För de flesta konsumenterna har mekaniska hårddiskar förvisats från den primära datorn, möjligtvis för ny hemvist i en NAS-enhet. Ersättande SSD-enheter är snabbare, kompakta och mindre effekthungriga än hårddiskar, och sådana egenskaper lockar också datacenter att satsa mer på flashbaserad lagring. Hårddiskar erbjuder visserligen mer lagring per krona, men i ett datacenter är driftkostnad och lagringdsdensitet också viktigt att ta hänsyn till.

Trots lägre typisk effektuttag visar nu en studie från två nordamerikanska universitet att SSD-enheter har dubbelt så stor miljöpåverkan som hårddiskar. Det är University of Wisconsin-Madison och University of British Columbia som genomför så kallade livscykelanalyser av de två typerna av lagringsenheter, för att kartlägga hur stor påverkan produkternas olika stadier har. Tom's Hardware sammanfattar.

Studien slår som väntat fast att hårddiskar har större miljöpåverkan under användningsfasen, till följd av högre effektuttag. Under skalet på SSD-enheter finns minnes- och kontrollerkretsar framställda med avancerade tillverkningstekniker, som enligt studiens författare är så pass energikrävande att de med råge kompenserar den mer energisnåla användningsfasen. Tillverkningen sker dessutom ofta med energi från kolkraft, eller andra ej förnyelsebara källor.

Tom's Hardware understryker dock att verkligheten inte är så enkel som studien kan ge sken av. En användbar livscykelanalys bör ta med så många aspekter som möjligt, där allt från materialframställning och produktion, till logistik, användningsfas och slutfas bör tas med. Därmed blir analyserna komplexa och vissa antaganden måste göras.

Bland annat pekar Tom's Hardware ut ett antagande som rimmar illa med verkligheten. I studiens enda presenterade scenario har hårddiskar ett typiskt effektuttag om 4,5 watt och SSD-enheter 1,3 watt, värden som i realiteten är närmare de dubbla. Därtill beskrivs att enheterna används under 20 procent av den totala undersökta livslängden om fem respektive tio år. Det blir också något av en missvisande jämförelse när SSD-enheterna kan överföra mer data på samma tid, och med betydligt lägre effektuttag vid vila.

Sammanfattningsvis är det alltså tydligt att resultatet från studien inte bör tolkas som en absolut sanning, och artikeln som hör studien konstaterar till sist att det är viktigt att analysera miljöpåverkan för planerade lagringssystem. Mer forskning och fler scenarier behövs dock för att ge en rättvis bild. Däremot antyder studien att ett större skifte från effekthungriga hårddiskar inte nödvändigtvis kommer klimatet till nytta, särskilt inte när det görs i stor skala.