Skolplattformen är en digital plattform byggd åt förskola, grundskola och gymnasium i Stockholms stad. Det byggdes från grunden för att bli ett nytt modulärt system, men har sedan lansering dragits med både buggar och allvarliga säkerhetsbrister. Missnöjet hos både skolpersonal och föräldrar ledde till att en grupp föräldrar tog fram en egen applikation, Öppna Skolplattformen.

Öppna Skolplattformen nyttjar samma Application Programming Interface (API) som Skolplattformen, vilket kan beskrivas som en brygga för att kommunicera data mellan två punkter. Sedan lansering har den därför motarbetats av utbildningsförvaltningen, som avslagit begäran om tillgång till dokumentation med anledning av sekretess. Öppna Skolplattformen har även uppmanats att radera sin källkod och polisanmälts för dataintrång. Avslaget gällande dokumentation överklagades till Kammarrätten, som nu beslutar att avslå, men inte på grund av sekretess. Det anses istället för arbetsamt.

Av utredningen i målet framgår att utbildningsförvaltningen inte har några öppna API:er avseende Skolplattformen och att API:erna därför inte finns samlade på ett ordnat sätt. Med öppna API:er avses i detta sammanhang API:er som har offentliggjorts för att allmänheten ska kunna använda dem. Utbildningsförvaltningen har anfört att arbetet med att ta fram och sammanställa API:erna som finns hos förvaltningen skulle behöva göras av en extern leverantör och att tidsåtgången för arbetet uppskattas uppgå till 30–40 timmar. – Kammarrätten i Stockholm

Enligt domen saknas den information som begärs och det skulle vara för arbetskrävande att ta fram den. Eftersom att det skulle krävas för mycket arbete anses det inte vara allmän handling, och begäran avslås. Det betyder inte nödvändigtvis att absolut ingen form av dokumentation existerar, men att medge att ingen ordnad eller samlad dokumentation finns betyder sannolikt i praktiken samma sak. En del avslås även med skäl att den efterfrågade dokumentationen ligger hos en annan myndighet.

Oavsett huruvida informationen faller under sekretess eller inte är det anmärkningsvärt att ett system vars kostnad överstiger en miljard kronor påstås sakna samlad dokumentation. Skolplattformen är tänkt att fungera modulärt, och har tagits fram av flera olika konsultbolag. Gedigen dokumentation bör vara av yttersta vikt för att fortsätta bygga på ett system som sägs fungera på det viset.

Även utan de funktionerna bör det ha ingått i ett arbete för den kostnad som Skolplattformen utgör, vilket det enligt Ny Teknik gjorde. I ett dokument från 2013 gällande Stockholms Stads upphandling av Skolplattformen framgår det att leverantörer skulle tillhandahålla både skriftlig dokumentation och Software Developer Kit (SDK) innan systemet sattes i drift.

Enligt utbildningsförvaltningens chef Lena Holmdahl finns informationen att tillgå, men inte sammanställd på det viset som begärts. Exakt hur den är sammanställd istället framgår inte. Öppna Skolplattformen meddelar att de som nästa steg ska begära ut Skolplattformens källkod istället.

Läs mer om Öppna Skolplattformen: