
--2023-06-14 14:11:32-- ftp://2001/6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8
=> ‘6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8’
Resolving 2001 (2001)... failed: Address family for hostname not supported.
wget: unable to resolve host address ‘2001’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ curl -6 2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
me@DESKTOP-FUV95TB:~$

Det är bara några kommandon som har funkat och andra verkar inte ens gå att installera eller finnas kvar ens som gamla versionerna traceroute och tracepath.

me@DESKTOP-FUV95TB:~$ ip -6 addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
inet6 fe80::215:5dff:fece:af38/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ ip -6 route
anycast fe80:: dev eth0 proto kernel metric 0 pref medium
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
multicast ff00::/8 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ ping6 -c4 fe80::215:5dff:fece:af38
PING fe80::215:5dff:fece:af38 (fe80::215:5dff:fece:af38): 56 data bytes
ping: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
64 bytes from unknown: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.034 ms
ping: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
64 bytes from unknown: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.033 ms
ping: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
64 bytes from unknown: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.031 ms
ping: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
64 bytes from unknown: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.050 ms
--- fe80::215:5dff:fece:af38 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.031/0.037/0.050/0.000 ms
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ nmap -6 -A fe80::215:5dff:fece:af38
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-06-14 13:54 CEST
Strange read error from fe80::215:5dff:fece:af38 (22 - 'Invalid argument')
Strange read error from fe80::215:5dff:fece:af38 (22 - 'Invalid argument')
mass_dns: warning: Unable to open /etc/resolv.conf. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.33 seconds
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ traceroute6 fe80::215:5dff:fece:af38
fe80::215:5dff:fece:af38: Invalid argument
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ sudo aptitude install traceroute6
Couldn't find any package matching "traceroute6", but there are 1 packages which contain "traceroute6" in their description:
ndisc6
Unable to apply some actions, aborting
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ sudo aptitude install ndisc6 -y
ndisc6 is already installed at the requested version (1.0.4-2)
ndisc6 is already installed at the requested version (1.0.4-2)
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.

me@DESKTOP-FUV95TB:~$ sudo aptitude install tracepath6 -y
Couldn't find any package whose name or description matched "tracepath6"
Unable to apply some actions, aborting
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ traceroute fe80::215:5dff:fece:af38
Command 'traceroute' not found, did you mean:
command 'atraceroute' from deb ripe-atlas-tools
Try: sudo apt install <deb name>
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ tracepath fe80::215:5dff:fece:af38
Command 'tracepath' not found, but can be installed with:
sudo apt install iputils-tracepath
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ sudo apt install tracepath -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package tracepath
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ sudo apt install ip-utils tracepath -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package ip-utils
E: Unable to locate package tracepath
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ sudo apt install iputils-tracepath -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
traceroute
The following NEW packages will be installed:
iputils-tracepath
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 27.5 kB of archives.
After this operation, 73.7 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 iputils-tracepath amd64 3:20210202-1
Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/i/iputils/iputils-trac... Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ tracepath fe80::215:5dff:fece:af38
Command 'tracepath' not found, but can be installed with:
sudo apt install iputils-tracepath
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 https://www.google.com
--2023-06-14 14:07:52-- https://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘www.google.com’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 www.google.com
--2023-06-14 14:08:22-- http://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘www.google.com’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 https://www.google.com/
--2023-06-14 14:08:51-- https://www.google.com/
Resolving www.google.com (www.google.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘www.google.com’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 http://[2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]/
--2023-06-14 14:09:43-- http://[2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]/
Connecting to [2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]:80... failed: Network is unreachable.
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ curl -6 http://[2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]/
curl: (7) Couldn't connect to server
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 [2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]
ftp://[2001/6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8]: Invalid IPv6 numeric address.
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ wget -6 2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8
--2023-06-14 14:11:32-- ftp://2001/6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8
=> ‘6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8’
Resolving 2001 (2001)... failed: Address family for hostname not supported.
wget: unable to resolve host address ‘2001’
me@DESKTOP-FUV95TB:~$ curl -6 2001:6b0:23:64:230:5ff:fec5:1df8
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
me@DESKTOP-FUV95TB:~$

Permalänk
Medlem

Har du ens en fungerande Internet-uppkoppling på den där datorn? Om inte så är det rätt uppenbart därför du får alla DNS-relaterade felmeddelanden.

Om din ISP inte stöder IPv6 så måste du först sätta upp en tunnel för att överhuvudtaget kunna komma åt några andra maskiner via IPv6 - vilket jag är rätt säker på står i uppgiften.
Hålla på med en massa semi-random wget/curl/nmap kommandon är helt meningslöst innan du ens satt upp nätverksinterface och nätverksuppkoppling korrekt.

Permalänk
Medlem

Bara 1-2 pluppar är ifyllda på internetuppkopplingens styrka på det trådlösa nätverk som är anslutet. Jag har i en ethernet sladd i laptopen samtidigt. Sen ska det finnas ett annat nätverk som är kopplat till den delen av byggnaden som jag sitter i, men det nätverket har inte funkat på länge. Hjälper den infon nåt? Är det bäst att dra ut ethernet/ internet sladden?

Ok tack för infon men fattar tyvärr inte hur man ska göra det rätt trots att jag har frågat ai-robotar och läst teorien och har googlat och försökt att lösa problemen och få bort alla felmeddelanden i terminalen och på tunnelbrokernet.

Permalänk
Medlem

Du får bryta ner uppgiften. Steg 1 och 2 måste vara klart innan du kan fórtsätta.

Jag skulle rekommendera att köra tunneln/ipv6 routern på en raspberrypi eller annan fristående dator/virtuell maskin,.Du kommer i dagsläget inte få ipv6 i WSL då det inte finns stöd för det än

En ipv6 adress som börjar på fe80:: är en link-local adress och har din dator bara en sån så har du inte tillgång till ipv6 internet.

Visa signatur

Kör Archlinux

Permalänk
Medlem
Skrivet av nm11:

Bara 1-2 pluppar är ifyllda på internetuppkopplingens styrka på det trådlösa nätverk som är anslutet. Jag har i en ethernet sladd i laptopen samtidigt. Sen ska det finnas ett annat nätverk som är kopplat till den delen av byggnaden som jag sitter i, men det nätverket har inte funkat på länge. Hjälper den infon nåt? Är det bäst att dra ut ethernet/ internet sladden?

Ok tack för infon men fattar tyvärr inte hur man ska göra det rätt trots att jag har frågat ai-robotar och läst teorien och har googlat och försökt att lösa problemen och få bort alla felmeddelanden i terminalen och på tunnelbrokernet.

Jag tror att det du inte fattar är vad uppgiften går ut på. Du verkar köra massa kommandon utan att begripa varför du gör det. Du verkar helt enkelt inte ha tilräckliga förkunskaper. Men, men, jag kan ha fel.

Så låt oss börja från början.
Beskriv, med egna ord, vad första steget i uppgiften går ut på. Dvs vad är det du skall göra?
Jag är inte intresserad av vilka kommandon du skall använda utan vill se om du förstår uppgiften på en lite högre nivå.

Permalänk
Medlem

Här är uppgifterna. Har svårt för att förklara de med egna ord, men förklara gärna varför det är så himlans viktigt för mig eller för att ni ska kunna hjälpa mig. Jag förstår då inte varför det har nån som helst betydelse, men men.
1. Skapa en IPv6-tunnel så att du kan surfa med IPv6 med en maskin.
2. Ställa in en enhet (dator eller befintlig router) så att den fungerar som en
router för IPv6 i ditt LAN, så att andra maskiner i ditt lokala nä t kan surfa
med IPv6.
3. Sätta upp en dator med en webbserver som ä r nåbar utifrån med IPv6. Datorn ska också vara nåbar med ssh via IPv6. Denna dator kan vara samma
dator som är router för IPv6.

