Några av de starkaste trenderna inom teknikbranschen är den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, maskininlärning och därigenom allt mer effektiv ansiktsavläsning. Med framsteg inom dessa områden kommer också en oro för riskerna med att tekniken ska missbrukas, vilket lett till att EU tidigare publicerat riktlinjer för hantering av artificiell intelligens.

Nu har turen kommit till användning av ansiktsavläsning inom EU:s medlemsländer. EU-kommissionen arbetar på ett utkast för ett policydokument (eng. white paper) gällande just ansiktsigenkänning, ett utkast som hittat ut på webben via den EU-fokuserade publikationen Euractiv.

Dokumentet ingår i EU:s riktlinjer för hantering av artificiell intelligens och föreslår införandet av ett temporärt förbud mot bruk av ansiktsigenkänning under en period på tre till fem år. Förbudet gäller såväl privata bolag som offentliga funktioner, exempelvis myndigheter. Detta följer att EU-kommissionen ämnar att driva igenom en lag från 2016 som förbjuder massövervakning i medlemsländerna.

Om förslaget drivs igenom ska förbudstiden användas till att utvärdera riskerna med ansiktsigenkänning och hur det påverkar individen. Dokumentet innehåller konkreta områden som skulle regleras sett till både artificiell intelligens och dess användning i kombination med ansiktsigenkänning, däribland obligatorisk riskbaserade krav när tekniken ska användas i känsliga sammanhang.

Dokumentet beskriver också frivilliga märkningar där företag som tillämpar ansiktsigenkänning kan välja att frivilligt följa de krav och förordningar som definieras av EU:s riktlinjer. Dessa företag skulle då få tillgång till en form av märkning eller etiketter som visar att de följer riktlinjerna.

Gällande bruk av tekniken i offentliga funktioner och myndigheter föreslår dokumentet att EU anammar en modell där en miniminivå etableras, som samtliga offentliga funktioner måste rätta sig efter. Förslagen berör även juridisk användning av ansiktsavläsning, där regleringen förankras i EU:s generella dataskyddslag vilken stipulerar att beslut gällande medborgare inte får baseras helt på automatiserade processer.

I dess nuvarande form innehåller utkastet flera områden där regleringen behöver kompletteras över tid. Dessa innefattar bland annat nya krav på säkerhet och ansvarsskyldighet som uppstår i takt med nya utvecklingar på området. Utkastet berör inte heller frågor gällande privat säkerhet och skydd av personlig data.

EU-kommissionen konstaterar att den formella tillämpningen sannolikt landar i en kombination av förslag till reglering som utgör utkastet i dess nuvarande form. Ett färdigt förslag väntas publiceras under februari månad som en del av en större översyn av EU:s reglering av artificiell intelligens.

Läs mer om EU och personlig integritet: