Kulturskapare försvarar Copyswedes avgifter

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2005
Skrivet av kent2:

Många bra poänger, och du närmar dig kärnan av definitionen om privatkopieringens natur. tyvärr handlar mycket av diskussionerna här om att definiera begreppet privatkopiering. Detta är helt lönlöst eftersom copyswede och dess anhängare äger begreppet. De ändrar därför dess innebörd löpande för att bäst passa sina syften.

Bättre är då att, som du gör, argumentera för det orimliga i kulturallmosans utformning. Copyswedes mål är att kasettskatten obemärkt skall glida över i kulturallmosan, men det haltar ju betänkligt när kopian varken kan delas med andra, eller det överhuvud taget finns något intresse att göra detta finns som det ser ut idag!

Om tex copyswede säger att privatkopieringen numera omfattar även din datatrafik och skatt på denna går ut med 6kr/GB så är det så! De kan till och med ta betalt för detta, vilket vi redan upplevt, när de utvidgat begreppet tidigare.
Skickades från m.sweclockers.com

Nu fungerar det inte så, dels så har copyswede inte några befogenheter att ändra innebörden av begreppet privatkopiering, dels så kan de inte automatiskt ta ut avgifter på vad som helst. De kan begära ut avgifter, men om motparten inte vill betala så får man dra det till domstol vilket då hänt i en del fall. Ungefär samma sak som om du får en faktura, är den direkt felaktig så bestrider du och låter bli att betala, vill utställaren då ändå ha betalt så får hen ta det till domstol. Vad som klassas som privatkopiering finns reglerat i lag, visserligen lite luddigt, men konceptet i sig kan inte copyswede påverka.

Skrivet av Ampen:

Jag vill minnas att rätten resonerar fram och tillbaka om begreppet, och minns jag inte helt fel så kommer de i resonemanget fram till att å ena sidan är det att räkna som, å andra sidan är det inte att räkna som. Vad som skiljer sig i CopySwedes och Samsungs talan däremot är att CopySwede utöver sin talan att de ska omfattas av lagen, vilket Samsung menar att de inte ska göras, hänvisar till just branschpraxis. Därav min slutsats, CopySwede står för särskilt ägnade för samt praxis, Samsung står för inte särskilt ägnade för, tingsrätten utreder särskilt ägnade för och kommer fram till att de dels är det men dels inte är det, och praxis fäller avgörandet.
Överlag vill jag minnas att det var en hel del praxis och prejudikat i övrigt som gick stick i stäv, "å ena sidan, å andra sidan", men jag vill minnas att förarbeten (lagstiftarens vilja) var klara på att datorer och tablets inte skulle omfattas av det.
Om dessa enheter ändå ska omfattas av kassettavgiften, så blir slutsatsen av det i så fall att förutsättningarna ändrats sedan lagen implementerats = branschpraxis. Tingsrätten kommer alltid luta domskälen mot lagstöd dock.

Sedan läser jag en jäkla massa domar i det här ämnet, så kan vara att jag minns fel också ska erkännas och blandar ihop det med någon, men jag får kolla det på måndag.

Och angående kulturskaparna så tycker jag det är symptomatiskt att det är just ordförandena i en massa föreningar som vill väcka debatt. De fattiga kulturarbetare som sägs vara de som gynnas av kassettavgiften lyser med sin frånvaro.

Det resoneras en hel del om särskilt ägnade i tingsrättens dom, detta är nog det mest koncentrerade citatet om detta:

Citat:

Är Anordningarna ”särskilt ägnade”?

Anordningarnas beskaffenhet

De i målet aktuella Anordningarna är multifunktionella. De kan användas för mångfaldigande, t.ex. i form av privatkopiering, men den funktionen är inte den mest framträdande. Det kan inte anses att de är ”speciellt avsedda” för privatkopiering. Frågan är då om de anordningarna kan anses vara ”i hög grad lämpliga” för detta ändamål. Anordningarna har ostridigt den tekniska kapacitet som krävs för privatkopiering. Utredningen utvisar att det, i varje fall för de privatpersoner som är något vana vid datorer, är förhållandevis enkelt att privatkopiera med dem. De är ostridigt lättillgängliga för privatpersoner, som kan förvärva dem för ett överkomligt pris. De måste på grund av det anförda anses vara i hög grad lämpliga för privatkopiering.

Angående branchpraxis så antar jag att det är samma sak som likabehandlingsprincipen som de resonerar kring i detta citat:

Citat:

Att man ska bortse från multifunktionaliteten kan, som EU-domstolen tog upp i Nokiamålet, framgå även av likabehandlingsprincipen. De anordningar som därvid närmast skulle kunna komma i fråga som jämförelseobjekt med Anordningarna är de externa hårddiskarna, vilka har samma lagringsfunktion som de hårddiskar vilka är inbyggda i Anordningarna och som är tekniskt sett mycket närstående. Tingsrätten finner emellertid att vid tillämpning av likabehandlingsprincipen en jämförelse inte kan göras med de externa hårddiskarna, till vilka varken lagstiftaren eller domstolar tagit ställning. De omfattas endast av en skiljedom, vilken dessutom, såvitt framkommit, inte gäller samtliga berörda importörer och tillverkare. Likabehandlingsprincipen har därför enligt tingsrättens mening inte åsidosatts.

Slutsatsen är denna:

Citat:

Slutsatser

Anordningarna är ”i hög grad lämpliga” för privatkopiering. De används rent faktiskt i en omfattning som överstiger vad som kan tillåtas enligt Infosoc-direktivet. Vid sådant förhållande, och eftersom det inte framkommit något som kan leda till en annan bedömning, ska Anordningarna betraktas som ”särskilt ägnade” för privatkopiering. Det uttalande som gjordes i samband med 2005 års lagstiftning, som formellt inte hade status av lagförarbete, får därmed anses ha förlorat den betydelse det kan ha haft. Samsung är på grund av det anförda
skyldigt att till Copyswede lämna redovisning för Anordningarna.

Såklart är det fullt möjligt att hovrätten gör en annan bedömning, men jag tror inte det är så självklart som många tycker att det borde vara. Vi får se helt enkelt

Angående att det är ledarna för organisationerna som skriver en debattartikel är väl inte speciellt anmärkningsvärt? Det brukar vara så oavsett vad det gäller, bara att titta på vilken mer högprofilerad debattartikel som helst. Det ingår i deras jobb att tillvarata medlemmarnas intressen plus att de har mer pondus när de gör uttalanden. Sedan kan man undra vilken privatperson som skulle vilja ta emot den hatstorm som försvar av privatkopieringsavgifterna uppenbarligen innebär...hur många hat-mail/samtal/brev mm tror du den/de personerna skulle få ta emot?

En ssd som baseras på en kontroller från sandforce komprimerar data för ökad prestanda/livslängd. AS-SSD använder data som inte går att komprimera och ger då sämsta möjliga resultat, ATTO använder data som är lätt att komprimera och ger bästa möjliga resultat. Eftersom program/os/spel ofta går att komprimera någorlunda bra så hamnar den verkliga prestandan någonstans mellan dessa resultat vid normal användning.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2009

Det är synd att våra stackars mjölkbönder inte har ett liknande avtal bakom sig om att flaskor är särskilt ägnade att transportera mjölk. Det är en avgift jag hellre hade betalat trots att den vore lika inaktuell i dagens samhälle som privatkopieringsavgiften.

[ Kunde ej ladda signaturen, var god ladda om sidan. ]

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2015
Skrivet av Frispel:

Nu fungerar det inte så, dels så har copyswede inte några befogenheter att ändra innebörden av begreppet privatkopiering, dels så kan de inte automatiskt ta ut avgifter på vad som helst. De kan begära ut avgifter, men om motparten inte vill betala så får man dra det till domstol vilket då hänt i en del fall. Ungefär samma sak som om du får en faktura, är den direkt felaktig så bestrider du och låter bli att betala, vill utställaren då ändå ha betalt så får hen ta det till domstol. Vad som klassas som privatkopiering finns reglerat i lag, visserligen lite luddigt, men konceptet i sig kan inte copyswede påverka.

Det resoneras en hel del om särskilt ägnade i tingsrättens dom, detta är nog det mest koncentrerade citatet om detta:
Angående branchpraxis så antar jag att det är samma sak som likabehandlingsprincipen som de resonerar kring i detta citat:

Slutsatsen är denna:
Såklart är det fullt möjligt att hovrätten gör en annan bedömning, men jag tror inte det är så självklart som många tycker att det borde vara. Vi får se helt enkelt

Angående att det är ledarna för organisationerna som skriver en debattartikel är väl inte speciellt anmärkningsvärt? Det brukar vara så oavsett vad det gäller, bara att titta på vilken mer högprofilerad debattartikel som helst. Det ingår i deras jobb att tillvarata medlemmarnas intressen plus att de har mer pondus när de gör uttalanden. Sedan kan man undra vilken privatperson som skulle vilja ta emot den hatstorm som försvar av privatkopieringsavgifterna uppenbarligen innebär...hur många hat-mail/samtal/brev mm tror du den/de personerna skulle få ta emot?

Jag blev faktiskt lite fundersam så plockade hem domen hemifrån. Det verkar som jag blandat ihop den här domen med den från Telia-fallet, för här är det, som du säger, inte särskilt mycket tryck på branschpraxis.
Domen är ändå högst förvånande.

Min reviderade uppfattning:
Det resoneras fram och tillbaka om "särskilt ägnat för", först med slutsatsen att dessa enheter ska omfattas av begreppet utifrån en extensiv tolkning av begreppet, vilket de finner ett lagstöd för. Sedan resoneras det åt andra hållet, och når slutsatsen att enheterna inte omfattas av begreppet.
Det multifunktionella begreppet är vad som ger stöd för att enheterna ska omfattas av "särskilt ägnat för", men du utelämnade utredningen kring varför de inte skulle omfattas, nämligen att lagstiftaren visserligen resonerat kring det i förarbeten, men avstått från att innefatta specifikt datorer och surfplattor. Diskussionen har gått runt dessa enheter, men lagstiftaren har valt att avstå från att specifikt omfatta dem.
Slutsatsen av de här två resonemangen blir hos tingsrätten som jag förstår det inkonklusiv: 1. Enheterna kan omfattas av det multifunktionella begreppet, men 2. Enheterna omfattas inte eftersom de specifikt undantagits.

Förändring i vanor tas också upp, och där klargörs att det förr varit vanligt att använda datorer som ett verktyg i privatkopiering och att det för de som vet att använda datorer inte varit svårt att göra det, men att det numer mycket är streamingtjänster och liknande som används, och att datorer alltså inte är ett vanligt verktyg för privatkopiering. Det här resonemanget är intressant när det kommer till domslutet som jag ser det.

I övrigt är det så att som jag läser det staplas fler resonemang mot att de ska räknas in, dels det ovan nämnda specifika undantaget, men det resoneras också kring de rimliga intäkterna, vilket för in på tillämpning i andra länder.
Här blir det tydligt att en inräkning av alla tablets och datorer skapar en intäktssituation som är "orimlig", om dessa enheter inkluderas blir intäkterna helt enkelt alldeles för höga jämfört med vad som är rimligt. 700 miljoner nämns som summa utifrån en beräkning.

Det görs också en genomgång av EU-rätten utifrån direktivkonformativ tolkning (dvs att svensk lag ska tolkas i ljuset av EU-direktiv om svensk lag anses gälla i området direktivet gäller) gentemot Infosec där det utreds att en extensiv tolkning kan göras, men att varje EU-land också har rätt att avgöra vad som ska gälla för specifika enheter (olika länder har olika regler här).
Slutligen lyfts ett utlåtande från regeringen där det görs klart att regeringen specifikt säger att datorer och surfplattor ska undantas.

Så det finns förarbeten som väljer att undanta dessa enheter, regeringen har lyft att dessa enheter ska undantas, om enheterna inte undantas blir det en orimligt hög ersättning som följd, men det är en extensiv tolkning som ska gälla?

Jag menar ärligt talat, om du läste igenom hela domens resonemang, så visst inleder de med resonemang för att enheterna ska omfattas, men ju längre du läser i domen, desto mer argument staplas upp mot att de ska omfattas. Om du inte hade de slutliga utslaget i texten, vad hade du trott utslaget hade blivit?
Det är inte utan att det får mig att tänka på tingsrättens dom i piratebay-fallet.

Övrigt som får mig att höja på ögonbrynen är att tingsrätten utreder att SwedeCopy agerat bedrägligt, SwedeCopy har "ensidigt" hävdat att lagen nu omfattar datorer och tablets gentemot näringsidkare, dvs de har ljugit och sagt att lagen ändrats för att gälla de här enheterna, utöver det har de också hävdat att "merparten av näringsidkarna" stödjer dem i det här, vilket också fastslås som lögn. Med andra ord har de försökt att få till ett avtal på felaktiga grunder, så tingsrätten ger faktiskt stöd åt de här inne som hävdar att SwedeCopy ägnar sig åt maffia-metoder.

Till det kan läggas att tingsrätten kommer fram till att SwedeCopy tagit kontakt med Justitiedepartementen för att få till en lagändring så att datorer och tablets ska inkluderas i lagen, vilket visar att SwedeCopy vet att dessa enheter inte omfattas av lagen. Tingsrätten konstaterar också att Justitiedepartementet avslagit SwedeCopys begäran.

I utslaget så viftas hur som helst vad regeringen sagt och vad som lyfts i förarbeten etc åt sidan med hänvisningen att i princip tiderna ändrats och att tanken nu är att dessa enheter ska omfattas. Den utredning som tingsrätten gjort angående att datorer tidigare användes för privatkopiering men inte nu används till det för att det mest är streaming är tydligen inte relevant då.

OM utslaget står sig i Hovrätten så blir jag oerhört förvånad om domen ser likadan ut. Om riksdag, regering och Justitiedepartement alla på olika sätt undvikit att inkludera datorer och tablets, förväntar jag mig en rätt elegant formulering av HovR för att fastställa domen.

Angående kulturskaparna så tycker jag radioinslaget som Wiggin hänvisar till belyser det väldigt bra. Organisationen det gäller är STIM, och STIM är en av organisationerna bakom CopySwede. En annan av organisationerna är Föreningen svenska tonsättare, som står för 1% av vad som kopieras i skolor men får 12% av intäkterna från skolorna (samma program). Så mer talar för att de som skrivit artikeln snarare är de som tjänar pengar på den här organisationen.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2012
Skrivet av Frispel:

Hm, intressant infallsvinkel, har alltid kopplat undantaget direkt till paragrafen som reglerar privatkopiering utan att passera gå. Iofs har jag svårt att se att man kan särkoppla dessa två delar då man använder samma formulering (exemplar för privat bruk), men nu förstår jag i alla fall din infallsvinkel vilket jag inte gjort tidigare. Alltid kul men en åsikt som baseras på en något djupare analys än att "detta är fel!"

Man ska nog se det ungefär på samma sätt som man hanterar en bok (man får bortse från att är betydligt enklare att kopiera musik/film mm): vill du ha en backup köper du ett exemplar till. Vill du kunna läsa i bilen och samtidigt ha ett exemplar hemma så köper du en till bok osv. Det är det tänkta inkomstbortfallet som ersättningen är tänkt att rätta till. Det du köper är det fysiska exemplaret (bildligt eller bokstavligt) av musiken/filmen, inte verket i sig. Du kan spela upp detta exemplar vart du vill, men vill du ha det på flera ställen samtidigt (hemma/bilen/backup) så är det privatkopiering. Ungefär så går resonemanget bakom ersättningen.

Håller med om det mesta, och det är ju här det blir fel. Naturligtvis tar man med sig boken/skivan/filmen ifall man vill nyttja den på fler ställen. Man kan ju inte använda en vara på flera ställen samtidigt, så hur kan branschen hävda att de förlorar pengar på det? Det är som att branschen hävdar att ifall man vill lyssna på en inköpt musik-CD i bilen också så köper man en dit med, istället för att ta med sig den man redan har till vardagsrummet. Visst, man kanske kan slå i någon att någon procent av befolkningen som tjänar mer än vad de kan göra av med skulle göra en sådan sak, men att det skulle vara så vanligt att man automatiskt kan ta ut en schablonavgift för alla är ju fullkomligt vettlöst.

Jag hade möjligtvis kunnat se ett uns av logik bakom resonemanget runt små, enkla och flyttbara lagringsmedier som ett USB-minne, även ifall det verkligen inte är OK med ett "man kan använda dem till det" för att lägga på en avgift. Men hur kan man ens skapa ett argument kring fasta minnesenheter som i datorer, spelkonsoler och mobiltelefoner? Det är som att de fick hybris efter att ha fått i genom avgiften på USB-minnen, och fortsatt trycka på argumentet att: "vänta, det finns ju fler sätt att lagra information på, då är ju de också enheter speciellt avsedda för privatkopiering".

MB: Asus ROG Strix Z370-E Gaming // CPU: Intel Core i7-8700K
GPU: Asus ROG Strix GTX 1080 // Acer Predator XB271HU
RAM: Corsair 16GB DDR4 3000Mhz // PSU: Corsair 750W HX
SSD: Samsung 840 Pro 128GB + 850 EVO 250GB + 850 EVO 500GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2012
Skrivet av kent2:

Många bra poänger, och du närmar dig kärnan av definitionen om privatkopieringens natur. tyvärr handlar mycket av diskussionerna här om att definiera begreppet privatkopiering. Detta är helt lönlöst eftersom copyswede och dess anhängare äger begreppet. De ändrar därför dess innebörd löpande för att bäst passa sina syften.

Bättre är då att, som du gör, argumentera för det orimliga i kulturallmosans utformning. Copyswedes mål är att kasettskatten obemärkt skall glida över i kulturallmosan, men det haltar ju betänkligt när kopian varken kan delas med andra, eller det överhuvud taget finns något intresse att göra detta finns som det ser ut idag!

Om tex copyswede säger att privatkopieringen numera omfattar även din datatrafik och skatt på denna går ut med 6kr/GB så är det så! De kan till och med ta betalt för detta, vilket vi redan upplevt, när de utvidgat begreppet tidigare.
Skickades från m.sweclockers.com

Exakt, CopySwede har skapat ett begrepp som liknar "Kejsaren utan kläder", en slags illusion som folk nu fokuserar argumenten kring istället för det enkla faktum att Kejsaren är naken...att det inte längre finns ett begrepp som heter "privatkopiering" överhuvudtaget. Det dog ut tillsammans med kassettbanden och videouthyrarna. En häst är inte en bil, trots att de båda används till transport av människor och material, även om CopySwede försöker övertyga oss om motsatsen.

MB: Asus ROG Strix Z370-E Gaming // CPU: Intel Core i7-8700K
GPU: Asus ROG Strix GTX 1080 // Acer Predator XB271HU
RAM: Corsair 16GB DDR4 3000Mhz // PSU: Corsair 750W HX
SSD: Samsung 840 Pro 128GB + 850 EVO 250GB + 850 EVO 500GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2004

Bara jag som läste "företrädare för svenska kulturskapare Copyswedes pålagor." som "Copyswedes plågor"

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2005
Skrivet av Ampen:

Jag blev faktiskt lite fundersam så plockade hem domen hemifrån. Det verkar som jag blandat ihop den här domen med den från Telia-fallet, för här är det, som du säger, inte särskilt mycket tryck på branschpraxis.
Domen är ändå högst förvånande.

Min reviderade uppfattning:
Det resoneras fram och tillbaka om "särskilt ägnat för", först med slutsatsen att dessa enheter ska omfattas av begreppet utifrån en extensiv tolkning av begreppet, vilket de finner ett lagstöd för. Sedan resoneras det åt andra hållet, och når slutsatsen att enheterna inte omfattas av begreppet.
Det multifunktionella begreppet är vad som ger stöd för att enheterna ska omfattas av "särskilt ägnat för", men du utelämnade utredningen kring varför de inte skulle omfattas, nämligen att lagstiftaren visserligen resonerat kring det i förarbeten, men avstått från att innefatta specifikt datorer och surfplattor. Diskussionen har gått runt dessa enheter, men lagstiftaren har valt att avstå från att specifikt omfatta dem.
Slutsatsen av de här två resonemangen blir hos tingsrätten som jag förstår det inkonklusiv: 1. Enheterna kan omfattas av det multifunktionella begreppet, men 2. Enheterna omfattas inte eftersom de specifikt undantagits.

Förändring i vanor tas också upp, och där klargörs att det förr varit vanligt att använda datorer som ett verktyg i privatkopiering och att det för de som vet att använda datorer inte varit svårt att göra det, men att det numer mycket är streamingtjänster och liknande som används, och att datorer alltså inte är ett vanligt verktyg för privatkopiering. Det här resonemanget är intressant när det kommer till domslutet som jag ser det.

I övrigt är det så att som jag läser det staplas fler resonemang mot att de ska räknas in, dels det ovan nämnda specifika undantaget, men det resoneras också kring de rimliga intäkterna, vilket för in på tillämpning i andra länder.
Här blir det tydligt att en inräkning av alla tablets och datorer skapar en intäktssituation som är "orimlig", om dessa enheter inkluderas blir intäkterna helt enkelt alldeles för höga jämfört med vad som är rimligt. 700 miljoner nämns som summa utifrån en beräkning.

Det görs också en genomgång av EU-rätten utifrån direktivkonformativ tolkning (dvs att svensk lag ska tolkas i ljuset av EU-direktiv om svensk lag anses gälla i området direktivet gäller) gentemot Infosec där det utreds att en extensiv tolkning kan göras, men att varje EU-land också har rätt att avgöra vad som ska gälla för specifika enheter (olika länder har olika regler här).
Slutligen lyfts ett utlåtande från regeringen där det görs klart att regeringen specifikt säger att datorer och surfplattor ska undantas.

Så det finns förarbeten som väljer att undanta dessa enheter, regeringen har lyft att dessa enheter ska undantas, om enheterna inte undantas blir det en orimligt hög ersättning som följd, men det är en extensiv tolkning som ska gälla?

Jag menar ärligt talat, om du läste igenom hela domens resonemang, så visst inleder de med resonemang för att enheterna ska omfattas, men ju längre du läser i domen, desto mer argument staplas upp mot att de ska omfattas. Om du inte hade de slutliga utslaget i texten, vad hade du trott utslaget hade blivit?
Det är inte utan att det får mig att tänka på tingsrättens dom i piratebay-fallet.

Övrigt som får mig att höja på ögonbrynen är att tingsrätten utreder att SwedeCopy agerat bedrägligt, SwedeCopy har "ensidigt" hävdat att lagen nu omfattar datorer och tablets gentemot näringsidkare, dvs de har ljugit och sagt att lagen ändrats för att gälla de här enheterna, utöver det har de också hävdat att "merparten av näringsidkarna" stödjer dem i det här, vilket också fastslås som lögn. Med andra ord har de försökt att få till ett avtal på felaktiga grunder, så tingsrätten ger faktiskt stöd åt de här inne som hävdar att SwedeCopy ägnar sig åt maffia-metoder.

Till det kan läggas att tingsrätten kommer fram till att SwedeCopy tagit kontakt med Justitiedepartementen för att få till en lagändring så att datorer och tablets ska inkluderas i lagen, vilket visar att SwedeCopy vet att dessa enheter inte omfattas av lagen. Tingsrätten konstaterar också att Justitiedepartementet avslagit SwedeCopys begäran.

I utslaget så viftas hur som helst vad regeringen sagt och vad som lyfts i förarbeten etc åt sidan med hänvisningen att i princip tiderna ändrats och att tanken nu är att dessa enheter ska omfattas. Den utredning som tingsrätten gjort angående att datorer tidigare användes för privatkopiering men inte nu används till det för att det mest är streaming är tydligen inte relevant då.

OM utslaget står sig i Hovrätten så blir jag oerhört förvånad om domen ser likadan ut. Om riksdag, regering och Justitiedepartement alla på olika sätt undvikit att inkludera datorer och tablets, förväntar jag mig en rätt elegant formulering av HovR för att fastställa domen.

Angående kulturskaparna så tycker jag radioinslaget som Wiggin hänvisar till belyser det väldigt bra. Organisationen det gäller är STIM, och STIM är en av organisationerna bakom CopySwede. En annan av organisationerna är Föreningen svenska tonsättare, som står för 1% av vad som kopieras i skolor men får 12% av intäkterna från skolorna (samma program). Så mer talar för att de som skrivit artikeln snarare är de som tjänar pengar på den här organisationen.

Har inte läst telia-domen, men med tanke på vad jag hört om den så kan förstår jag att branschpraxis dök upp så ofta om du förväxlade den med domen i Solna tingsrätt.

Har tydligen missat en del, ska läsa det du skriver om att copyswede hävdat att lagen ändras, ska titta lite närmare på det. Men det faktum att man staplar argument åt båda håll är knappast uppseendeväckande, tanken är naturligtvis att visa att man faktiskt tittat på det från båda sidor.

Om tonsättarna får 12% av intäkterna så är det uppenbarligen några av de andra organisationerna som får mindre, så det argumentet håller inte då alla de organisationer som ligger bakom copyswede även är med på debattartiken...med reservation för att jag inte kollat exakt vilka som är medlemmar och vilka som skrivit under artikeln. Även när det gäller fördelningen så är det naturligt med en viss gradering, normalt sett så läggs det exempelvis ner betydligt mycket mer tid på att skriva en låt än att spela in den, således inte helt orimligt att tonsättarna får en större del av kakan. Utgår från att fördelningarna förhandlats fram mellan organisationerna och att man är någorlunda överens om fördelningen. Ska se om jag får tid att lyssna på radioinslaget vid senare tillfälle.

Skrivet av Wiggin:

Håller med om det mesta, och det är ju här det blir fel. Naturligtvis tar man med sig boken/skivan/filmen ifall man vill nyttja den på fler ställen. Man kan ju inte använda en vara på flera ställen samtidigt, så hur kan branschen hävda att de förlorar pengar på det? Det är som att branschen hävdar att ifall man vill lyssna på en inköpt musik-CD i bilen också så köper man en dit med, istället för att ta med sig den man redan har till vardagsrummet. Visst, man kanske kan slå i någon att någon procent av befolkningen som tjänar mer än vad de kan göra av med skulle göra en sådan sak, men att det skulle vara så vanligt att man automatiskt kan ta ut en schablonavgift för alla är ju fullkomligt vettlöst.

Jag hade möjligtvis kunnat se ett uns av logik bakom resonemanget runt små, enkla och flyttbara lagringsmedier som ett USB-minne, även ifall det verkligen inte är OK med ett "man kan använda dem till det" för att lägga på en avgift. Men hur kan man ens skapa ett argument kring fasta minnesenheter som i datorer, spelkonsoler och mobiltelefoner? Det är som att de fick hybris efter att ha fått i genom avgiften på USB-minnen, och fortsatt trycka på argumentet att: "vänta, det finns ju fler sätt att lagra information på, då är ju de också enheter speciellt avsedda för privatkopiering".

Det är ingen som hävdar att man måste köpa ett ex till för att lyssna i bilen, det man säger är att om man vill ha ett ex till på telefonen/surfplattan/mp3-spelaren eller helt enkelt ha en extra kopia liggande i bilen för att slippa ta skivan fram-och-tillbaka så innebär det ett inkomstbortfall. Det finns inget som hindrar att man tar med sitt köpta exemplar till flera ställen.

Skrivet av Wiggin:

Exakt, CopySwede har skapat ett begrepp som liknar "Kejsaren utan kläder", en slags illusion som folk nu fokuserar argumenten kring istället för det enkla faktum att Kejsaren är naken...att det inte längre finns ett begrepp som heter "privatkopiering" överhuvudtaget. Det dog ut tillsammans med kassettbanden och videouthyrarna. En häst är inte en bil, trots att de båda används till transport av människor och material, även om CopySwede försöker övertyga oss om motsatsen.

Problemet är att det finns undersökningar som visar att privatkopiering lever och frodas medan det inte finns några direkta siffror som pekar på motsatsen. Man kan anta att privatkopieringen minskat iom streamingens att större genomslag, men det är mycket svårt att faktiskt bevisa. Att hävda att privatkopiering inte existerar längre och då basera det på sig själv och bekantskapskretsens användarmönster är en dålig utgångspunkt i rättssammanhang. Sedan finns det en viss problematik runt undersökningarna, men det är de siffror som finns att tillgå.

En ssd som baseras på en kontroller från sandforce komprimerar data för ökad prestanda/livslängd. AS-SSD använder data som inte går att komprimera och ger då sämsta möjliga resultat, ATTO använder data som är lätt att komprimera och ger bästa möjliga resultat. Eftersom program/os/spel ofta går att komprimera någorlunda bra så hamnar den verkliga prestandan någonstans mellan dessa resultat vid normal användning.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2012
Skrivet av Frispel:

Det är ingen som hävdar att man måste köpa ett ex till för att lyssna i bilen, det man säger är att om man vill ha ett ex till på telefonen/surfplattan/mp3-spelaren eller helt enkelt ha en extra kopia liggande i bilen för att slippa ta skivan fram-och-tillbaka så innebär det ett inkomstbortfall. Det finns inget som hindrar att man tar med sitt köpta exemplar till flera ställen.

Och det jag säger är att det inte blir något "inkomstbortfall" då ingen skulle köpa ett extra exemplar istället för att släpa med sig det man redan äger. Att göra en kopia är en bekvämlighet som finns som ett tekniskt alternativ, knappast något som konkurrerar med handeln på något sätt.
Hade möjligheten till att göra en kopia inte funnits hade 99,5% av köparna bara flyttat CD'n mellan hemmet och bilen. CopySwede hade istället grinat om att organisationerna de representerar hade förlorat pengar på att folk lyssnat på samma skiva på fler ställen/tidpunkter än de betalt, för exakt så tomt är argumentet om förlorade pengar.

Edit:

Skrivet av Frispel:

Problemet är att det finns undersökningar som visar att privatkopiering lever och frodas medan det inte finns några direkta siffror som pekar på motsatsen. Man kan anta att privatkopieringen minskat iom streamingens att större genomslag, men det är mycket svårt att faktiskt bevisa. Att hävda att privatkopiering inte existerar längre och då basera det på sig själv och bekantskapskretsens användarmönster är en dålig utgångspunkt i rättssammanhang. Sedan finns det en viss problematik runt undersökningarna, men det är de siffror som finns att tillgå

Att det fortfarande finns saker som kan falla in under hittepå-begreppet "privatkopiering" förvånar mig inte alls, och det var själva poängen med det jag skrev. Att folk på ett eller annat sätt gör saker som enligt CopySwede faller in under privatkopiering är idag inte synonymt med att någon skulle förlora pengar på det. Att du och CopySwede argumenterar omkring detta är enligt mig att diskutera färgen på "Kejsarens" rock, när han egentligen är naken.
Begreppet och följden, att företag förlorar pengar på det, var relevant på en tid där folk utan problem kunde kopiera all film och musik de köpte för att ge bort eller sälja till vem som helst i sin omgivning. Eftersom detta omöjligtvis gick att stoppa lade man på en avgift på tomma kassettband (och VHS?) istället.
Idag är nästan allt digitaliserat, och ett minnesutrymme har miljoner funktioner mer än att bara kopiera låtar från radio eller en CD-skiva från polaren. Jag behöver väl inte börja lista saker som minnesutrymme används till annat än privatkopiering antar jag? Och ändå måste man tydligen försöka förklara det mest uppenbara för att försvarare av privatkopieringen ska förstå? Lite konstigt tycker jag.

MB: Asus ROG Strix Z370-E Gaming // CPU: Intel Core i7-8700K
GPU: Asus ROG Strix GTX 1080 // Acer Predator XB271HU
RAM: Corsair 16GB DDR4 3000Mhz // PSU: Corsair 750W HX
SSD: Samsung 840 Pro 128GB + 850 EVO 250GB + 850 EVO 500GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2012
Skrivet av Ampen:

Jag blev faktiskt lite fundersam så plockade hem domen hemifrån. Det verkar som jag blandat ihop den här domen med den från Telia-fallet, för här är det, som du säger, inte särskilt mycket tryck på branschpraxis.
Domen är ändå högst förvånande.

Min reviderade uppfattning:
Det resoneras fram och tillbaka om "särskilt ägnat för", först med slutsatsen att dessa enheter ska omfattas av begreppet utifrån en extensiv tolkning av begreppet, vilket de finner ett lagstöd för. Sedan resoneras det åt andra hållet, och når slutsatsen att enheterna inte omfattas av begreppet.
Det multifunktionella begreppet är vad som ger stöd för att enheterna ska omfattas av "särskilt ägnat för", men du utelämnade utredningen kring varför de inte skulle omfattas, nämligen att lagstiftaren visserligen resonerat kring det i förarbeten, men avstått från att innefatta specifikt datorer och surfplattor. Diskussionen har gått runt dessa enheter, men lagstiftaren har valt att avstå från att specifikt omfatta dem.
Slutsatsen av de här två resonemangen blir hos tingsrätten som jag förstår det inkonklusiv: 1. Enheterna kan omfattas av det multifunktionella begreppet, men 2. Enheterna omfattas inte eftersom de specifikt undantagits.

Förändring i vanor tas också upp, och där klargörs att det förr varit vanligt att använda datorer som ett verktyg i privatkopiering och att det för de som vet att använda datorer inte varit svårt att göra det, men att det numer mycket är streamingtjänster och liknande som används, och att datorer alltså inte är ett vanligt verktyg för privatkopiering. Det här resonemanget är intressant när det kommer till domslutet som jag ser det.

I övrigt är det så att som jag läser det staplas fler resonemang mot att de ska räknas in, dels det ovan nämnda specifika undantaget, men det resoneras också kring de rimliga intäkterna, vilket för in på tillämpning i andra länder.
Här blir det tydligt att en inräkning av alla tablets och datorer skapar en intäktssituation som är "orimlig", om dessa enheter inkluderas blir intäkterna helt enkelt alldeles för höga jämfört med vad som är rimligt. 700 miljoner nämns som summa utifrån en beräkning.

Det görs också en genomgång av EU-rätten utifrån direktivkonformativ tolkning (dvs att svensk lag ska tolkas i ljuset av EU-direktiv om svensk lag anses gälla i området direktivet gäller) gentemot Infosec där det utreds att en extensiv tolkning kan göras, men att varje EU-land också har rätt att avgöra vad som ska gälla för specifika enheter (olika länder har olika regler här).
Slutligen lyfts ett utlåtande från regeringen där det görs klart att regeringen specifikt säger att datorer och surfplattor ska undantas.

Så det finns förarbeten som väljer att undanta dessa enheter, regeringen har lyft att dessa enheter ska undantas, om enheterna inte undantas blir det en orimligt hög ersättning som följd, men det är en extensiv tolkning som ska gälla?

Jag menar ärligt talat, om du läste igenom hela domens resonemang, så visst inleder de med resonemang för att enheterna ska omfattas, men ju längre du läser i domen, desto mer argument staplas upp mot att de ska omfattas. Om du inte hade de slutliga utslaget i texten, vad hade du trott utslaget hade blivit?
Det är inte utan att det får mig att tänka på tingsrättens dom i piratebay-fallet.

Övrigt som får mig att höja på ögonbrynen är att tingsrätten utreder att SwedeCopy agerat bedrägligt, SwedeCopy har "ensidigt" hävdat att lagen nu omfattar datorer och tablets gentemot näringsidkare, dvs de har ljugit och sagt att lagen ändrats för att gälla de här enheterna, utöver det har de också hävdat att "merparten av näringsidkarna" stödjer dem i det här, vilket också fastslås som lögn. Med andra ord har de försökt att få till ett avtal på felaktiga grunder, så tingsrätten ger faktiskt stöd åt de här inne som hävdar att SwedeCopy ägnar sig åt maffia-metoder.

Till det kan läggas att tingsrätten kommer fram till att SwedeCopy tagit kontakt med Justitiedepartementen för att få till en lagändring så att datorer och tablets ska inkluderas i lagen, vilket visar att SwedeCopy vet att dessa enheter inte omfattas av lagen. Tingsrätten konstaterar också att Justitiedepartementet avslagit SwedeCopys begäran.

I utslaget så viftas hur som helst vad regeringen sagt och vad som lyfts i förarbeten etc åt sidan med hänvisningen att i princip tiderna ändrats och att tanken nu är att dessa enheter ska omfattas. Den utredning som tingsrätten gjort angående att datorer tidigare användes för privatkopiering men inte nu används till det för att det mest är streaming är tydligen inte relevant då.

OM utslaget står sig i Hovrätten så blir jag oerhört förvånad om domen ser likadan ut. Om riksdag, regering och Justitiedepartement alla på olika sätt undvikit att inkludera datorer och tablets, förväntar jag mig en rätt elegant formulering av HovR för att fastställa domen.

Angående kulturskaparna så tycker jag radioinslaget som Wiggin hänvisar till belyser det väldigt bra. Organisationen det gäller är STIM, och STIM är en av organisationerna bakom CopySwede. En annan av organisationerna är Föreningen svenska tonsättare, som står för 1% av vad som kopieras i skolor men får 12% av intäkterna från skolorna (samma program). Så mer talar för att de som skrivit artikeln snarare är de som tjänar pengar på den här organisationen.

Mycket välskrivet! Kan dessvärre inte ta cred för radiolänken, antar att du menade Skyflyers inlägg. Jag för mest mina argument utifrån (vad jag anser vara) grundläggande logik och sunt förnuft. Lyckligtvis fungerar det också rätt bra utan en skriftlig bruksanvisning då sådana gärna misstolkas, samt ofta uppdateras dåligt.

MB: Asus ROG Strix Z370-E Gaming // CPU: Intel Core i7-8700K
GPU: Asus ROG Strix GTX 1080 // Acer Predator XB271HU
RAM: Corsair 16GB DDR4 3000Mhz // PSU: Corsair 750W HX
SSD: Samsung 840 Pro 128GB + 850 EVO 250GB + 850 EVO 500GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2005
Skrivet av Ampen:

Övrigt som får mig att höja på ögonbrynen är att tingsrätten utreder att SwedeCopy agerat bedrägligt, SwedeCopy har "ensidigt" hävdat att lagen nu omfattar datorer och tablets gentemot näringsidkare, dvs de har ljugit och sagt att lagen ändrats för att gälla de här enheterna, utöver det har de också hävdat att "merparten av näringsidkarna" stödjer dem i det här, vilket också fastslås som lögn. Med andra ord har de försökt att få till ett avtal på felaktiga grunder, så tingsrätten ger faktiskt stöd åt de här inne som hävdar att SwedeCopy ägnar sig åt maffia-metoder.

Orkar inte kommentera allt just nu men väljer att kommentera denna del.

Det står INTE att copyswede hävdat att lagen ändrats och att den nu skulle gälla även surfplattor och datorer, det står att copyswede i ett utskick ensidigt angivit att plattor och datorer f.o.m. 1 september 2013 skulle täckas av avgiftssystemet i enlighet med paragraf 26 k i upphovsrättslagen. Det i sig kan knappast vara uppseendeväckande då det är deras uppgift att samla in avgifter från apparater som de anser inkluderas i lagen vilket då lämpligen görs genom att man kontaktar de berörda företagen. Man ansåg uppenbarligen att plattor och datorer borde täckas av avgifterna och än så länge så har rättsväsendet uppenbarligen hållit med dom, även om du tycker att man borde göra en annan tolkning. Helt ok att komma med åsikter/kritik/synpunkter, men eftersom du verkar påläst så förväntar jag mig att du är tillräcklig saklig i din kritik för att avstå från att framföra dina egna tolkningar och uppfattningar som något som står i domen.

I övrigt håller jag med om din kritik om att det inte var speciellt lyckat när dom då även påstod att majoriteten av företagen höll med, men att kalla det maffiafasoner?

En ssd som baseras på en kontroller från sandforce komprimerar data för ökad prestanda/livslängd. AS-SSD använder data som inte går att komprimera och ger då sämsta möjliga resultat, ATTO använder data som är lätt att komprimera och ger bästa möjliga resultat. Eftersom program/os/spel ofta går att komprimera någorlunda bra så hamnar den verkliga prestandan någonstans mellan dessa resultat vid normal användning.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2015
Skrivet av Wiggin:

Mycket välskrivet! Kan dessvärre inte ta cred för radiolänken, antar att du menade Skyflyers inlägg. Jag för mest mina argument utifrån (vad jag anser vara) grundläggande logik och sunt förnuft. Lyckligtvis fungerar det också rätt bra utan en skriftlig bruksanvisning då sådana gärna misstolkas, samt ofta uppdateras dåligt.

Ja, det kan nog stämma, lyssnade på programmet i alla fall men hade för mig du var den som länkade det. My bad.

Skrivet av Frispel:

Orkar inte kommentera allt just nu men väljer att kommentera denna del.

Det står INTE att copyswede hävdat att lagen ändrats och att den nu skulle gälla även surfplattor och datorer, det står att copyswede i ett utskick ensidigt angivit att plattor och datorer f.o.m. 1 september 2013 skulle täckas av avgiftssystemet i enlighet med paragraf 26 k i upphovsrättslagen. Det i sig kan knappast vara uppseendeväckande då det är deras uppgift att samla in avgifter från apparater som de anser inkluderas i lagen vilket då lämpligen görs genom att man kontaktar de berörda företagen. Man ansåg uppenbarligen att plattor och datorer borde täckas av avgifterna och än så länge så har rättsväsendet uppenbarligen hållit med dom, även om du tycker att man borde göra en annan tolkning. Helt ok att komma med åsikter/kritik/synpunkter, men eftersom du verkar påläst så förväntar jag mig att du är tillräcklig saklig i din kritik för att avstå från att framföra dina egna tolkningar och uppfattningar som något som står i domen.

I övrigt håller jag med om din kritik om att det inte var speciellt lyckat när dom då även påstod att majoriteten av företagen höll med, men att kalla det maffiafasoner?

Nej, det står inte att de hävdat det, det är som du säger, de har ensidigt angett osv. Men med det så säger de just det. Vad de säger i utskicket är de facto att eftersom dessa nu omfattas av lagen har lagen alltså ändrats per den 1 september 2013.
Vad de ger sig på är vad du sade i ett tidigare inlägg att de inte gjorde, de försöker nämligen på egen hand utvidga det lagstadgade begreppet.
Nu, det blir verkligen uppseendeväckande med tanke på allt det övriga som kommer fram i domen.
Dels har de försökt få till en lagändring genom att kontakta Justitiedepartementet, vilket skedde 2009, där de specifikt ville få datorer inräknade som något de kunde ta ut avgift på, och som de fick avslag på.
Vid samma tid är det också ostridigt (båda parter medger) att regeringen i proposition ställt sig tveksam till och ifrågasatt om svensk lag behöver ändras för att omfatta hårddiskar i datorer.
Efter det går CopySwede då alltså ändå vidare med att göra ett utskick där det hävdas att:
1. Det är nu gällande lag att datorer och tablets omfattas av kassettavgiften, samt
2. Merparten av näringsidkarna står bakom oss i den här frågan.
Och detta fast de, med tanke på vad de fått reda på, vet inte är fallet. (uppsåtsrekvisitet uppfyllt, återkommer till det)

Vad jag tror de försöker med är att få med sig en, sedan tar de en till, ytterligare en, och sedan behöver de inte lagen, för då har de branschpraxis, igen. Det gör mig nyfiken på hur det gått till i de övriga fallen, kan jag säga.

Vi pratar här om intäkter som tingsrätten kommer fram till kan uppgå till 700 miljoner.
Ja, jag tycker det är rimligt att prata om maffia-fasoner. Jag har tidigare ändå sett en viss nytta med kassettersättningen, och tror den skulle kunna göra nytta för de som verkligen kämpar med sitt kulturskapande, men då måste allt göras om.
Vad jag lär mig om CopySwede genom att följa de här fallen däremot gör mig bara mer och mer tveksam till det över huvud taget. För mig känns det mer och mer tydligt att den här branschen själv inte kan ta ansvaret, varken för insamlandet eller distributionen.

CopySwede ska vara jäkligt glada att de fick den här domen med sig, de ska nog vara tacksamma också att det stannat vid att de fått en åthutning av tingsrätten, för jag tror en åklagare hade kunnat välja att titta på det här, BrB 9:1. Med tanke på summorna dessutom kan du säkert föreställa dig huruvida det skulle räknats som grovt eller inte (BrB 9:3). För att kunna dömas för brott krävs vanligen uppsåt däremot, men det har de med handling visat att de haft. De har till och med det på papper genom sin förfrågan till Justitiedepartementet följt av utskicket till Samsung.

Jag förstår om Samsung är förbannade.

Tilläggsinfo, uppsåtsrekvisit etc.
Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2013
Skrivet av Wiggin:

Mycket välskrivet! Kan dessvärre inte ta cred för radiolänken, antar att du menade Skyflyers inlägg. Jag för mest mina argument utifrån (vad jag anser vara) grundläggande logik och sunt förnuft. Lyckligtvis fungerar det också rätt bra utan en skriftlig bruksanvisning då sådana gärna misstolkas, samt ofta uppdateras dåligt.

Skrivet av Frispel:

Orkar inte kommentera allt just nu men väljer att kommentera denna del.

Det står INTE att copyswede hävdat att lagen ändrats och att den nu skulle gälla även surfplattor och datorer, det står att copyswede i ett utskick ensidigt angivit att plattor och datorer f.o.m. 1 september 2013 skulle täckas av avgiftssystemet i enlighet med paragraf 26 k i upphovsrättslagen. Det i sig kan knappast vara uppseendeväckande då det är deras uppgift att samla in avgifter från apparater som de anser inkluderas i lagen vilket då lämpligen görs genom att man kontaktar de berörda företagen. Man ansåg uppenbarligen att plattor och datorer borde täckas av avgifterna och än så länge så har rättsväsendet uppenbarligen hållit med dom, även om du tycker att man borde göra en annan tolkning. Helt ok att komma med åsikter/kritik/synpunkter, men eftersom du verkar påläst så förväntar jag mig att du är tillräcklig saklig i din kritik för att avstå från att framföra dina egna tolkningar och uppfattningar som något som står i domen.

I övrigt håller jag med om din kritik om att det inte var speciellt lyckat när dom då även påstod att majoriteten av företagen höll med, men att kalla det maffiafasoner?

Skrivet av Ampen:

Ja, det kan nog stämma, lyssnade på programmet i alla fall men hade för mig du var den som länkade det. My bad.

Nej, det står inte att de hävdat det, det är som du säger, de har ensidigt angett osv. Men med det så säger de just det. Vad de säger i utskicket är de facto att eftersom dessa nu omfattas av lagen har lagen alltså ändrats per den 1 september 2013.
Vad de ger sig på är vad du sade i ett tidigare inlägg att de inte gjorde, de försöker nämligen på egen hand utvidga det lagstadgade begreppet.
Nu, det blir verkligen uppseendeväckande med tanke på allt det övriga som kommer fram i domen.
Dels har de försökt få till en lagändring genom att kontakta Justitiedepartementet, vilket skedde 2009, där de specifikt ville få datorer inräknade som något de kunde ta ut avgift på, och som de fick avslag på.
Vid samma tid är det också ostridigt (båda parter medger) att regeringen i proposition ställt sig tveksam till och ifrågasatt om svensk lag behöver ändras för att omfatta hårddiskar i datorer.
Efter det går CopySwede då alltså ändå vidare med att göra ett utskick där det hävdas att:
1. Det är nu gällande lag att datorer och tablets omfattas av kassettavgiften, samt
2. Merparten av näringsidkarna står bakom oss i den här frågan.
Och detta fast de, med tanke på vad de fått reda på, vet inte är fallet. (uppsåtsrekvisitet uppfyllt, återkommer till det)

Vad jag tror de försöker med är att få med sig en, sedan tar de en till, ytterligare en, och sedan behöver de inte lagen, för då har de branschpraxis, igen. Det gör mig nyfiken på hur det gått till i de övriga fallen, kan jag säga.

Vi pratar här om intäkter som tingsrätten kommer fram till kan uppgå till 700 miljoner.
Ja, jag tycker det är rimligt att prata om maffia-fasoner. Jag har tidigare ändå sett en viss nytta med kassettersättningen, och tror den skulle kunna göra nytta för de som verkligen kämpar med sitt kulturskapande, men då måste allt göras om.
Vad jag lär mig om CopySwede genom att följa de här fallen däremot gör mig bara mer och mer tveksam till det över huvud taget. För mig känns det mer och mer tydligt att den här branschen själv inte kan ta ansvaret, varken för insamlandet eller distributionen.

CopySwede ska vara jäkligt glada att de fick den här domen med sig, de ska nog vara tacksamma också att det stannat vid att de fått en åthutning av tingsrätten, för jag tror en åklagare hade kunnat välja att titta på det här, BrB 9:1. Med tanke på summorna dessutom kan du säkert föreställa dig huruvida det skulle räknats som grovt eller inte (BrB 9:3). För att kunna dömas för brott krävs vanligen uppsåt däremot, men det har de med handling visat att de haft. De har till och med det på papper genom sin förfrågan till Justitiedepartementet följt av utskicket till Samsung.

Jag förstår om Samsung är förbannade.

Utan att gå in i detaljer om enskilda ärenden så har jag, genom mitt engagemang i Uppropet Stoppa Copyswede, följt och läst de flesta processer och domar som fallit kring privatkopieringsersättningen sedan 2011.

Mina slutsatser från detta är att det Ampen skriver stämmer mycket väl med hur det förhåller sig. Copyswede har tänjt och överträtt gränserna för uppsåt vid ett flertal tillfällen. Brottet är bedrägeri och med tanke på summorna är det att klassa som grovt. Man har genom ett bedrägligt och vilseledande beteende, för egen vinnings skull, försökt förmå motparten att betala avgifter till vilka skälig grund saknas.

Copyswede har inte följt den de facto etablerade modell vilken har stöd i upphovsrättslagstiftningen.

Jag har läst i princip allt som finns att läsa inom området, jag är inte jurist i HD så jag inte påstå att jag förstår hur alla de granulära detaljerna i UL och dess många tillägg skall tillämpas, men jag vågar ändå påstå att Copyswede mycket väl skulle kunna fällas i en prövning. Lagen medger inte stöd för de metoder som de har använt sig av under de senaste åren.

Jag har genom vårt upprop och andra kanaler i åratal försökt få till en debatt eller ett replikskifte med Copyswede om detta. Jag har gett upp, de för sina debatter i en rättssal och gärna bakom stängda dörrar. Inte med konsumenter i offentligheten.

Idag driver jag vidare uppropet men får medge att jag har intagit en mer oförsonlig ställning till Copyswede och dess metoder. Hur en organisation, med luddigt stöd i lagen, kan få bedriva en verksamhet baserad på hot och utpressning är för mig obegripligt. Deras metoder och verksamhet hör inte hemma i ett rättssamhälle.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2015
Skrivet av Arazand:

Känner många tecknare och en och annan författare... de har inte fått en krona av dessa så kallade Kulturorganisationer... så nja, det var skitsnack...

Ja dom stödjer bara dom stora redan välkända miljonärerna, hur hjälper det någon?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Aug 2008

(Öppet brev) Svar till förespråkarna för den förlegade kulturstödsmodellen

Förespråkare av den förlegade kulturstödsmodellen,
Karin Ahlin, ordförande Svenska Tecknare - info@svenskatecknare.se, 08-55602919
Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges Författarförbund - sff@sff.info, 08-545 132 00
Judit Benedek, ordförande Svenska Regissörsföreningen - info@regissorsforeningen.se
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet/ för scen och film - info@teaterforbundet.se
Pia Gradvall, ordförande Sveriges Dramatikerförbund - info@dramatiker.se
Jan Granvik, ordförande Svenska Musikerförbundet & Federationen Svenska Musiker - info@musikerforbundet.se
Anders Habenicht, ordförande Sveriges Filmregissörer - se Teaterförbundet
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet - kansliet@sjf.se, 08 - 613 75 00
Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation - kro@kro.se, kif@kif.se, red@tidningenkonstnaren.se
Christina Olofson, ordförande Sveriges Filmregissörer - se Teaterförbundet
Bo Olsson, ordförande Sveriges Yrkesmusikerförbund - symf@symf.se, 08-693 03 30
Johan Seth, ordförande Oberoende Filmares Förbund - kansliet@off.se

Kan ni vänligen besvara nedanstående frågor:

Varför skall den teknikintresserade yngre generationen betala mer för kulturen än den äldre och mindre teknikintresserade?

Varför skall inte alla medborgare betala lika efter inkomst för kulturen?

Varför skall inte de som betalar kunna få en fullständig insyn i hur pengarna används och betalas ut?

Ni försöker i er artikel på svt.se få situationen att framstå som en kamp mellan teknikföretagen och kulturarbetarna, men i själva verket är det en kamp mellan CopySwede och teknikkonsumenterna.

Tycker ni verkligen det är rimligt att en stor del av vad konsumenten betalar för en hårddisk, skrivbar DVD eller ett USB-minne skall gå till Copyswede, trots att den största delen av lagringskapaciteten används för backup av privata foton och filmer, tagna på semestrar med egna kameror eller för att installera spel och program?

Tycker ni det är rimligt att den delen av Sveriges befolkning som ännu inte köpt någon dator, något USB-minne eller någon annan avgiftsbelagd produkt sedan 1 september 2013 inte har betalt en enda krona till Copyswede?

Avgiften slår orättvist mot den yngre generationen och mot den teknikintresserade delen av befolkningen, medan den kulturintresserade delen betalar en mindre del. Dessutom klarar inte Copyswede av att redovisa vilka kulturarbetare som fått ta del av pengarna utan hänvisar till era organisationer. Här krävs en tydligare transparens. Som betalare av avgiften vill jag kunna få en redovisning på vilka kulturarbetare som fått hur mycket av pengarna varje år, samt vilka kostnader Copyswede har för att distribuera dessa pengar.

Jag anser att den föråldrade kassettbandsavgiften avskaffas och att Copyswede läggs ned.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2015
Skrivet av petter_sehlin:

Utan att gå in i detaljer om enskilda ärenden så har jag, genom mitt engagemang i Uppropet Stoppa Copyswede, följt och läst de flesta processer och domar som fallit kring privatkopieringsersättningen sedan 2011.

Mina slutsatser från detta är att det Ampen skriver stämmer mycket väl med hur det förhåller sig. Copyswede har tänjt och överträtt gränserna för uppsåt vid ett flertal tillfällen. Brottet är bedrägeri och med tanke på summorna är det att klassa som grovt. Man har genom ett bedrägligt och vilseledande beteende, för egen vinnings skull, försökt förmå motparten att betala avgifter till vilka skälig grund saknas.

Copyswede har inte följt den de facto etablerade modell vilken har stöd i upphovsrättslagstiftningen.

Jag har läst i princip allt som finns att läsa inom området, jag är inte jurist i HD så jag inte påstå att jag förstår hur alla de granulära detaljerna i UL och dess många tillägg skall tillämpas, men jag vågar ändå påstå att Copyswede mycket väl skulle kunna fällas i en prövning. Lagen medger inte stöd för de metoder som de har använt sig av under de senaste åren.

Jag har genom vårt upprop och andra kanaler i åratal försökt få till en debatt eller ett replikskifte med Copyswede om detta. Jag har gett upp, de för sina debatter i en rättssal och gärna bakom stängda dörrar. Inte med konsumenter i offentligheten.

Idag driver jag vidare uppropet men får medge att jag har intagit en mer oförsonlig ställning till Copyswede och dess metoder. Hur en organisation, med luddigt stöd i lagen, kan få bedriva en verksamhet baserad på hot och utpressning är för mig obegripligt. Deras metoder och verksamhet hör inte hemma i ett rättssamhälle.

Jag ska säga att jag mest varit intresserad av att läsa domarna för juridikens skull och inte lagt så mycket mer tanke kring det, men ju fler domar jag läser och den inblick jag får av CopySwede genom det ger mig faktiskt avsmak. När jag läste den senaste domen t.ex. som rör CopySwede vs Samsung så tappade jag nästan hakan av hur fräcka de är. Visste allmänheten om hur de beter sig hade de inte haft mycket stöd tror jag, kanske inte ens av majoriteten av kulturskapare. För oavsett om personer är förespråkare för kassettavgift eller mot, så är den gemensamma nämnaren ändå att man söker stöd i lagen, det finns alltså en respekt för lagstiftningen. CopySwede å sin sida försöker gå runt och över den, vilket jag tror få respekterar och än färre ens vill försvara.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Aug 2008

Änu inget svar från någon av kulturorganisationerna

Varken Copyswede eller kulturorganisationerna vill verkligen svara när man försöker kontakta dem. Copyswede hänvisar till sin websida och tycker sig ha svarat fast deras websida saknar svaren som man söker och har frågat efter medan kulturorganisationerna inte svarar på en hel vecka...

Dock inte förvånad...