IPv6-tunnel
Fö r att skapa en IPv6-tunnel skapar du ett konto påhttps://tunnelbroker.net. Det
ä r så vitt vi känner till den enda tjänst som fö r nä rvarande tillhandahåller IPv6-
tunnlar utan kostnad. Det har funnits andra tjänster men de ä r av olika skäl inte
tillgängliga längre.
Vissa internetleverantö rer, t.ex. Telia, har lanserat IPv6 i sitt nä t. Har din internetleverantö r stö d fö r IPv6 behö ver du inte skapa en IPv6-tunnel hos tunnelbroker.net. Redovisa detta tydligt, samt ifall du behö ver vidta några å tgä rder fö r
att kunna använda IPv6, t.ex. aktivera det i din router. Använd http://test-ipv6.se/
(eller .com) fö r att veriϐiera om du har IPv6 från den maskin som du surfar ifrån
fö r att ta reda på om du behö ver sä tta upp en IPv6-tunnel.
IPv6-router
Ställ in din maskin så att den agerar IPv6-router fö r ö vriga maskiner i ditt nä t. Det
innebä r att alla enheter som ä r anslutna till ditt lokala nä t och som har stö d fö r
IPv6 få r en IPv6-adress av routern samt att de kan surfa till sajter som använder
IPv6. Kom ihåg att prova din konϐiguration påhttp://test-ipv6.se/.
Om du redan har en router med stö d fö r dela ut IPv6-adresser i ditt lokala nä t,
så få r du använda dig av den, men du ska beskriva hur du ställer in den fö r att få
igång IPv6 i ditt lokala nä tverk.
Använder du en tunnel från tunnelbroker.net ska datorerna i ditt lokala nä t tilldelas IPv6-adresser ur det /64-nä t som du få r dig tilldelat hos tunnelbroker.net
1
Projektuppgift Introduktion till Linux och små nä tverk
(preϐixet på raden Routed /64) och inte från det nä t som hö r till tunnels ändpunkter. Har din internetleverantö r stö d fö r IPv6 använder du det/de preϐix som du få tt
tilldelat dig från internetleverantö ren.
Webbserver
Det ska vara möjligt att från en dator utanfö r ditt lokala nä t använda en webblä -
sare fö r att ö ppna din webbservers standardsida. Webbserverns standardsida ska
innehålla sådan information att det klart framgå r att vems server det ä r (t.ex. användarnamn på HIG eller liknande). Webbservern ska också vara nåbar via ssh så
att vi kan titta igenom inställningarna på den.
Övrigt
Webbservern och routern ska klara av att startas om och fungera utan någon inverkan av en administratö r, d.v.s. de tjänster och funktioner som behö vs fö r att
använda IPv6 eller webbservern ska starta automatiskt nä r maskinen startas.
Testa din anslutning
Om du vill testa anslutningen till din server kan du med fö rdel be dina kurskamrater om hjälp via diskussionsforumet i Blackboard.
Vill du prova själv kan du använda ett par program som ϐinns på hö gskolans
ϐjä rrskrivbordsstjänst, https://remote.hig.se. Logga in med samma inloggningsuppgifter som till Blackboard. Använder du en Windows-dator fö r att starta program via ϐjä rrskrivbordstjänsten bö r allt fungera utan att du behö ver installera
något. Har din dator något annat operativsystem behö vs lite pyssel innan du kan
använda tjänsten. Instruktioner fö r ditt operativsystem ϐinns på nedre halvan av
webbsidan dä r du anger användarnamn och lö senord.
Nä r du loggat in ser du ett antal mappar. Ovanfö r mapparna ϐinns en länk, Desktops (Mac, iPad, Android, Windows). Klicka på den, så loggas du in på en av servrarna på HIG. Efter en liten stund dyker ett fö nster med ett antal programmappar upp.
Hä r ser du en genväg till Internet Explorer. Vill du hellre använda Mozilla Firefox
ϐinns den i mappen Kontorsprogram. Starta någon av webbläsarna. Den kö rs nu på
en av HIGs servrar, men du ser programfö nstret på din dator. Skriv in din servers
IPv6-adress i adressfältet (kom ihåg [ och ] runt IPv6-adressen) så kan du testa
att du kommer å t din webbserver. Fö r att testa SSH-anslutningen kan du använda
SSH-klienten putty. Den kommer du å t genom att ö ppna mappen Verktyg.
Redovisning
Redovisning av resultatet gö rs i två delar.
Den ena delen bestå r av en rapport med lämplig delmängd av utmatning från
följande kommandon: ip -6 addr, ip -6 route, ping6 -c4, nmap -6 -A, traceroute6/tracepath6
Sida 2
Projektuppgift Introduktion till Linux och små nä tverk
och webbläsare eller wget/curl. Nä r en webbadress behö vs kan du använda servern rigel, rigel. Tänk på att det ska framgå att du använder IPv6 i skä rmdumpar
och andra utmatningar.
Visa hur du konϐigurerat IPv6-tunneln och lö st utdelningen av IPv6-adresser,
antingen med en server eller med inställningar i din router.
Ifall din internetleverantö r har stö d fö r IPv6 så ska du tydligt redovisa det samt
vilka å tgä rder du vidtagit fö r att gö ra IPv6 tillgängligt fö r alla enheter i ditt lokala
nä t.
Fö r att redovisa att IPv6-adresser delas ut till enheter ditt lokala nä t gö r du så
hä r:
- använd en maskin som har en IPv6-adress i det routade /64-nä tet från tunnelbroker.net eller från din internetleverantö r
- ö ppna test-ipv6.se och se till att du få r 10 av 10 i testerna
- ta en skä rmdump eller fotografera skä rmen. I skä rmdumpen ska IPv6-adressen
och testresultatet (10/10) tydligt framgå .
- lägg in skä rmdumpen/fotot i rapporten
Den andra delen av redovisningen gå r ut på att vi testar att vi kan nå en maskin
i ditt nä t via en IPv6-adress.
Vi kommer testa den på fyra sä tt:
• ping6(8) fö r att se att den svarar
• webbläsare fö r att se om er webbserver svarar på IPv6
• nmap(1) fö r att se vilka portar som ä r ö ppna
• ssh(1) ö ver IPv6 fö r att logga in maskinen och titta i konϐigurationsϐilerna.
Instruktioner fö r testningen ϐinns också på Blackboard.
Kom ihåg att läsa dokumentationen som följer med paketen i /usr/doc/paketnamn/,
Debians Wiki och naturligtvis i kursboken.

