Projektet Skolplattformen byggdes för att bli en gemensam digital plattform för förskola, grundskola och gymnasium i Stockholms stad. För att kunna hålla samma takt som ny teknik utvecklades ett modulärt system helt från grunden. De olika modulerna gjordes av flera olika konsultbolag, och den slutgiltiga notan beräknas ha landat på cirka en miljard kronor.

Skolplattformens användare är skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Tidigare utspritt över olika system samlas här allt från planering och bedömning, till från- och närvaroregistrering. Plattformen hanterar dessutom all elevdokumentation och barn- och elevregister. Sammanlagt utgör de tre användargrupperna enligt Stockholm stad cirka 360 000 användare.

Projektet sjösattes år 2018, men mötte snabbt hård kritik. Plattformen skulle förenkla, men drogs istället med tekniska problem som gjorde tjänsten långsam och svåranvänd. De olika modulerna fungerade inte med varandra, trots år av utvecklingstid. Plattformen visade sig dessutom ha allvarliga säkerhetsbrister, som uppdagades av en privatperson sommaren 2019. Till Ny teknik berättade användaren att hans tidigare erfarenhet inom webbutveckling väckt misstänksamhet kring säkerheten. När han med enkla medel kunde få ut känsliga personuppgifter slog han genast larm, och plattformen fick akut stängas ned.

Händelsen granskades av Datainspektionen, som riktade hård kritik mot Stockholms stad. Utredningen visade bland annat att obehörig personal kunnat se uppgifter om elever med skyddad identitet och att föräldrar haft tillgång till andra barns betyg och dokumentation. Bristerna bedömdes vara allvarliga till den grad att Datainspektionen utfärdade en sanktion på fyra miljoner kronor.

Säkerhetsbristerna har åtgärdats, men skadade mångas förtroende för plattformen. Händelsen väckte en grupp föräldrar att ta initiativet till en egen plattform, Öppna Skolplattformen. Applikationen är byggd ovanpå det existerande systemet men ska förmedla informationen på ett mer användarvänligt vis. Den går att köpa för en engångskostnad på 12 kronor och har köpts av över 3 000 personer sedan lanseringen i början av 2021.

Lika länge som Öppna Skolplattformen funnits tillgänglig har den motarbetats av utbildningsförvaltningen, som anser att den riskerar exponera personuppgifter. Skaparna å andra sidan menar att det inte stämmer och beskriver att applikationen visar information utan att hantera den. Under de senaste veckorna har en virtuell kamp pågått, där Stockholms stad blockerat Öppna Skolplattformens åtkomst, som i sin tur hittat nya vägar.

Öppna Skolplattformen använder sig av öppen källkod, som publiceras på bland annat plattformen Github. Konflikten har nu eskalerat ytterligare. På Twitter visar Öppna Skolplattformen upp ett personligt meddelande som uppmanat grundaren att omedelbart upphöra med all distribution av koden.

Grundarna uttrycker att de känner sig uppmanade till självcensur, och att det rätten till att få uttrycka sig fritt bör sträcka sig även till att skriva kod. För närvarande är det oklart om Stockholm stad har någon juridisk grund att stå på för att tvinga dem att ta ned innehållet. På andra sidan av samma mynt har dock inte Öppna Skolplattformen några egentliga rättigheter att kräva att Stockholm stad slutar blockera deras åtkomst.

De ansvariga för Öppna Skolplattformen berättar för Ny teknik att de inte ser någon anledning att sluta nu. De vill fortsätta hitta nya vägar för att visa innehållet via sin applikation, för att ta sitt ansvar mot de som betalat för den.