Aha, ser nu att de nämnde att man ska välja en maskin som har stöd för ipv6 och ipv6 address från tunnelbroker.net eller från internetleverantören? Funkar det om man går till annan dator eller byggnadens enda stationära? Hur ser man om ens maskin och ISP har och stödjer det? Bifogade en bild för ett tag sen där det stod att min ISP stöttade ipv6 fast bara i samband med dns- server. Om inte bilden finns kan jag bofiga igen.

Permalänk
Medlem

tack /bin/sh. jag hoppas att du har rätt. Chatgpt sa samma sak som du och de i forumet. Att skapande av ipv6 tunnlar inte stöds i wsl och det sen september 2021 enligt chatgpt. Är nog värt att ge projektet ett till försök ändå.

Permalänk
Medlem

ChatGPT eller forumsvar kanske uppfattas som smidiga genvägar men jag skulle snarare säga att hjälpen du får där är mer att betrakta som en björntjänst och lärdomen istället blir hur man kan kringgå utmaningar och beroende på omfattning, att fuska.

Jag tror det viktigaste du kan lära dig i den här kursen är att ta till dig en instruktion. Det börjar redan i kursplanen där det står att man behöver installera Linux. WSL är inte Linux.

Vill du verkligen lära dig kommer du behöva lägga tillräckligt med studietid för att lyckas. Det kommer bitvis vara jobbigt. Har du svårt att ta till dig informationen kanske en kurs i studieteknik kan vara ett bra nästa steg. Kolla även vad högskolan kan erbjuda för hjälp i form av studievägledare eller kurator, de finns där för dig.

Permalänk
Rekordmedlem

Jag har läst tråden med förundran och undrar vad det är för skola och utbildning det handlar om som skickar iväg elever själva på det här sättet utan en lärare ?

Dessutom så är jag en av de som har ipv6 aktivt helt utan att ha behövt göra nått själv, det bara fungerar.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

En studievägledare eller kurator kan förmodligen inte hjälpa mig med studierna i nån kurs och vill inte det heller då det inte är deras jobb. De ska ju bara hjälpa en att välja nåt utifrån vad man kan och/ eller är intresserad av. Då passar det ju mycket bättre att ansöka om anpassad studiegång pga psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och/ elelr fysisk sjukdom eller vad det nu är så att man få nån samordnare som hjälper en med studierna eller anpassade kurser och examinationer av lärare och en kontaktperson som kan ämnena som man ska plugga eller som är smart och har lätt för att lära sig. Sen har jag många metoder som alltid har fått mig att må mycket bättre än att träffa en kurator och använder då de istället. En distansutbildning. Tror att det ofta är en av poängerna med distansutbildning att göra det och är något som man som distansstudent måste förvänta sig.

Ja det har framgått tydligt att wsl inte är att föredra både av er och chatgpt. Stod samma sak i kursmaterialet redan i laboration 1 typ för det stod att virtualbox eller raspberry pi rekommenderas som linuxmiljö såg jag ganska nyligen att det stod, men tog det inte på allvar då wsl har varit enklare för mig att installera och använda utan att det krånglar med internet eller annat och har funkat för alla laborationer hittills förutom de här sista uppgifterna i kursen som är Projektuppgifter.

Permalänk
Medlem

Är raspberry pi rent allmänt snabbare än virtualbox som linuxmaskin och annan os maskin?

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av nm11:

Nån här som vet hur man ska installera guestadditions i virtualbox så att man kopiera och klistra in saker och kommandon eller dra in de?! Har försökt på alla möjliga sätt med ai robotars tips och internetkällors för hur man ska göra det i debian 11 i virtualbox, men det blir bara fel. Fungerar raspberry pi ungefär som virtualbox förresten? Det vill säga kan man använda raspberry pi linux ochj öppna det samtidigt som är i windows på datorn? Är raspberry pi rent allmänt snabbare än virtualbox som linuxmaskin och annan os maskin?

RPI är en liten dator, det är inte nån hypervisor utan du kör normalt sett ett operativsystem direkt på hårdvaran och den är inte snabbare än en modern pc i absolut prestanda men den är ofta snabbare per W/h.

När du kör i en hypervisor på en vanlig pc beror prestandan på vad du tilldelar den virtuella maskinen för resurser så det är otroligt svårt att med säkerhet veta vilken som är mest kraftfull, om pcn bara kör en virtuell dator och inget annat är den med stor sannolikhet snabbare men kör man flera virtuella maskiner eller gör nått annat på den samtidigt så kan den ha sämre prestanda.

Du kan ju också installera linux på din pc på en separat ssd utan att radera eller på annat sätt påverka win och så väljer du vilket system du vill köra när du bootar.
Att skaffa en ny ssd för att installera Linux på kostar också mindre än att skaffa en RPI.
Du kan hitta en 120 Gbyte ssd kring 150 kr eller en 240 Gbyte för 250 kr om du inte redan har nått du kan installera på liggande hemma och då kan du köra Linux utan att virtualisera det eller riskera att den virtuella datorn påverkas av win.
https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/harddisk-ssd/ssd...
https://www.inet.se/produkt/4302091/kioxia-exceria-sata-ssd-2...

Det finns för och nackdelar med alla varianterna när man ska labba

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

tack för tipsen. om virtual box debian eller ubuntu inte kan användas för att lösa uppgifterna använder jag linux på en del av windows datorns hårddisk eller installerar linux på en annan laptop som jag har. I sista hand försöker jag med raspberry pi då jag aldrig har använt sån och kan sån sämst.

lyckades att installera guest auditions tror jag då jag kunde kopiera och klistra in saker iaf från virtuell maskins webbläsare och in i linux terminal och det har jag aldrig lyckats med innan vad jag minns.

Guest additions kan inte få en att kopiera och klistra in elelr dra in saker från windows datorns webbläsare och in i virtualbox virtuella maskin? Eller? är kanske en onödig fråga och har inget med kursuppgiften att göra men är lite nyfiken och vill veta om jag har gjort så att guest additions funkar rätt eller inte.

Permalänk
Medlem

Lycka till.